ΠΟΛ.1181/2.6.1997

Ισχύς υποβαλλομένων στις Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγων διαφημίσεωνΣχόλια:


2 Ιούν 1997

Taxheaven.gr


Αθήνα 2 Ιουνίου 1997

Αρ. Πρωτ.: 1055808/597/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡ.
2. 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1181

ΘΕΜΑ: Ισχύς υποβαλλομένων στις Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγων διαφημίσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ισχύ των υποβαλλομένων τιμοκαταλόγων στις Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι, κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες
διατάξεις έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου, οφείλει να υποβάλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζει. Σε περίπτωση που τέτοιος τιμοκατάλογος δεν υποβληθεί, ισχύουν για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων
και του αγγελιοσήμου, ως προς τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, ο τιμοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ επαυξημένος κατά εκατό τοις εκατό (100%) και ως προς τα έντυπα μέσα ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου, που έχουν υποβληθεί από άλλα μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης κυκλοφορίας.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 1086567/40/Τ & Ε.Φ./29.7.1996, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, ο τιμοκατάλογος με βάση τον οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων των μέσων ενημέρωσης, κατά περίπτωση, υποβάλλεται, σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα από κάθε μέσο ενημέρωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κάθε έτος, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος.

Κατά την έννοια των άνω διατάξεων, μέγιστος χρόνος ισχύος των υποβαλλομένων τιμοκαταλόγων είναι ένα ημερολογιακό έτος (1.1-31.12). Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει τιμοκατάλογο κατά τη διάρκεια του έτους μετά δηλ. την 1η Ιανουαρίου. Στην περίπτωση αυτή ο τιμοκατάλογος θα ισχύει από την ημερομηνία που θα ορίζεται σ' αυτόν και όχι αναγκαστικά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Εννοείται ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος δεν μπορεί να ορισθεί ημερομηνία προηγούμενη της κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ούτε η ισχύς μπορεί να εκτείνεται πέραν του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αρχίζει να ισχύει. Βεβαίως, για το χρονικό διάστημα που δεν θα καλύπτεται με τιμοκατάλογο, θα εφαρμόζεται, όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου περί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ο τιμοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ επαυξημένος κατά εκατό τοις εκατό (100%) και προκειμένου περί των εντύπων μέσων ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου που έχουν υποβληθεί από άλλα μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης κυκλοφορίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν, κατά μείζονα λόγο, στην περίπτωση που το πρώτον υποβάλλεται τιμοκατάλογος κατά τη διάρκεια ενός έτους λόγω έναρξης διαφημιστικών εργασιών.


Taxheaven.gr