Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση  Δ1/οικ.16421/2.8.2012.


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012
Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων


Αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Δ1/Β/7364

(ΦΕΚ Β' 1116/10-04-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'98).

2. Το π.δ. 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α'16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με:

α) το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α'19) όπως ισχύει,

β) το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β'213),

γ) το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α'221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α'56).

3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 2234).

4. Το ΠΔ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ Α' 243).

5. Την υπ' αριθμ. 52306/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β' 2741).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες (ΕΕ L. 304/14.11.2008, σ 1).

7. Την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.9.2009 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (EEL. 265/9.10.2009) ιδίως τα άρθρα 1215 και το Παράρτημα IV αυτής.

8. Το Ν. 3054/2002 για την «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/ 02.10.2002) και ιδιαίτερα το άρθρο 11.

9. Την υπ' αριθμ. 418/V/2008 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β' 2466/ 04.12.2008).

10. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης στοιχείων και πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου και την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε και των Διεθνών Οργανισμών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, υποβολής και ενημέρωσης των στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και τα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία υποβάλλονται στην Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τους υπόχρεους φορείς παροχής στοιχείων και πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών.

2. Τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν α) για το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου β) για την παραγωγή των εθνικών στατιστικών αναφορών για το αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και τα πετρελαιοειδή προϊόντα όπως αυτές προβλέπονται και περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1099/2008 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες και γ) για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων. δ) για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά καθώς και για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και βιορευστών στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής) σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

(Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας και ειδικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα για τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, όπου αναφέρονται στοιχεία και πληροφορίες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων.


(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Ν. 3054/2002.

2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν επιπλέον και οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:

α) Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) Αριθμός Φορέα Παροχής Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Αριθμός Φορέα): ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε υπόχρεο φορέα Παροχής Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων που θα έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών.

γ) Υπόχρεοι Φορείς Παροχής Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Υπόχρεοι Φορείς): οι φορείς που έχουν υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων και συγκεκριμένα:

1. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης, κατά το άρθρο 5 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

2. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών, κατά το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

3. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, κατά το άρθρο 5Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

4. Οι Μεγάλοι Τελικοί καταναλωτές όπως ορίζονται στον Ν. 3054/2002 άρθρο 3 παράγραφος 13α.

δ) Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων): το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία από τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 4, 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης.

ε) Κίνηση: κάθε δραστηριότητα του υπόχρεου φορέα σχετικά με την παραγωγή, αποθήκευση, εισαγωγή, εξαγωγή, ανάμιξη, μετασχηματισμό και διακίνηση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

στ) Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Υποβαλλόμενα Στοιχεία): Τα στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων.

ζ) Αποθηκευτικός χώρος: Μεμονωμένη δεξαμενή ή συγκρότημα δεξαμενών ή/και λοιποί χώροι αποθήκευσης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένου ή πετρελαιοειδούς προϊόντος, που χρησιμοποιεί κάθε υπόχρεος φορέας, σε κάθε περιφερειακή ενότητα του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (τέως νομό), ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), στις οποίες σχηματίζονται αποθέματα.

η) Αριθμός Κίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργα σμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων: Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων σε κάθε διαφορετική Κίνηση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένου ή πετρελαιοειδούς προϊόντος που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπόχρεο Φορέα.

θ) Μηνιαία Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Μ.Δ.Σ.Π): Η δήλωση των ποσοτήτων αργού Πετρελαίου, ημικατεργασμένων και Πετρελαιοειδών Προϊόντων, ανά είδος κίνησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από τον υπόχρεο φορέα μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα.

ι) Αριθμός Μηνιαίας Δήλωσης Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Αριθμός Μηνιαίας Δήλωσης): Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων σε κάθε ΜΔΣΠ.

ια) Ετήσια Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων (Ε.Δ.Σ.Π): Η δήλωση των ποσοτήτων αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, ανά είδος κίνησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από τον υπόχρεο φορέα μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος.

ιβ) Αντισυμβαλλόμενος: κάθε ένα από τα δύο (2) εμπλεκόμενα μέρη που συμμετέχουν σε κάθε κίνηση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων.

Άρθρο 3 
Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Η Αρμόδια Υπηρεσία μεριμνά για την ενημέρωση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων.

2. Πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων έχουν όλοι οι Υπόχρεοι Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα Άρθρα 4 και 7 και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες που ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.

3. Το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της παρούσας.

4. Για τη σωστή χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων κατά τη διαδικασία καταχώρησης από τους Υπόχρεους Φορείς αναρτάται στην ιστοσελίδα του δι αδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr οδηγός χρήσης.

Άρθρο 4
Περιεχόμενα στοιχείων Υπόχρεων Φορέων - Πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

1. Στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, καταχωρούνται για κάθε Υπόχρεο Φορέα τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

2. Οι Υπόχρεοι Φορείς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία αίτηση πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων, της οποίας το περιεχόμενο περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και υπόδειγμά της θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστο σελίδα www.fuelstats.gr.

3. Οι Υπόχρεοι φορείς οφείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας Διύλισης ή/και Εμπορίας ή της άδειας Διάθεσης Βιοκαυ σίμων ή το χαρακτηρισμό τους ως Μεγάλων Τελικών καταναλωτών, να συμπληρώσουν αίτηση πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην Αρμόδια Υπηρεσία, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

4. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και πρόσθετα δικαιολογητικά από τους υπόχρεους φορείς.

5. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του υπόχρεου φορέα, η αρμόδια υπηρεσία παραδίδει σε κάθε υπόχρεο Φορέα ή σε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν τα στοιχεία πρόσβασης (Αριθμός Φορέα, κωδικό χρήσης και συνθηματικό πρόσβασης) στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

6. Τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στοιχείων του Υπόχρεου Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων που κρίνονται απαραίτητες, γίνονται με υποβολή αίτησης στην Αρμόδια Υπηρεσία, υπόδειγμα της οποίας θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.

Άρθρο 5
Περιεχόμενα και διαχείριση στοιχείων και πληροφοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 1099/2008 παράρτημα Β κεφάλαιο 4 παράγραφος 1, που αφορούν στο αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα ανά κίνηση και αποθηκευτικό χώρο. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

2. Οι Υπόχρεοι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, τη Μηνιαία Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών, η οποία περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία και πληροφορίες με γεωγραφική κατανομή.

3. Στα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ποσότητες, εκπεφρασμένες σε Μετρικούς Τόννους (MT), αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων ανά είδος κίνησης, αποθηκευτικό χώρο του υποβάλλοντος φορέα και αποθηκευτικό χώρο του αντισυμβαλλόμενου. Στα στοιχεία που υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων περιλαμβάνονται οι ποσότητες εκπεφρασμένες σε μετρικούς τόνους (ΜΤ) πρώτων υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων ανά είδος κίνησης, αποθηκευτικό χώρο του υποβάλλοντος φορέα και αποθηκευτικό χώρο του αντισυμβαλλόμενου.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

4. Τα στοιχεία τα οποία οι Υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Μ.Δ.Σ.Π., διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της κίνησης που έχει πραγματοποιηθεί και περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες 1,2,3 του Παραρτήματος ΙΙ.

5. Τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και καταχωρούνται ανά κίνηση. Οι κινήσεις υποβάλλονται με βάση το παραστατικό με το οποίο έγινε η κίνηση της ποσότητας που μπορεί να είναι οιοδήποτε επίσημο έγγραφο, το οποίο σύμφωνα με το νόμο πιστοποιεί την δηλούμενη κίνηση, ( πχ Δελτία Αποστολής, Δελτία Αποστολής  Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης όταν πρόκειται για παράδοση σε τελικούς καταναλωτές, διασαφήσεις, φορτωτικές, δελτίο παραγωγής διυλιστηρίου κτλ).

6. Οι Υπόχρεοι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, μια Ετήσια Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών (Ε.Δ.Σ.Π), στην οποία ο Υπόχρεος Φορέας υποβάλει:

α) όσες τροποποιητικές δηλώσεις (όπως περιγράφονται στο άρθρο 6) αφορούν στις Μηνιαίες Δηλώσεις Στοιχείων και Πληροφοριών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς,

β) όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούν (ιδιόκτητους και μισθωμένους) κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

γ) τον αριθμό των πρατηρίων λιανικής εμπορίας τα οποία φέρουν το εμπορικό σήμα του Υπόχρεου Φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 6
Διαδικασία περιοδικής υποβολής Μηνιαίων και Ετήσιων Στοιχείων και Πληροφοριών

1. Κάθε υπόχρεος Φορέας κατά την πρώτη είσοδό του στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και πριν την υποβολή της πρώτης Μηνιαίας Δήλωσης Στοιχείων και Πληροφοριών, οφείλει να καταχωρήσει τα αποθέματα αργού, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων που κατείχε κατά την ημερομηνία εγγραφής στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων. Η δήλωση αποθέματος γίνεται άπαξ.

2. Η υποβολή των Μηνιαίων Δηλώσεων Στοιχείων και Πληροφοριών (Μ.Δ.Σ.Π) από τους Υπόχρεους Φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ορίζεται η 20η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αναφέρεται η δήλωση. Αν η 20η μέρα του μήνα είναι αργία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων, ο φορέας έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα υποβληθέντα από αυτόν στοιχεία. Σε κάθε Μ.Δ.Σ.Π η οποία έχει υποβληθεί οριστικά αποδίδεται ο Αριθμός Μηνιαίας Δήλωσης.

3. Η υποβολή των Ε.Δ.Σ.Π από τους Υπόχρεους Φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στο οποίο αναφέρεται η δήλωση. Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Αν ο Υπόχρεος Φορέας διαπιστώσει ότι κάποια/ ες από τις υποβαλλόμενες Μ.Δ.Σ.Π είναι λανθασμένες, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας οριστικής υποβολής των Μ.Δ.Σ.Π., μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων την τροποποιημένη Μ.Δ.Σ.Π., η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβολές που έχουν διαπιστωθεί (τροποποιητική δήλωση), προσδιορίζοντας το μήνα και έτος στον οποίο αναφέρονται οι μεταβολές αυτές. Η έγκριση και η οριστικοποίηση των μεταβολών διενεργείται μόνο από την Αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μπορεί να αιτείται την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την μεταβολή που έχει επέλθει. Η σχετική διαδικασία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr. Ως οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τροποποιημένων Μ.Δ.Σ.Π. ενός έτους ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5. Η υποβολή δήλωσης των αποθηκευτικών χώρων, που διαχειρίζονται οι Υπόχρεοι Φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο (έντυπο Ε5) στην Αρμόδια Υπηρεσία και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτού, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους για τα στοιχεία που αφορούν στους αποθηκευτικούς χώρους που διαχειρίζονται κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία η δήλωση δύναται να υποβληθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κάθε μεταβολή στα στοιχεία των αποθηκευτικών χώρων του Υπόχρεου Φορέα κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να δηλώνεται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τη μεταβολή, αποστέλλοντας εκ νέου το έντυπο Ε5 στην Αρμόδια Υπηρεσία. Τα περιεχόμενα του εντύπου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ υπόδειγμα αυτού θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr. Τα σχετικά έντυπα (έντυπο Ε5) που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά από τους Υπόχρεους Φορείς προς την Αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

6. Η υποβολή δήλωσης του αριθμού των πρατηρίων λιανικής εμπορίας τα οποία φέρουν το εμπορικό σήμα των Υπόχρεων Φορέων, στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο (έντυπο Ε9) στην Αρμόδια Υπηρεσία και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτού, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία η δήλωση δύναται να υποβληθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα περιεχόμενα του εντύπου Ε9 περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ υπόδειγμα αυτού θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr. Το σχετικό έντυπο (έντυπο Ε9) αποστέλλεται ταχυδρομικά από τους Υπόχρεους Φορείς προς την Αρμόδια Υπηρεσία υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

7. Κάθε Υπόχρεος Φορέας έχει την αποκλειστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, από τον υπεύθυνο υποβολής στοιχείων, ο οποίος έχει οριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για πέντε (5) έτη, για όποια πληροφορία εισάγουν ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν να διατεθούν για έλεγχο εάν αυτό τους ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία

Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση στοιχείων εμπιστευτικότητα

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες ανά Υπόχρεο Φορέα που υποβάλλονται στην Αρμόδια Διεύθυνση ή καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.fuelstats.gr είναι εμπιστευτικά, καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους σε τρίτους και η δημοσιοποίηση τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50).

(Το άρθρο 7, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή ψευδούς υποβολής των στατιστικών δελτίων και αντίστοιχα της ηλεκτρονικής καταχώρισης των προαναφερθέντων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3054/2002 καθώς και την Δ19/ Φ11/οικ 13098/1156/07.07.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 1039).

Άρθρο 9 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Υπόχρεοι φορείς οφείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία αίτηση πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων, της οποίας το περιεχόμενο περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και υπόδειγμά της θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.

2. Οι Υπόχρεοι φορείς που έχουν ήδη πρόσβαση Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων κατά την ημερομηνία έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να ελέγξουν τα στοιχεία τους καθώς και τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία και πληροφορίες για το αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα.

3. Οι Υπόχρεοι Φορείς, οι οποίοι, μέχρι την ημερομηνία έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχουν καταχωρήσει τα αποθέματα του αργού πετρελαίου, ημικατεργασμέ νων και πετρελαιοειδών προϊόντων, που κατείχαν την 31η Δεκεμβρίου 2011, οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να τα καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4. Οι Υπόχρεοι Φορείς οι οποίοι, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, δεν έχουν υποβάλλει ΜΔΣΠ για το έτος 2012 οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων αναδρομικά τις ΜΔΣΠ που αφορούν στο έτος 2012. Η υποβολή αναδρομικών ΜΔΣΠ γίνεται μέσω της διαδικασίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον οδηγό χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr.

5. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων:

α) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να ελέγξουν τα στοιχεία τους καθώς και τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία και πληροφορίες για τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα.

β) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν έχουν καταχωρήσει τα αποθέματα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων τα αποθέματα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

γ) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν έχουν υποβάλει ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα από 01.07.2011, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να υποβάλουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων αναδρομικά τις ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2011 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Η υποβολή αναδρομικών ΜΔΣΠ γίνεται μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον οδηγό χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr. Έως τη συμπλήρωση του κανονισμού που προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν.3054/2002, οι υποχρεώσεις κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που προκύπτουν από την παρούσα αφορούν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α΄ 304).

(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

6. Για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και άδειας εμπορίας ασφάλτου, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2012.

(Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ1/οικ.16421/2.8.2012)

Άρθρο 10
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος - Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται η υπ' αριθμ. 34618/1985 (ΦΕΚ 848 Β'/31.12.1985) υπουργική απόφαση καθώς και οι τροποποιητικές αυτής Δ1/ Β'/1442/1992 (ΦΕΚ 49 Β'/30.01.1992) και 6594/1987 (ΦΕΚ 149 Β'/27.03.1987). 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης