ΠΟΛ.1178/2.6.1997

Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης, που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείοΣχόλια:


2 Ιούν 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Ιουνίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1052823/2218/690/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου
προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α'):
α) του άρθρου 33 και
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58.
2. Την απόφαση Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/Β'/25.2.1988). 3. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας στις 30.11.1996, οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες του Νομού Ξάνθης απώλεσαν τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία έτους 1996.
5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Κατ' εξαίρεση για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Νομού Ξάνθης, που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 30.11.1996, για την επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές (άρθρο 33, Ν.1642/1986), γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά είναι θεωρημένα από τους υποκείμενους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και έχουν το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο ή το φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος, επί του οποίου θα συμπληρώνεται η ένδειξη ότι χορηγήθηκε στον παραγωγό θεωρημένο μοναδικό αντίγραφο για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές  αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 1996.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr