Αριθ. 10289248/546/Α0012/17.3.2006 Υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), οικονομικού έτους 2006, από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 10289248/546/Α0012/17.3.2006

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2006 ]
Αριθ. 10289248/546/Α0012/17.3.2006
Υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), οικονομικού έτους 2006, από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. 10289248/546/Α0012

(ΦΕΚ Β' 389/30-03-2006)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 περί «Αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004).

3. Του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4. Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α΄/17.11.1999).

5. Το π.δ. 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 53/Α΄/1997).

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/2005) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004).

8. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δια της υποβολής του και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως εξής:

α. Διαδικασία πιστοποίησης υπόχρεων.

Οι υπόχρεοι για την υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δύνανται να το υποβάλλουν με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων(Γ.Π.Π.Σ,) www.gsis.gr και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι πιο πάνω υπόχρεοι διακρίνονται για την εφαρμογή της παρούσης σε δύο (2) κατηγορίες:

α.1 στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες, που έχουν πιστοποιηθεί από το TAXISnet με τη διαδικασία της ΑΥΟ 1023240/1107/163/Δ0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 και της κοινής υπουργικής απόφασης 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) και διαθέτουν τους προσωπικούς κωδικούς (Κωδικός Χρήστη/Username, Κωδικός Πρόσβασης/Password), και

α.2 στους νέους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οποίοι θα πιστοποιούνται ως εξής:

− Επισκέπτονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επιλογής τους επιδεικνύοντας την Αστυνομικήταυτότητα τους ή το Διαβατήριο τους ή άλλο επίσημο Δημόσιο, κατά το νόμο, έγγραφο που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική ενημερότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που πιστοποιεί τον ΑΦΜ τους.

− Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει αντ’ αυτών και δια λογαριασμό των υπόχρεων σε υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042),την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση βάσει των ανωτέρω στοιχείων.

− Ως ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΠ.

− Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχώρησης της αίτησης το οποίο επιδίδει στον φορολογούμενο.

− Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΠ οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του υπόχρεου.

− Όταν δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση του αιτούντος υπόχρεου στο φόρο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e−mail).

Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΠ υποχρεούται να ενημερώσει τον υπόχρεο και να του επιδώσει την εκτύπωση με τους προσωπικούς αριθμούς πρόσβασης ή της μη πιστοποίησης του.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του υπόχρεου με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που δηλώνεται κατά την πιστοποίηση πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά που αυτή αλλάζει με μέριμνα και ευθύνη του ίδιου του υπόχρεου.

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ.) www.gsis.gr για την υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), είναι εφικτή μόνον με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Ο συνδυασμός του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι εις γνώσιν αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του. Εν προκειμένω, ο υπόχρεος επιλέγει, με ευθύνη του, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΙΊ) το οποίο θα χειρίζεται τους προσωπικούς του κωδικούς για την υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

Η κατάθεση στα ΚΕΠ εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο της αποστολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, μέσω διαδικτύου.

Η διαδικασία πιστοποίησης του νέου χρήστη μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

β. Ηλεκτρονική Υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

β1. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά το ανωτέρω έντυπο μέσω ΚΕΠ, ο υπόχρεος πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του και να προσκομίσει το έντυπο αυτά συμπληρωμένο. Το ΚΕΠ διαθέτει εγκατεστημένη εφαρμογή καταχώρησης του εντύπου αυτού, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο ανωτέρω έντυπο και το εκτυπώνει για τον υπόχρεο, ο οποίος και ελέγχει την ορθότητα της μεταφοράς των στοιχείων. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, αυτές διορθώνονται, τα στοιχεία εκτυπώνονται εκ νέου και ο υπάλληλος του ΚΕΠ δημιουργεί το τελικό αρχείο του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή του.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, ο υπάλληλος του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά το τελικό αρχείο του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων(Έντυπο Φ− 01.042) του υπόχρεου και το οριστικοποιεί. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου αυτού, η δε οριστική υποβολή του εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο του περιεχομένου του. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συνάξεων.

Στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών − Πειραιώς και Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών που διεξάγουν, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι 5 αντίτυπα βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ενώ στην υπόλοιπη χώρα δε θα υπάρχει περιορισμός, εκτός αν κριθεί αναγκαίο στην πορεία.

Λογιστές ή τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον υπόχρεο σε υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, υποβάλλουν σε κάθε επίσκεψη τους στα ΚΕΠ, τον αντίστοιχο αριθμό των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για έναν υπόχρεο.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής του.

Το αποδεικτικό υποβολής περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην Α.Υ. Ο. για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

β2. Εναλλακτικά, ο υπόχρεος μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του με έτοιμο το ηλεκτρονικό αρχείο της υποβολής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων μισθωτών που περιέχει. Το αρχείο αυτό θα μπορεί να προσκομίζεται σε κάποιο μαγνητικό (δισκέτα) ή οπτικό (CD ή DVD) μέσο αποθήκευσης. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, υποβάλλει και οριστικοποιεί το αρχείο που θα του παραδοθεί. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον γίνει αποδεκτή η αποστολή του αρχείου, ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή του αρχείου, εάν έχει βάσιμες ενδείξεις, από το υπολογιστικό του σύστημα ή το λογισμικό προστασίας από ιούς, που διαθέτει, ότι το μέσο αποθήκευσης δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του υπολογιστικού του συστήματος (π.χ. λόγω προσβολής από ηλεκτρονικό ιό).

Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διαδικασίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ, οφείλει να διαγράψει τα όποια σχετικά στοιχεία υποβολής δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο υπολογιστικό του σύστημα.

γ) Μεταβολή ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Η μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπόχρεου μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε άλλο τερματικό ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Άρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

Ως ημερομηνία υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ).

Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

Σε κάθε περίπτωση που ο υπόχρεος επιθυμεί να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) ή να εκτυπώσει αντίγραφα υποβολής τους θα απευθύνεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ,) www.gsis.gr είτε άμεσα μέσω διαδικτύου, είτε μέσω του ΚΕΠ που έχει επιλέξει, για την εμφάνιση τους στην οθόνη ή και την εκτύπωση τους, σε όσες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις από την Ηλεκτρονική Υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), μέσω ΚΕΠ.

Από την ηλεκτρονική υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) μέσω ΚΕΠ εξαιρούνται:

α) η εκπρόθεσμη υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042)].

γ) η υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042),από υπόχρεους, των οποίων έχει ανασταλεί η πιστοποίηση τους από τη ΓΓΠΣ.

Άρθρο 4
Αναστολή της πιστοποίησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου, εφ’ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης κοινοποιείται στον υπόχρεο κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 5
Απόρρητο

Το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, που υποβάλλεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αποφάσεως, καλύπτεται από το φορολογικό απόρρητο και όσοι συμπράττουνστην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας και γιατο λόγο αυτό λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα δεύτερα αντίτυπα της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Έλεγχος

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ.) και μπορεί να τα διαχειριστεί ισότιμα, όπως και τα δεύτερα αντίτυπα που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του TAXIS ή με μαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ.

Άρθρο 7
Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab