Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1028247/547/Α0012/17.3.2006 Υποβολή εμπρόθεσμης Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), οικονομικού έτους 2006, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2006 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 1028247/547/Α0012/17.3.2006
Υποβολή εμπρόθεσμης Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), οικονομικού έτους 2006, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών


Αριθμ. 1028247/547/Α0012

(ΦΕΚ Β' 389/30-03-2006)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 περί «Αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004).

3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994.

4. Του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’).

5. Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α΄/17.11.1999).

6. Το π.δ. 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 53/Α΄/1997).

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/2005) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004).

9. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) δια της υποβολής τους και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής της εμπρόθεσμης Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως εξής:

α. Διαδικασία πιστοποίησης υποχρέων.

Οι υπόχρεοι για την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ− 01.015), για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), δύνανται να τα υποβάλλουν με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ.) www.gsis.gr και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι πιο πάνω υπόχρεοι διακρίνονται για την εφαρμογή της παρούσης σε δύο (2) κατηγορίες:

α.1 στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες, που έχουν πιστοποιηθεί από το TAXISnet με τη διαδικασία της ΑΥΟ 1023240/1107/163/Δ0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 και της κοινής υπουργικής απόφασης 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) και διαθέτουν τους προσωπικούς κωδικούς (Κωδικός Χρήστη/Username, Κωδικός Πρόσβασης/Password), και

α.2 στους νέους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οποίοι θα πιστοποιούνται ως εξής:

− Επισκέπτονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επιλογής τους, επιδεικνύοντας την Αστυνομική ταυτότητά τους ή το Διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο Δημόσιο, κατά το νόμο, έγγραφο που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική ενημερότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που πιστοποιεί τον ΑΦΜ τους.

− Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει αντ΄ αυτών και δια λογαριασμό των υπόχρεων σε υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ (Έντυπο Ε7 −Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042),την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση βάσει των ανωτέρω στοιχείων.

− Ως ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΠ.

− Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχώρησης της αίτησης το οποίο επιδίδει στον φορολογούμενο.

− Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΠ οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του υποχρέου.

− Όταν δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση του αιτούντος υποχρέου , αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e−mail).

Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΠ υποχρεούται να ενημερώσει τον υπόχρεο και να του επιδώσει την εκτύπωση με τους προσωπικούς αριθμούς πρόσβασης ή της μη πιστοποίησής του.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του υποχρέου με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που δηλώνεται κατά την πιστοποίηση πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά που αυτή αλλάζει, με μέριμνα και ευθύνη του ίδιου του υποχρέου.

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ.) www.gsis. gr για την υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), είναι εφικτή μόνον με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Ο συνδυασμός του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι εις γνώσιν αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του. Εν προκειμένω, ο υπόχρεος επιλέγει, με ευθύνη του, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) το οποίο θα χειρίζεται τους προσωπικούς του κωδικούς για την υποβολή της ανωτέρω Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7 −Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

Η κατάθεση στα ΚΕΠ εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο της αποστολής της οριστικής δήλωσης και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, μέσω διαδικτύου.

Η διαδικασία πιστοποίησης του νέου χρήστη μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

β. Ηλεκτρονική Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

β1. Προκειμένου να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα ανωτέρω έντυπα μέσω ΚΕΠ, ο υπόχρεος πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του και να προσκομίσει τα έντυπα αυτά συμπληρωμένα. Το ΚΕΠ διαθέτει εγκατεστημένη εφαρμογή καταχώρησης των εντύπων αυτών, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα ανωτέρω έντυπα και τα εκτυπώνει για τον υπόχρεο, ο οποίος και ελέγχει την ορθότητα της μεταφοράς των στοιχείων. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, αυτές διορθώνονται, τα στοιχεία εκτυπώνονται εκ νέου και ο υπάλληλος του ΚΕΠ δημιουργεί το τελικό αρχείο της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή του.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, ο υπάλληλος του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά το τελικό αρχείο της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) του υπόχρεου και το οριστικοποιεί.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, η δε οριστική υποβολή τους εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο του περιεχομένου τους. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών.

Στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς και Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών που διεξάγουν, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι 5 εγγραφές δικαιούχων μισθωτών στο έντυπο Ε7 και μέχρι 5 αντίτυπα βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ενώ στην υπόλοιπη χώρα δε θα υπάρχει περιορισμός, εκτός αν κριθεί αναγκαίο στην πορεία.

Λογιστές ή τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον υπόχρεο σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, υποβάλλουν σε κάθε επίσκεψή τους στα ΚΕΠ, μία οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. με τον αντίστοιχο αριθμό των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση της υποβληθείσας οριστικής δήλωσης (ΦΜΥ) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής τους.

Το αποδεικτικό υποβολής περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις Α.Υ.Ο. για τον τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7− Φ−01.015) και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042).

β2. Εναλλακτικά, ο υπόχρεος μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του με έτοιμο το ηλεκτρονικό αρχείο της υποβολής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων μισθωτών που περιέχει. Το αρχείο αυτό θα μπορεί να προσκομίζεται σε κάποιο μαγνητικό (δισκέτα) ή οπτικό (CD ή DVD) μέσο αποθήκευσης. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, υποβάλλει και οριστικοποιεί το αρχείο που θα του παραδοθεί. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον γίνει αποδεκτή η αποστολή του αρχείου , ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή του αρχείου, εάν έχει βάσιμες ενδείξεις, από το υπολογιστικό του σύστημα ή το λογισμικό προστασίας από ιούς, που διαθέτει, ότι το μέσο αποθήκευσης δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του υπολογιστικού του συστήματος (π.χ. λόγω προσβολής από ηλεκτρονικό ιό).

Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διαδικασίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ, οφείλει να διαγράψει τα όποια σχετικά στοιχεία υποβολής δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο υπολογιστικό του σύστημα.

γ) Μεταβολή ηλεκτρονικής Διεύθυνσης.

Η μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπόχρεου μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε άλλο τερματικό ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Άρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

Ως ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω οριστικής δήλωσης (ΦΜΥ) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων(Γ.Π.Π.Σ).

Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

Σε κάθε περίπτωση που ο υπόχρεος επιθυμεί να πληροφορηθεί το περιεχόμενο της υποβληθείσας οριστικής δήλωσης (ΦΜΥ − Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) ή να εκτυπώσει αντίγραφα υποβολής τους θα απευθύνεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Π.Σ.) www.gsis.gr είτε άμεσα μέσω διαδικτύου, είτε μέσω του ΚΕΠ που έχει επιλέξει, για την εμφάνισή τους στην οθόνη ή και την εκτύπωσή τους, σε όσες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις από την Ηλεκτρονική Υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042), μέσω ΚΕΠ.

Από την ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ−01.042) μέσω ΚΕΠ εξαιρούνται:

α) η υποβολή εκπρόθεσμων οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανεξάρτητα αν προκύπτει φόρος για απόδοση ή όχι.

β) η υποβολή εμπρόθεσμων οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., για τις οποίες προκύπτει φόρος για απόδοση.

γ) η υποβολή οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ από τους υπόχρεους, εφ’ όσον έχει ανασταλεί η πιστοποίησή τους από τη ΓΓΠΣ.

Άρθρο 4
Αναστολή της πιστοποίησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου, εφ΄ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης κοινοποιείται στον υπόχρεο κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 5
Απόρρητο

Οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, που υποβάλλονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αποφάσεως, καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο και όσοι συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας και για το λόγο αυτό λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις και τα δεύτερα αντίτυπα της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Έλεγχος

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα πρόσβασης στις Οριστικές Δηλώσεις (ΦΜΥ) καθώς και στα λοιπά στοιχεία του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων(Γ.Π.Π.Σ.) και μπορεί να τις διαχειριστεί ισότιμα, όπως και τις Δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του TAXIS ή με μαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ.

Άρθρο 7
Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης