Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1172/23.5.1997 Εισιτήρια πλοίων και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1172/23.5.1997
Εισιτήρια πλοίων και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων


Αθήνα 23 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1039126/937/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1172

ΘΕΜΑ: Εισιτήρια πλοίων και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων.

Σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ.229/1995, με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται τα εξής:

Αρθρο 12
Τύπος εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων

"1. Τα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα.


2. Από τα αντίτυπα αυτά, το πρώτο θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από τη Λιμενική Αρχή κατά την επιβίβαση, το δεύτερο για τον έλεγχο από την Υπηρεσία του πλοίου, το τρίτο θα κρατείται από τον επιβάτη και το τέταρτο θα παραμένει ως στέλεχος.

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, καθορίζεται, κατά ενιαίο τρόπο, ο τύπος του εισιτηρίου επιβάτη και της απόδειξης μεταφοράς οχήματος των επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ) που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές, καθώς και των δρομολογημένων φορτηγών - οχηματαγωγών (Φ/Γ - Ο/Γ) πλοίων.

4. Από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, μπορεί να καθορίζεται και διαφορετικός, από τον ανωτέρω, τύπος εισιτηρίου επιβάτη ή και απόδειξης μεταφοράς οχήματος, εφόσον αυτό επιβάλλεται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων, ανάλογα με το είδος των από αυτά εκτελούμενων πλόων ή όταν αυτό επιβάλλεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις".

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ., αλλά και από τη Διοικητική πρακτική, οι εκμεταλλευτές των πλοίων εκδίδουν σε κάθε περίπτωση εισιτήρια για την επιβίβαση των επιβατών, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται από διπλότυπα ή δίπτυχα έντυπα.
Ο επιτηδευματίας μπορεί, για τις ανάγκες των συναλλαγών ή για οργανωτικούς λόγους, να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα, εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., "ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή
κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυπό της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται:

α) επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο,
β) επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο,
γ) επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης β', ο αριθμός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου,
δ) επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού".

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η έκδοση των εισιτηρίων και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων από ενιαίο έντυπο εφαρμοζόταν στην πράξη επί σειρά ετών, τυπικά δε υιοθετήθηκε με το Π.Δ.229/1995 και προσαρμόστηκε με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες ελέγχου των λιμενικών αρχών, γίνεται δεκτό και για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, τα εισιτήρια και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων να εκδίδονται με τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.Δ.229/1995, με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων, που
εκδίδονται προς επιτηδευματίες, να αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει τα κόμιστρα, καθώς και ο Α.Φ.Μ. και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Ειδικά, γίνεται δεκτό σε κάθε περίπτωση, ότι μπορεί να αναγράφεται μόνο ο αριθμός του αυτοκινήτου στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, για τις τυπικές και δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, στις οποίες η προτεραιότητα φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από το χρόνο άφιξης στα λιμάνια, όπως οι γραμμές Ρίου - Αντιρρίου, Πρέβεζας - Ακτίου και εν γένει όπως αυτές καθορίζονται από τη συνημμένη απόφαση ΜΦ.3113.1/35/5.3.1997 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Διευκρινίζεται ότι στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων δεν απαιτείται γενικά να αναγράφονται τα στοιχεία των ιδιωτών και αρκεί η αναγραφή του αριθμού του αυτοκινήτου.

5. Υπόδειγμα του ενιαίου εντύπου εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, όπως προβλέπεται στο Π.Δ.229/1995, επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Επίσης, επισυνάπτεται και η απόφαση ΜΦ.3113.1/35/5.3.1997 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζονται διαφορετικοί τύποι εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς για τις τοπικές και δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές πλοίων.


6. Τέλος, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε περίπτωση ανάγκης καθορισμού διαφορετικού τύπου εισιτηρίων ή αποδείξεων μεταφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Π.Δ.229/1995, παρακαλείται να ενημερώνει την υπηρεσία μας, ούτως ώστε να εκδίδεται κοινή απόφαση και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των στοιχείων αυτών.



Απόφαση καθορισμού εισιτηρίου διαφορετικού τύπου
ΜΦ.3113.1/35/5.3.1997

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον τύπο εισιτηρίου επιβάτη και απόδειξης μεταφοράς οχήματος, που θα εκδίδεται μετά την 31.3.1997 ή και ενωρίτερον, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές το επιθυμούν, στα Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ πλοία, δρομολογημένα στις παρακάτω τοπικές και δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, στις οποίες η προτεραιότητα επιβίβασης των επιβατών και φόρτωσης των οχημάτων καθορίζονται από το χρόνο άφιξής των στους λιμένες:

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΣΟΥΒΑΛΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΙΓΙΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - ΠΟΡΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΡΙΝΟΥ
ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
ΠΡΙΝΟΥ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ - ΠΡΙΝΟΥ - ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ - ΜΑΡΙΩΝ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΧΑΛΚΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
ΔΑΦΝΗΣ - Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ - ΔΗΛΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΗΛΟΥ - ΨΑΘΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΡΟΔΟΥ - ΣΥΜΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΤΕΛΕΝΔΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΩ
ΧΙΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΒΟΛΙΣΣΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΕΣ Ν.Δ. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ - ΧΑΝΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΠΕΣΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΣΧΟΙΝΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ - ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - Ν. ΣΤΥΡΩΝ
ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ
ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ - ΙΤΕΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ

α) Τύπος εισιτηρίου επιβάτη

β) Τύπος απόδειξης μεταφοράς επιβατικού οχήματος

Παρατήρηση: (1) Αναγράφεται άνω των 4,25 μ." ή "μέχρι 4,25 μ."

γ) Τύπος απόδειξης μεταφοράς Φ/Γ οχήματος όταν ο ναύλος έχει καθορισθεί ανάλογα με το μήκος σε μέτρα

δ) Τύπος απόδειξης μεταφοράς Φ/Γ οχήματος όταν ο ναύλος έχει καθορισθεί ανάλογα με το βάρος

ε) Τύπος απόδειξης μεταφοράς μοτοποδηλάτου

Παρατήρηση: (1) Αναγράφεται "άνω των 250 κ.ε." ή "μέχρι 250 κ.ε."

2. Οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές πλοίων που είναι δρομολογημένα στις ανωτέρω δρομολογιακές γραμμές, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εκδίδουν και να διαθέτουν στο κοινό εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων του ενιαίου τύπου, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ.229/1995, αντί των καθοριζομένων με την παρούσα.

3. Τα ως άνω εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων θα εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα (στέλεχος - επιβάτης - πλοίο - Λιμενική Αρχή). Σ' αυτά, εκτός από τις αποδείξεις μεταφοράς Φ/Γ οχημάτων, θα είναι
προτυπωμένες οι τιμές του καθαρού ναύλου, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις και η συνολική αξία τους.

4. Ο καθορισμός αυτός εισιτηρίου διαφορετικού, από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 12 του Π.Δ.229/1995, τύπου εισιτηρίου επιβάτη και απόδειξης μεταφοράς οχήματος, δεν απαλλάσσει τους εφοπλιστές ή πλοιοκτήτες πλοίων, δρομολογημένων, σύμφωνα με το Π.Δ.814/1974, σε δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, από την υποχρέωσή τους να έχουν εφοδιασθεί μέχρι την 31.3.1997 με ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και μηχανογραφικής έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων και να τα διαθέτουν στο κοινό, μετά την ημερομηνία αυτή, μέσω του συστήματος αυτού. Επίσης, δεν απαλλάσσει τους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή τους υπεύθυνους σε κάθε λιμένα ναυτικούς πράκτορες πλοίων δρομολογημένων σε τοπικές δρομολογιακές γραμμές, από οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση, σχετική με τον τρόπο ή το σύστημα έκδοσης και διάθεσης στο κοινό εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, ήθελε επιβληθεί σ' αυτούς στο μέλλον.

5. Ο καθορισμός, επίσης, εισιτηρίου διαφορετικού τύπου, δεν απαλλάσσει τους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή τους υπεύθυνους ναυτικούς πράκτορες από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, σχετική με την αναγραφή πρόσθετων στοιχείων, ήθελε επιβληθεί σ' αυτούς στο μέλλον.

6. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών πολλών πλοίων, επιτρέπεται η μη αναγραφή επί του εισιτηρίου επιβάτη και της απόδειξης μεταφοράς οχήματος, των ονομάτων και των αριθμών νηολογίων των πλοίων.

7. Μετά από έγκριση του ΥΕΝ και μετά την υποβολή, από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, αιτιολογημένης αίτησης, επιτρέπεται η μη συμπλήρωση της ώρας αναχώρησης στα εισιτήρια επιβατών και τις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων πλοίου, δρομολογημένου σε δρομολογιακή γραμμή της παρ. 1, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων του.

8. Επιτρέπεται η αναγραφή επί των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, μόνον όρων που έχουν εγκριθεί με την αριθμ. ΜΦ.3113.1/28/97/27.1.1997 απόφασή μας ή και άλλων, μετά όμως από προηγούμενη έγκριση του ΥΕΝ.

9. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης