Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1175/30.5.1997 Οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και ομαδοποίηση των δηλώσεων φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) έτους 1997 νομικών προσώπων,υπολογισμός και εκκαθάριση του φόρου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1175/30.5.1997
Οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και ομαδοποίηση των δηλώσεων φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) έτους 1997 νομικών προσώπων,υπολογισμός και εκκαθάριση του φόρου
Οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και ομαδοποίηση των δηλώσεων φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) έτους 1997 νομικών προσώπων, υπολογισμός και εκκαθάριση του φόρου 1057957/372/Β0013/ΠΟΛ.1175/30.5.1997

I. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 35 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997) "Κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες διατάξεις", επιβάλλεται από το έτος 1997 ετήσιος φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα.


Η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, όπως παρατάθηκαν με την αριθμ. 1027933/146/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το έντυπο της δήλωσης, τα φύλλα υπολογισμού (1 έως 5 και έντυπα Κ4 έως Κ9) και τα ειδικά έντυπα (Κ4 έως Κ9) χορηγούνται δωρεάν από την υπηρεσία. Η αποθήκη εντύπων έχει εφοδιάσει με τα σχετικά ανωτέρω έντυπα όλες τις Δ.Ο.Υ. του
Κράτους, από τις οποίες θα παραλαμβάνουν τα έντυπα αυτά και τα φυσικά πρόσωπα που θα κληθούν αργότερα από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. να υποβάλουν δήλωση Φ.Μ.Α.Π.

Στα λογιστικά και λοιπά φορολογικά γραφεία θα χορηγούνται έντυπα δηλώσεων με κάθε δυνατή οικονομία, δεδομένου ότι εκτυπώθηκε μόνο ο αριθμός αυτών, που κρίθηκε απόλυτα απαραίτητος.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας έχουν:

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερβαίνει το ποσό των 60.000.000 δρχ. Σε περίπτωση συζύγων, θα πρέπει το άθροισμα της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους να είναι μεγαλύτερο από 120.000.000 δρχ.

β) Ολα τα νομικά πρόσωπα και οι κοινωνίες αστικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν ακίνητη περιουσία ή αν υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος. Τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο, βάσει του άρθρου 23 του νόμου αυτού ή βάσει ειδικών διατάξεων, θα υποβάλουν και αυτά δήλωση Φ.Μ.Α.Π., στην οποία θα καταγράψουν μόνο την ακίνητη περιουσία τους, χωρίς να προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων τους.

γ) Οσα πρόσωπα κληθούν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. να υποβάλουν δήλωση.

δ) Τα πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν.

Διευκρινίζεται ότι το αφορολόγητο ποσό για τα νομικά πρόσωπα είναι 60.000.000 δρχ.
Ειδικά, για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά - με τον όρο της αμοιβαιότητας - νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται σε 150.000.000 δρχ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο συντελεστής του φόρου νομικών προσώπων (0,7%) μειώνεται στο ήμισυ (0,35%).

ΙΙ. Ειδικά

Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις (τα στοιχεία) κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων και τα ειδικά έντυπα, κατά περίπτωση, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης έχουν δοθεί με το φυλλάδιο οδηγιών, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι εφοριακοί υπάλληλοι.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης, η διόρθωσή τους θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το φορολογούμενο. Αν, όμως, η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, πρέπει να προσκληθεί ο φορολογούμενος για να συμπληρώσει τις ελλείψεις ή να διορθώσει τα λάθη του. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση που δεν έχουν επισυναφθεί στη δήλωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος να τα προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν ο φορολογούμενος, παρά τις υποδείξεις, αρνείται να διορθώσει τα λάθη ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις της δήλωσής του, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης, τότε, εφόσον η δήλωση έχει αξία που πρέπει να φορολογηθεί, θα προβείτε στην εκκαθάριση με βάση τα στοιχεία της δήλωσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω.
Οι προϊστάμενοι της Δ.Ο.Υ. θα μεριμνούν για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών κατά προτεραιότητα.
Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, η δήλωση θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε.
Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., αμέσως μετά την παραλαβή τους, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, για να πάρουν αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός του βιβλίου αυτού, που θα πάρει κάθε δήλωση, θα μεταφερθεί στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και θα γραφεί στο οικείο ορθογώνιο πλαίσιο με τη σχετική ένδειξη, που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της δήλωσης.

ΙΙΙ. Ελεγχος Δήλωσης - Κωδικογράφηση - Ομαδοποίηση δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων

1. Ελεγχος δήλωσης. Μετά την παραλαβή των δηλώσεων, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω, την καταχώρησή τους στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων και τη συμπλήρωσή τους με τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να ελέγξουν την κανονική συμπλήρωσή τους.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί αν το άθροισμα ή τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης 25 του πίνακα 1 και της στήλης 20 του πίνακα 2 του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης είναι σωστά και έχουν μεταφερθεί σωστά στις σχετικές ενδείξεις του πίνακα ΙΙ της πρώτης σελίδας και δίπλα στους αντίστοιχους κωδικούς.
Πρέπει να τονιστεί ότι, ο έλεγχος αυτός έχει κεφαλαιώδη σημασία και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, για να αποφευχθεί η λανθασμένη συμπλήρωση της δήλωσης, γιατί στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα για την εκκαθάριση του φόρου.
Βασικής σημασίας, είναι η ορθή συμπλήρωση των τετραγωνιδίων (πλαισίων) της δήλωσης, για την οποία (συμπλήρωση) θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε σε καθένα από αυτά να γραφτούν οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, αφού από αυτούς εξαρτάται η σωστή εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων, εκείνα που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι τα εξής:

α) Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης του πίνακα Ι στο πλαίσιο "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡ." - "ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ", θα πρέπει να ελέγξετε εάν το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, έχει διαγραμμίσει με Χ το σωστό τετραγωνίδιο που βρίσκεται δίπλα στους κωδικούς 1, 2, 3.
Συνεπώς, εάν το νομικό πρόσωπο φορολογείται με συντελεστή 0,7, θα πρέπει να έχει διαγραμμίσει με Χ το τετραγωνίδιο δίπλα στον κωδικό 1. Εάν το νομικό πρόσωπο υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή, θα πρέπει να έχει διαγραμμίσει με Χ το τετραγωνίδιο δίπλα στον κωδικό 2 και αν απαλλάσσεται (είτε εκ του νόμου, είτε βάσει ειδικής διάταξης), θα πρέπει να έχει διαγραμμίσει με Χ το τετραγωνίδιο δίπλα στον κωδικό 3.

β) Στον Πίνακα ΙΙ της ίδιας σελίδας, στον κωδικό 311, θα πρέπει να έχει μεταφερθεί από τη στήλη 25 του πίνακα 1 και 20 του πίνακα 2 του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης, το άθροισμα των αξιών των ακινήτων για τα οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη 19 ή 14, αντίστοιχα.
Στον κωδικό 321 θα πρέπει να έχει μεταφερθεί το σύνολο της αξίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της στήλης 25 του πίνακα 1 και 20 του πίνακα 2, για τα οποία έχουν συμπληρωθεί οι στήλες 20, 21, 22 ή 15, 16, 17, αντίστοιχα.

Στον κωδικό 331 θα πρέπει να έχει μεταφερθεί το σύνολο της αξίας της στήλης 27 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, οι κωδικοί 312, 322, 332, 313, 323, 333 κ.λπ. δεν πρέπει να είναι συμπληρωμένοι, καθώς και οι κωδικοί 401 και 502.
Σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένος ο κωδικός 501, θα πρέπει να ελέγχετε με τον προσφορότερο σε σας τρόπο ελέγχου (π.χ. στοιχεία τριπλοτύπου κ.λπ.) το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε.

γ) Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα:

Ο "Α/Α ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ", στήλη 1 πινάκων 1 και 2 αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.
Η στήλη 2 για τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να είναι συμπληρωμένη.
Ο "Α/Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ" θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών.
Ο "ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ", στήλη 4 πίνακας 1, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τους κωδικούς 1, 2, 3, 4, ανάλογα.
Οι στήλες 5, 6, 7, 8 πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες ευανάγνωστα.
Η στήλη 9 πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένη όταν υπάρχει οδός πόλεως στο δηλωθέν ακίνητο.
Οι στήλες 11 του πίνακα 1 και 10 του πίνακα 2, πρέπει να είναι συμπληρωμένες όταν υπάρχει οδός πόλεως στο δηλωθέν ακίνητο.
Οι στήλες 11 του πίνακα 1 και 10 του πίνακα 2, πρέπει να είναι συμπληρωμένες με την αντίστοιχη κατηγορία του ακινήτου.
Οι στήλες 12 και 13 του πίνακα 1, εφόσον στο ακίνητο που δηλώθηκε υπάρχει κτίσμα, πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένες.
Εάν το δηλωθέν ακίνητο είναι οικόπεδο χωρίς κτίσματα, τότε οι στήλες 12, 13, 14 και 16 του πίνακα 1 δεν πρέπει να είναι συμπληρωμένες, οπωσδήποτε όμως πρέπει να έχει συμπληρωθεί η στήλη 15.
Η "ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ", στήλη 17 του πίνακα 1 και 12 του πίνακα 2, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο φυλλάδιο. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απέκτησε οικόπεδο χωρίς κτίσματα και έκτισε μεταγενέστερα, χωρίς να προβεί σε πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ως χρόνος κτήσης θα ληφθεί αυτός της απόκτησης του οικοπέδου. Σε περίπτωση, όμως, που ο φορολογούμενος έχει συστήσει πράξη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, μετά την απόκτηση του οικοπέδου, κάθε ιδιοκτησία δηλώνεται σε χωριστή σειρά και ως χρόνος κτήσης τους θεωρείται ο χρόνος της πράξης σύστασης.
Στη στήλη 18 του πίνακα 1 και 13 του πίνακα 2, πρέπει να είναι συμπληρωμένη ολόκληρη η αξία του ακινήτου και όχι το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ή του εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου, που έχει ο
φορολογούμενος.
Οταν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες 19 του πίνακα 1 και 14 του πίνακα 2, δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι στήλες 20, 21, 22, 23, 24 και 15, 16, 17, 18, 19, αντίστοιχα.
Οταν είναι συμπληρωμένη η στήλη 20 του πίνακα 1 και 15 του πίνακα 2, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι στήλες 24 και 19.
Οταν είναι συμπληρωμένες οι στήλες 21 του πίνακα 1 και 16 του πίνακα 2, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι στήλες 24 και 19, αντίστοιχα.
Οταν είναι συμπληρωμένες οι στήλες 22 του πίνακα 1 και 17 του πίνακα 2, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι στήλες 23 και 18, αντίστοιχα.
Για τον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας (παράγραφος 4, άρθρο 15 Ν.Δ.118/1973 - ισόβιου ή αορίστου χρόνου), λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, αναλόγως της ηλικίας του επικαρπωτή οριζόμενο:

στα 8/10 αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του,
στα 7/10 αν έχει υπερβεί το 20ό,
στα 6/10 αν έχει υπερβεί το 30ό,
στα 5/10 αν έχει υπερβεί το 40ό,
στα 4/10 αν έχει υπερβεί το 50ό,
στα 3/10 αν έχει υπερβεί το 60ό,
στα 2/10 αν έχει υπερβεί το 70ό και
στο 1/10 αν έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

Επί διαδοχικής ισόβιας επικαρπίας, το κατά τα ανωτέρω ποσοστό ορίζεται ανάλογα με την ηλικία κάθε επικαρπωτή, κατά το χρόνο που περιέρχεται σε αυτόν η επικαρπία.
Για τον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας ορισμένου χρόνου (παράγραφος 5, άρθρου 15 Ν.Δ.118/1973), λαμβάνεται ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ίσο προς το 1/20 της αξίας αυτής δι' έκαστον έτος διαρκείας του μέρους του έτους λογιζομένου ως ακέραιου έτους. Η αξία της επικαρπίας αυτής δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, σας παραπέμπουμε στο άρθρο 15 του Ν.Δ.118/1973. Οι υπόλοιπες στήλες 25, 26, 27, 28, 29, 30 του πίνακα 1 και 20, 21, 22, 23, 24, 25 του πίνακα 2, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το φυλλάδιο οδηγιών.

2. Κωδικογράφηση δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. Τα τετραγωνίδια που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα της δήλωσης θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Στο πρώτο από τα δύο τετραγωνίδια του επάνω μέρους της σελίδας και δίπλα από την ένδειξη "Προς τη ΔΟΥ...", θα αναγράφεται στο πρώτο τετραγωνίδιο ο κωδικός αριθμός της Δ.Ο.Υ. και στο δεύτερο τετραγωνίδιο ο κωδικός αριθμός του τοπικού γραφείου, εφόσον υπάρχει αυτό.

β) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός Δήλωσης", θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αύξοντα αριθμό που πήρε η δήλωση κατά την καταχώρηση στο βιβλίο καταχώρησης των δηλώσεων.

γ) Αν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, στο πλαίσιο "ΜΗΝΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ", θα αναγράφετε τον αριθμό 1, 2, 3, κ.λπ., αντίστοιχα (ανάλογα με τους μήνες εκπρόθεσμης υποβολής).

δ) Στο πλαίσιο 006, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 1, εφόσον έχει διαγραμμιστεί με Χ το τετραγωνίδιο του εκπροσώπου.

3. Ομαδοποίηση των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. Μετά την κωδικογράφηση και τον έλεγχο των δηλώσεων, θα προβείτε στο διαχωρισμό αυτών σε ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α
Η Ομάδα Α θα περιλαμβάνει τις δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει φόρος και το πλαίσιο "ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ" δεν είναι συμπληρωμένο, δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία του υποχρέου.

ΟΜΑΔΑ Β
Η Ομάδα Β θα περιλαμβάνει τις δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει φόρος και το πλαίσιο "ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ" είναι συμπληρωμένο, δηλαδή υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία του υποχρέου.

ΟΜΑΔΑ Γ
Η Ομάδα Γ θα περιλαμβάνει τις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει φόρος και το πλαίσιο "ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ" δεν είναι συμπληρωμένο.

ΟΜΑΔΑ Δ
Η Ομάδα Δ θα περιλαμβάνει τις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει φόρος και το "ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ" είναι συμπληρωμένο. Οι Ομάδες Γ και Δ δεν θα επεξεργαστούν από τις Δ.Ο.Υ.

Για τις ομάδες των δηλώσεων Α και Β, για τις οποίες προκύπτει φόρος θα γίνει βεβαίωση του φόρου από τις Δ.Ο.Υ.
Ειδικότερα, από τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. η βεβαίωση του φόρου θα γίνει μηχανογραφικά, με πρόγραμμα που θα σταλεί σε σας από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Για τις Δ.Ο.Υ. που δεν είναι μηχανογραφημένες, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου θα γίνει χειρόγραφα.
Για ενιαίο τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, επισυνάπτουμε υποδείγματα:

α) εκκαθαριστικού σημειώματος,

β) βιβλίου καταχώρησης δηλώσεων και

γ) χρηματικού καταλόγου.

Για τον υπολογισμό του φόρου, προστίθενται οι αξίες των κωδικών 311 και 321 και από τη συνολική αξία αυτών αφαιρείται το ποσό του κωδικού 331 (χρέη από ενυπόθηκα δάνεια), καθώς και το αφορολόγητο ποσό των 60.000.000 ή 150.000.000 δρχ., κατά περίπτωση.
Το υπόλοιπο της αξίας υποβάλλεται σε φόρο, δηλαδή πολλαπλασιάζεται με τον οικείο συντελεστή φορολόγησης (0,7 ή 0,35, κατά περίπτωση). Το αποτέλεσμα του γινομένου αυτού είναι ο φόρος που αναλογεί στη φορολογητέα αξία. Εάν η δήλωση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα, στο ποσό του κυρίου φόρου προστίθεται και ο πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου. Από τον ανωτέρω συνολικό φόρο αφαιρείται το ποσό του κωδικού 501, δηλαδή το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της δήλωσης, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης κάποιου ακινήτου. Μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού, προκύπτει χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό
εκκαθάρισης.
Σε περίπτωση που η εκκαθάριση φόρου γίνεται ύστερα από υποβολή τροποποιητικής ή διορθωτικής δήλωσης, τότε στο εκκαθαριστικό σημείωμα και στην οικεία στήλη αναγράφεται το ποσό του φόρου (χρεωστικό ή πιστωτικό) που προκύπτει από την προηγούμενη εκκαθάριση. Η διαφορά που τελικά προκύπτει, είναι ο φόρος που
πρέπει να καταβληθεί. Εάν το ποσό αυτό καταβληθεί εφάπαξ, έχει έκπτωση 5%, άλλως καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
Εάν μετά τον παραπάνω υπολογισμό προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε το ποσό αυτό του φόρου επιστρέφεται.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, η καταβολή του φόρου για το έτος 1997 θα γίνει σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα. Για τα επόμενα, όμως, έτη ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του διμήνου, που ακολουθούν.
Ειδικά για την Ομάδα Β, θα πρέπει, πριν από τη βεβαίωση του φόρου, να γίνουν οι μεταβολές στα στοιχεία μητρώου που τηρείται μηχανογραφικά στην Υπηρεσία σας, ώστε το εκκαθαριστικό σημείωμα να σταλεί στη σωστή επωνυμία και διεύθυνση. Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων των Ομάδων Α και Β, θα σταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.,
σε χρόνο που θα οριστεί μεταγενέστερα, όλες οι ομάδες των δηλώσεων. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση θα πρέπει να γίνει από το πρωτότυπο της δήλωσης, το οποίο θα σταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης