Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 17/26.3.2012

Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

26 Μάρ 2012

Taxheaven.gr
ΑΘΗΝΑ, 26/03/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/71/22642

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ 
ΤΗΛ.: 210 5285617 
FAX: 210 5285599 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)».

Με την αριθ.Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.

Μεταξύ των άλλων ως προϋποθέσεις τέθηκαν:

- ελάχιστο οφειλόμενο ποσό 2.500€, στο οποίο να περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης και

- ελάχιστο ποσό δόσης διακόσια πενήντα ευρώ (250€)

Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. Φ 80000/οικ.5049/365/20.3.2012) τροποποιούμε την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο ως προς το ελάχιστο ποσό οφειλής και δόσης.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής (χωρίς τα Τ.Κ.) και δόσης.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίστηκαν με την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο.

Ασφαλισμένοι που ενδεχομένως, υπήχθησαν σε ρύθμιση με άλλες διατάξεις λόγω του ότι οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ήταν κάτω των 2.500€, δύνανται με αίτησή τους να διακόψουν τη ρύθμιση στην οποία υπήχθησαν και με νεότερη αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στο Τμήμα σας υπάλληλοι.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Taxheaven.gr