1049776/10404/Β0012/2.5.1997

Καθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για το σχηματισμό, από μέρους του ΟΤΕ, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεωνΣχόλια:


2 Μάι 1997

Taxheaven.gr


Καθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για το σχηματισμό, από μέρους του ΟΤΕ, πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 1049776/10404/Β0012/2.5.1997

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.2374/1996 (ΦΕΚ 32 Α').
β. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/13/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
γ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την αναγνώριση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2374/1996 πρόβλεψης, την οποία δικαιούται να σχηματίζει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεών του, απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:


α. Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται επί της αξίας των τηλεφωνικών συνδέσεων, η οποία αναγράφεται στους λογαριασμούς που εκδίδει ο ΟΤΕ προς επιτηδευματίες μετά την αφαίρεση της αξίας των τηλεφωνικών συνδέσεων με το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

β. Σχετικά με το ύψος της πρόβλεψης που μπορεί να σχηματίζεται κάθε χρόνο και τις λοιπές προϋποθέσεις, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτ. θ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr