ΠΟΛ.1169/23.5.1997

Καθορισμός λεπτομερειών για τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

23 Μάι 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Μαΐου 1997
Αρ. Πρωτ.:1056431/10479/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1169

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως αυτές τέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').
2. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, προκειμένου να λάβει χώρα μεταβίβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ΜΗ εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.2238/1994, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Τον ακριβή χρόνο μεταβίβασης των μετοχών και τον τόπο σύνταξης του σχετικού ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου.
β. Τα στοιχεία όλων των συμβαλλομένων (αγοραστών - πωλητών, δωρητών - δωρεοδόχων κ.λπ.), ως ακολούθως, κατά περίπτωση:


αα) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, που είναι κάτοικοι Ελλάδος: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το φυσικό πρόσωπο (ή φυσικά πρόσωπα). Σε περίπτωση κυριότητας των μετοχών εξ αδιαιρέτου, αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μετόχων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεταβιβάζοντες ή αποκτώντες την κυριότητα των εν λόγω μετοχών. Οταν οι μεταβιβαζόμενες μετοχές ανήκουν ή περιέρχονται σε ανήλικο, πέραν των στοιχείων του ανηλίκου, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο ασκεί την επιμέλεια.

ββ) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοικοι αλλοδαπής: Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός κάτοικος υποβάλλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο συντασσόμενο έγγραφο θα αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου του, καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει. Οταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω εκπροσώπου ή πληρεξουσίου στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσωπεί είτε το μεταβιβάζοντα, είτε τον
αποκτώντα τις μετοχές αλλοδαπό κάτοικο, θα αναγράφονται επιπλέον στο έγγραφο και τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης υποπερίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην υποπερίπτωση αυτή.

γγ) Προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου: Η επωνυμία, ο τίτλος, η έδρα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η αρμόδια, για τη φορολογία του νομικού προσώπου, δημόσια οικονομική υπηρεσία.

δδ) Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Η επωνυμία, ο τίτλος, η διεύθυνση της έδρας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία ανήκει. Περαιτέρω, αν το νομικό πρόσωπο υποβάλλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα αναγράφονται στο έγγραφο επιπλέον και ο ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει.

γ. Τα στοιχεία των μεταβιβαζομένων μετοχών, ήτοι: τα στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ) της ανώνυμης εταιρίας, οι μετοχές της οποίας μεταβιβάζονται, το είδος των μετοχών (ονομαστικές, ανώνυμες, προνομιούχες κ.λπ.), ο αριθμός των μετοχών, η ονομαστική αξία της μετοχής, ο αύξων αριθμός των μεταβιβαζομένων μετοχών, καθώς
και οι προσαρτημένες σε αυτές μερισματοποδείξεις, εφόσον πρόκειται περί ανωνύμων μετοχών.

δ. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές (πώληση, δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή, αντικατάσταση κ.λπ.) και περαιτέρω, εφ' όσον πρόκειται για πώληση, το συμφωνούμενο τίμημα, καθώς και ο τρόπος καταβολής του. ε. Οι καταβληθέντες φόροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, καθώς και του άρθρου 24 του Ν.2214/1994 και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών.

2. Ορίζουμε ότι για τη θεώρηση του πιο πάνω ιδιωτικού εγγράφου θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει τις μετοχές υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία το διαλαμβανόμενο έγγραφο σε τόσα αντίτυπα, ώστε, μετά τη θεώρησή του από αυτή, ένα θεωρημένο αντίτυπο να παραλαμβάνει ο μεταβιβάζων, από ένα αντίτυπο να χορηγείται στον κάθε καινούριο μέτοχο και ένα αντίτυπο να παραμένει στη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μεταβιβάζοντες τις μετοχές είναι περισσότεροι του ενός (κύριοι εξ αδιαιρέτου), το πιο πάνω έγγραφο μπορεί να υποβάλεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία οποιουδήποτε μετόχου σε τόσα αντίγραφα, ώστε να πάρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από ένα θεωρημένο αντίτυπο και ένα να παραμείνει στη Δ.Ο.Υ.

β. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη κάτοικοι Ελλάδος, που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση κληρονομίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ο κληρονόμος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία δήλωση σε δύο αντίτυπα, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. Το ένα αντίτυπο, μετά τη θεώρηση
από τη Δ.Ο.Υ., θα παραδίδεται στον κληρονόμο. Αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται από αυτόν που έχει την επιμέλεια.

4. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων σε νέα εταιρία, για τη σύσταση της οποίας δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον συντάσσεται, για τη μεταβίβαση των εισφερομένων - μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο - μετοχών, ιδιωτικό έγγραφο, αυτό θα κατατίθεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια, για τη φορολογία της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης επιχείρησης, δημόσια οικονομική υπηρεσία και μετά τη θεώρηση το ένα αντίτυπο θα παραδίδεται στην προερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση εταιρία και το άλλο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr