ΠΟΛ.1166/23.5.1997

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.

3 Μάι 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Μαΐου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1055211/317/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1166

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του ίδιου Π.Δ., με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να ορίζει διαφορετικό χρόνο υποβολής των φορολογικών στοιχείων.
3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων, με τα οποία ζητείται παράταση του χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων.

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται από το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ., ενόψει και της υποχρέωσης για πρώτη φορά υποβολής των ισοζυγίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ισοζύγια, ως επί το πλείστον, συνυποβάλλονται με τις λοιπές καταστάσεις του άρθρου αυτού.

6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, του ημερολογιακού έτους 1996, από 25 Μαϊου στις 10 Ιουνίου 1997.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr