ΠΟΛ.1161/13.5.1997

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997Σχόλια:


13 Μάι 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 13 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1052471/561/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ.Δημ.Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1161

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 16 του ν.2465/1997.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/26.2.1997) "Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.
Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, προστέθηκε περ. δ' στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1073/1980, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1959/1991, με την οποία ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Ν.1073/1980) που είχαν παραχωρηθεί σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή τους καθολικούς διαδόχους τους με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, είναι η καταβολή από τον
αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. υπέρ του Δημοσίου.
Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το "Σημείωμα για την Εκδοση Αποδεικτικού Είσπραξης" (αρ. εντύπου 50). Με βάση το σημείωμα αυτό θα γίνεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εκδίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) στον Κωδικό Εσόδων προϋπολογισμού 1379 "Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα".
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Νόμος υπ' αριθ. 2465/1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών


Αρθρο 16
Λοιπές Ρυθμίσεις

14. Στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.1959/1991, προστίθεται περίπτωση δ', η οποία έχει ως εξής:

"δ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης γ', δύνανται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή τους καθολικούς διαδόχους τους, εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της διάταξης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υπόχρεος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση γ' βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου".

Αρθρο 18

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr