Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/25.9.2003 Επέκταση των ορίων ακαθάριστων εσόδων για την υπαγωγή των εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 εώς και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1085/2003-09-25


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1107/25.9.2003
Επέκταση των ορίων ακαθάριστων εσόδων για την υπαγωγή των εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 εώς και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1085/2003-09-25


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1084903/1635/ΔΕ-ΑΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1107

ΘΕΜΑ: Επέκταση τον ορίων ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή των εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 έως και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/2002 και 1085/2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 .

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 , όπως ισχύουν και της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136).

5. Την απόφασή μας 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 «Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών» (ΦΕΚ Β΄ 526), όπως αυτή ισχύει και τις αποφάσεις μας 1113331/1477/ΠΟΛ.1239/1999 (ΦΕΚ Β΄ 2137), 1027583/1162/ ΠΟΛ.1100/2000 (ΦΕΚ Β΄ 361), 1075331/1453/ ΠΟΛ.1231/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1113). 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 (ΦΕΚ Β΄ 882), 1093491/1656/ ΠΟΛ.1230/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1348), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/ 2002 (ΦΕΚ Β΄ 868), 1091341/1833/ ΠΟΛ.1250/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1443) και 1062187/1443/2003 (ΦΕΚ Β΄ 893).

6. Τις αποφάσεις μας 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 (ΦΕΚ Β΄ 657), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 (ΦΕΚ Β΄ 868), 1026855/1205/2003 (ΦΕΚ Β΄ 353), 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 (ΦΕΚ Β΄ 756) και 1065798/1480/2003 (ΦΕΚ Β΄ 998).

7. Την 1065956/863/Α0006/2003 (ΦΕΚ Β΄ 985) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Εκκρεμείς υποθέσεις εμπορικών, τεχνικών και γεωργικών επιχειρήσεων που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν από 1/1/1993 έως και 31/12/1998, με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μη υπαγόμενες στις ρυθμίσεις των αποφάσεων 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003 , όπως αυτές ίσχυσαν, λόγω υπέρβασης των ορίων μέσου όρου δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων που κατά περίπτωση προβλέποντο από τις εν λόγω αποφάσεις, μπορεί να περαιώνονται κατά τις αποφάσεις αυτές πριν από την έναρξη τακτικού ελέγχου των υπόψη υποθέσεων και σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, εφόσον ο μέσος όρος των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων στη φορολογία εισοδήματος στις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις, όπως αυτά λαμβάνονται κατά τις πιο πάνω αποφάσεις ως προς την υπαγωγή, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι τα πιο κάτω ποσά, κατά περίπτωση:

α. Επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποίησης - παραγωγής, μέχρι 250.000.000 δραχμές.

β. Επί μικτών επιχειρήσεων, μέχρι 250.000.000 δραχμές, εφόσον ο μέσος όρος των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων στις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις από τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών είναι μέχρι 75.000.000 δραχμές. Εξαιρετικά, το όριο των 75.000.000 δραχμών του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για κάθε υπάλληλο που αποδεδειγμένα απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία υπαγόμενη στη ρύθμιση χρήση, με ανώτατο όριο τα 100.000.000 δραχμές.

γ. Επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, μέχρι 75.000.000 δραχμές, εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο περαίωση ενεργείται μετά από έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται επί αποδείξει στον επιτηδευματία οπτό την αρμόδια ελεγκτική αρχή, για αποδοχή, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της επίδοσης, του προβλεπόμενου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις ειδικού σημειώματος υπολογισμού των διαφορών φόρων, το οποίο συντάσσεται από την ελεγκτική αρχή και επιδίδεται μαζί με την πρόσκληση.

3. Για τις περαιούμενες σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υποθέσεις, ως ελάχιστα ποσά βεβαιωτέου φόρου ανά χρήση λαμβάνονται τα ποσό που κατά περίπτωση προκύπτουν αν στα τελευταία κλιμάκια ελάχιστων ποσών ανά χρήση των πινάκων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/22.5.2002 και του άρθρου 7 της απόφασης 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/5.6.2003, προστεθούν 100.000 επί πλέον δραχμές για κάθε 25.000000 ή 12.500.000 επί πλέον δραχμές μέσου όρου δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ανά χρήση, αναλόγως αν πρόκειται για επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων και μεταποίησης - παραγωγής ή για εμπορικές επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχα. Τα κατά τ΄ ανωτέρω ελάχιστα ποσά βεβαιωτέου φόρου δεν μπορούν να υπερβούν ανά χρήση το 1.100.000 δραχμές ή το 1.000.000 δρχ., αντίστοιχα.

4. Από το συνολικό ποσό φόρων που βεβαιώνεται στο πλαίσιο της περαίωσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, το 1/5 καταβάλλεται ταυτόχρονα με την αποδοχή του οικείου ειδικού σημειώματος υπολογισμού των διαφορών φόρων και το ποσό που απομένει καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως αν τηρήθηκαν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ως προς τα λοιπά θέματα βεβαίωσης και καταβολής των φόρων και γενικά εφαρμογής των ανωτέρω αποφάσεων 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/22.5.2002 και 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/5.6.2003 ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα στο σύνολο τους τα κατά περίπτωση οριζόμενα από τις εν λόγω αποφάσεις, όπως αυτές ίσχυσαν.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης 1065798/1480/15.7.2003 ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου ή για αυτές που δεν θα περαιωθούν σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους λόγω μη αποδοχής της περαίωσης.

6. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις επιτηδευματιών χρήσεων 1993 έως και 1998 που ήδη υπάγονται στις ρυθμίσεις των αποφάσεων 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/22.5.2002 και 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/5.6.2003, όπως αυτές ίσχυσαν, συνεχίζει να έχει εφαρμογή η απόφαση 1065798/1480/15.7.2003

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης