ΠΟΛ.1159/9.5.1997

Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των κατόχων - χρηστών φορολογικών ταμειακών μηχανών

9 Μάι 1997

Taxheaven.gr


Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των κατόχων - χρηστών φορολογικών ταμειακών μηχανών
1051689/146/0015/ΠΟΛ.1159/9.5.1997

Οπως είναι γνωστό, από το 1989 άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας η χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών. Από τότε μέχρι σήμερα, το μέτρο αυτό έχει επεκταθεί σταδιακά σ' ολόκληρη την επικράτεια και καλύπτει περίπου απόλυτα τον κύκλο των διενεργούμενων λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Για την παρακολούθηση των κατόχων - χρηστών φορολογικών ταμειακών μηχανών, καθερώθηκε με τον Ν.1809/1988 (άρθρο 4, παρ. 3) η τήρηση σε κάθε Δ.Ο.Υ. βιβλίου - μητρώου επιτηδευματιών κατόχων φ.τ.μ., στο οποίο καταχωρούνται κατ' αλφαβητική σειρά οι κάτοχοι φ.τ.μ., ο τόπος εγκατάστασης της μηχανής, καθώς και κάθε μεταβολή ή συναφής πληροφορία που αφορά το χρήστη, ιδίως πώληση, καταστροφή, μεταφορά της επιχείρησης στην περιφέρεια άλλης Δ.Ο.Υ. κ.λπ.

Σήμερα, ύστερα από την ολοκλήρωση της επέκτασης της χρήσης φ.τ.μ. και περαιτέρω η ανάγκη συγκεντρωτικής καταγραφής του προγράμματος TAXIS, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη συγκεντρωτικής καταγραφής των κατόχων - χρηστών φ.τ.μ. και περαιτέρω η συστηματική κεντρική παρακολούθηση των μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κάθε έτος. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, στη Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ', μέχρι την 30.6.1997, ευκρινή φωτοαντίγραφα των σελίδων του προαναφερόμενου βιβλίου - μητρώου με τις εγγραφές των κατόχων - χρηστών φ.τ.μ. από εφαρμογής της χρήσης των φ.τ.μ. μέχρι 30.4.1997, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε
και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτών, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μηχανογραφική επεξεργασία. Ο Α.Φ.Μ. θα πρέπει να προστίθεται και στις νέες εγγραφές Κατόχων - Χρηστών που θα διενεργούνται στο βιβλίο από τώρα και στο εξής.

Σε περίπτωση που, παρ' ελπίδα, υπάρχουν Δ.Ο.Υ. στις οποίες δεν τηρείται το βιβλίο αυτό, τότε τα ανωτέρω στοιχεία θα συγκεντρωθούν από το αρχείο του Κ.Β.Σ., από τους φακέλους των φορολογουμένων και θα συνταχθεί κατάσταση με τα εξής στοιχεία: Επώνυμο, μορφή ή επωνυμία κατ' αλφαβητική σειρά, ο ακριβής τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας της μηχανής, καθώς και κάθε μεταβολή ή συναφής πληροφορία που αφορά το χρήστη της μηχανής, ιδίως πώληση, καταστροφή, μεταφορά της επιχείρησης στην περιφέρεια άλλης Δ.Ο.Υ. κ.λπ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τη διαρκή ενημέρωση του κεντρικού αρχείου του Υπουργείου Οικονομικών, φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλίου - μητρώου κατόχων φ.τ.μ., θα πρέπει να αποστέλλονται, στην πιο πάνω Διεύθυνση, μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα περιλαμβάνουν τις νέες εγγραφές που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.


Taxheaven.gr