Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 719/28.2.2012 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών

Σχόλια: Καταργήθηκε με την 13685/3.10.2013.


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 719/28.2.2012
Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών


Αριθμ. 719/28.2.2012 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 719

(ΦΕΚ 253 Β'/13-02-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22−8−2011).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄/88) και 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 Α΄/88) όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 «Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (ΦΕΚ 253 Α΄/2004) όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 122 Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α΄/2010) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/1998).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Για τις οργανικές μονάδες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/2011), οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), τοποθετούνται για θητεία ενός έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τους εν λόγω προϊσταμένους.

2. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται για κάθε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης σε ετήσια βάση και ελέγχονται ανά τρίμηνο.

3. Οι στόχοι δύνανται να τροποποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε προϊσταμένου.

4. Η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε., πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων τους.

5. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι κατανέμουν τους στόχους που έχουν τεθεί, στους υφισταμένους τους, προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους και αξιολογούν την πορεία επίτευξης τους.

6. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις της παραγράφου 4, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, αναλυτικά, ανά τμήμα, Υποδιεύθυνση και συνολικά.

7. Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία μπορεί να διακόπτεται με απόφαση Υπουργού.

8. Αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης