Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1157/9.5.1997 Ολοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1157/9.5.1997
Ολοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
Ολοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 1051334/1480/ΠΟΛ.1157/9.5.1997

Οπως είναι γνωστό, με την παραπάνω Υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση 1088861/5721/, καθορίστηκε ειδικός και προαιρετικός τρόπος περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, η εφαρμογή της απόφασης έχει ολοκληρωθεί για το μεγαλύτερο μέρος των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται σ' αυτή και μάλιστα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως προς το ποσοστό των υποθέσεων που τελικά περαιώθηκαν και ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα. Ωστόσο, παραμένει μικρός αριθμός ανέλεγκτων υποθέσεων για τις οποίες, για διάφορους λόγους, δεν έχει αρχίσει ακόμη ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής της απόφασης, με αποτέλεσμα η συνεχιζόμενη αυτή εκκρεμότητα να δημιουργεί προβλήματα κυρίως στη δραστηριοποίηση των Δ.Ο.Υ. στο πρωταρχικής σημασίας ελεγκτικό τους έργο, το οποίο σημειωτέον έχει ατονήσει λόγω της επί μακρόν ενασχόλησης των υπαλλήλων με την εν λόγω απόφαση. Με βάση τα παραπάνω, είναι αναγκαίο το έργο της εφαρμογής της απόφασης για το σύνολο των υπαγόμενων σ' αυτήν ανέλεγκτων υποθέσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η 1044532/1279/Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 356/Β/2.5.1997), με την οποία ορίζεται καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου και ρυθμίζονται διάφορα σχετικά διαδικαστικά θέματα. Αναφορικά με την εν λόγω απόφαση, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:


1. Με την παράγρ. 1 ορίζεται η 31η Ιουλίου 1997 τελική ημερομηνία για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1099/27.4.1994. Συνεπώς, μέχρι τότε πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί, για όλες ανεξάρτητα τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στην εν λόγω απόφαση, όλες οι διαδικασίες και για όλα τα στάδια εφαρμογής της, μέχρι και του σταδίου της αποδοχής του οικείου Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, που συντελείται με την υπογραφή αυτού, κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 3 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης και την καταβολή της
α' δόσης ή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 14 της απόφασης αυτής. Κατόπιν αυτού, είναι προφανής η ανάγκη επίσπευσης και συντονισμού των απαραίτητων εκείνων ενεργειών, ώστε όλες οι Δ.Ο.Υ. να ολοκληρώσουν έγκαιρα και ομαλά το παραπάνω έργο. Για την αποφυγή δε οποιωνδήποτε προβλημάτων, επισημαίνεται ότι από τις υποθέσεις που εκκρεμούν πρέπει να αντιμετωπισθούν
κατά προτεραιότητα εκείνες που απαιτούν ειδικότερη διαδικασία, όπως είναι οι υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, όπου πρέπει να προηγηθεί η επεξεργασία των κατασχεθέντων (περίπτωση 1γ' εγκυκλίου 1075488/4985/ΠΟΛ.1194/1.7.1996), οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν μεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα, αλλά αυτά συνεχίζουν να εκκρεμούν λόγω υποβολής αιτημάτων διόρθωσής τους, τα οποία δεν έχουν ακόμη εξετασθεί κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις εγκυκλίους (περίπτωση 6) και (περίπτωση 7).
Διευκρινίζεται ότι για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και με δεδομένο ότι ο αριθμός των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα αποτελεί πλέον μικρό ποσοστό του συνόλου των ανέλεγκτων υποθέσεων, για τους λόγους αυτούς τα εκδιδόμενα εφεξής Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα δεν θα εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., αλλά θα εκδίδονται χειρόγραφα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Σε περιπτώσεις δε υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες από μία
Δ.Ο.Υ., το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την τελευταία υπαγόμενη στην απόφαση ανέλεγκτη χρήση, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τις λοιπές αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Είναι ευνόητο ότι τα χειρόγραφα Σημειώματα θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της απόφασης και θα επιδίδονται επί αποδείξει στους επιτηδευματίες με ευθύνη των Δ.Ο.Υ. που τα εκδίδουν. Δεδομένης δε της μηνιαίας προθεσμίας που έχουν οι επιτηδευματίες για την αποδοχή τους, πρέπει η διαδικασία επίδοσης του συνόλου των Σημειωμάτων να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι 30.6.1997. Επειδή εξάλλου τα Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα θα εκδίδονται χειρόγραφα από τις Δ.Ο.Υ., δεν θα συντάσσονται πλέον τα χρησιμοποιούμενα ειδικά έντυπα Ε-414. Είναι, όμως, ενδεχόμενο να κριθεί απαραίτητη η ενημέρωση του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τα εκδοθέντα με χειρόγραφο τρόπο Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι Δ.Ο.Υ. να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, από πλευράς αρχειοθέτησης των υποθέσεων και τήρησης των σχετικών στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν τις πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν.

2. Με την παράγρ. 2 προβλέπεται ότι οι επιτηδευματίες που επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, εφόσον βέβαια αυτές υπάγονται στην απόφαση και, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έλαβαν το προβλεπόμενο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20.6.1997 σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να παραλάβουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών το πιο πάνω Σημείωμα.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθόσον είναι ενδεχόμενο, από παραδρομή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να μην έχουν εκδοθεί από τις Δ.Ο.Υ. για κάποιους επιτηδευματίες τα Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, αν και οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στην απόφαση ΠΟΛ.1099/27.4.1994, οπότε θα πρέπει και για τους επιτηδευματίες αυτούς να εφαρμοστεί ανάλογα η εν λόγω απόφαση.

3. Οι διατάξεις της παραγρ. 3 αναφέρονται στους επιτηδευματίες που, ενώ έχουν ήδη λάβει το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα των ανέλεγκτων υποθέσεών τους, παρήλθε η προβλεπόμενη προθεσμία του ενός μηνός χωρίς να το αποδεχτούν. Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους πιο πάνω επιτηδευματίες να προσέλθουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να υπογράψουν σχετική πράξη αποδοχής μέχρι 31.5.1997, με την προϋπόθεση όμως ότι για τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους:

α) Δεν έχει εκδοθεί εντολή διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου ή

β) Εχει εκδοθεί εντολή διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου, αλλά πέραν της θεώρησης των βιβλίων και, όπου απαιτείται, της κατάστρωσης των οικονομικών δεδομένων και των λογαριασμών εξαγωγής των αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, δεν έχουν γίνει άλλες ελεγκτικές ενέργειες.

Ευνόητο είναι ότι, ταυτόχρονα με την υπογραφή της πράξης αποδοχής, θα πρέπει να καταβληθεί και η α' δόση ή ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 14 της απόφασης ΠΟΛ.1099/27.4.1994. Σε κάθε περίπτωση στην οποία δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν
υπάρχει δυνατότητα αποδοχής του εκδοθέντος Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, αλλά θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις. Ετσι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ή προσωρινού ελέγχου και ο έλεγχος έχει ήδη προχωρήσει σε διασταυρώσεις ή ελεγκτικές επαληθεύσεις, από τις οποίες μάλιστα προκύπτουν ουσιώδεις φορολογικές παραβάσεις ή πολύ περισσότερο σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί φύλλα ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις και αποφάσεις επιβολής προστίμου ή έχει κοινοποιηθεί στον επιτηδευματία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Κ.Β.Σ. σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Σημειώνεται ότι κρίσιμος χρόνος, προκειμένου να εξετασθεί αν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, είναι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης ΠΟΛ.1136/18.4.1997
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή η 2.5.1997. Ειδικά σε ό,τι αφορά υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή προσωρινού ελέγχου, διευκρινίζεται ότι αν η εντολή αφορά μία ή περισσότερες από τις ενδιάμεσες ανέλεγκτες χρήσεις ή την τελευταία ανέλεγκτη χρήση, τότε για τις ανέλεγκτες χρήσεις που προηγούνται της πρώτης ελεγχόμενης, υπάρχει δικαίωμα αποδοχής του εκδοθέντος Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των παραπάνω προϋποθέσεων.

4. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές να παρακολουθήσουν συστηματικά την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν στις Δ.Ο.Υ. τις απαραίτητες οδηγίες, σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο.
Από κάθε Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. να αποσταλούν, χωρίς άλλη υπόμνηση, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Β' (FAX 32.46.794), συγκεντρωτικές καταστάσεις μέχρι 16.6.1997 και 14.8.1997, στις οποίες θα αναγράφονται, αναλυτικά για κάθε
Δ.Ο.Υ., τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1099/27.4.1994, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα Δελτίων, όπως τα αποτελέσματα αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.5.1997 και 31.7.1997 αντίστοιχα.
Οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συμπληρώνουν και παραδίδουν έγκαιρα τα πιο πάνω Δελτία στους εποπτεύοντες Επιθεωρητές.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης