Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/24.4.1997 ΠΟΛ.1153/24.4.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1153/24.4.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.2465/1997 και της Α2/8715/1499/14.3.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών


Αθήνα 24 Απριλίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1039009/428/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16Η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 2456/1997 και της Α2/8715/1499/14-3-1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/26.2.97) "Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών" και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών Α2/8715/1499/14.3.1197 (ΦΕΚ 230/Β/26.2.1997) "Καθορισμός διοικητικού προστίμου για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.2366/1995 και τέθηκε σε νέα βάση το καθεστώς χορήγησης αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς όμως να επέρχεται μεταβολή ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και ως προς τον τρόπο καταβολής της.

2. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, επανακαθορίζεται το ύψος του διοικητικού προστίμου, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης μετατροπής των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας σε οριστικές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Ως προς τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ανωτέρω διοικητικού προστίμου, ισχύουν τα αναφερόμενα στη διαταγή μας 1056353/3046/0014/ΠΟΛ.1161/15.5.1996.
Ειδικότερα, για το επιβαλλόμενο πρόστιμο, εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζεται ο υπόχρεος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας ή έδρας επιχείρησης), το ποσό του προστίμου, η αιτία επιβολής, καθώς και οι σχετικές διατάξεις. Με βάση το σημείωμα αυτό, θα γίνεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εκδίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) στον κωδικό εσόδων προϋπολογισμού 3739 "Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές".
Σημειώνεται ότι, το ποσό του προστίμου, ως έσοδο υπέρ του Δημοσίου, θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% για χαρτόσημο και εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.

3. Τέλος, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας και τη σχετική με το ανωτέρω θέμα Α2/9589/1623/20.3.97 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.2465/1997 Α2/9589/1623/20.3.97

Μετά τη δημοσίευση του Ν.2465/1997 και την έκδοση της αριθ. Α2/8715/1499/14.3.1997 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του παραπάνω νόμου, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα της χορήγησης οριστικής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μικτού βάρους άνω των 4000 kgr, μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.1959/1991. Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών, είναι η διαπίστωση ύπαρξης ακαθαρίστων εσόδων, ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών, ανά τόνο μικτού βάρους του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. Τα έσοδα αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός οποιoυδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ετσι, για αίτηση που θα υποβληθεί π.χ. την 20.3.1997, θα αναζητηθεί το προβλεπόμενο ύψος ακαθαρίστων εσόδων για το χρονικό διάστημα από 20.3.1996 έως 19.3.1997 ή τμήμα αυτού. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία εκ μέρους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να βεβαιωθεί το ύψος ακαθαρίστων εσόδων γι' αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση που αναφέρεται στο τελευταίο πριν από την υποβολή της αίτησης οικονομικό έτος (οικονομικό έτος 1996, για το αναφερόμενο παράδειγμα).
Σε κάθε, όμως, περίπτωση το βεβαιούμενο χρονικό διάστημα είναι συνεχές και δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

2. Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, ισχύος ενός έτους, χορηγούνται μόνο σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δηλ. επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν εμφανίζουν ακαθάριστα έσοδα του ύψους που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προκύψει ύψος ακαθαρίστων εσόδων τουλάχιστον 400.000 δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους, για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών ή για
οποιοδήποτε τμήμα του χρονικού διαστήματος αυτού, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου. Για παράδειγμα, επιχείρηση που άρχισε να λειτουργεί την 1.4.1996, υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου την 20.3.1997. Το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα βεβαιωθεί το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, θα είναι από 1.4.1996 έως 19.3.1997 ή τμήμα αυτού. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την 1.4.1997, τότε θα εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης μόνο οριστικής άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. 1.

3. Οι προσωρινές άδειες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οριστικές, εντός του πρώτου διμήνου μετά τη λήξη τους. Τα ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών ανά τόνο μικτού βάρους, που θα αναζητηθούν για την οριστικοποίηση των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, θα καλύπτουν μόνο το χρονικό διάστημα της προσωρινής κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή τμήμα αυτού. Η απαίτηση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και δεν έχουν ακόμη ανακληθεί, καθώς και τις περιπτώσεις προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, που ανακλήθηκαν μετά την παρέλευση του διμήνου από την ημερομηνία λήξης των.

4. Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ή επαναχορήγησης άδειας που ανακλήθηκε, κατά την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων του Ν.1959/1991, καταβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίστηκε με την αριθ. Α2/8715/1499/14.3.1997 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ετσι, σε περίπτωση υποβολής της αίτησης πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, το ύψος του προστίμου
ανέρχεται σε 15.000 δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, ενώ μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30.000 δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

5. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εκπρόθεσμη οριστικοποίηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αποτελεί μια δυνατότητα που θεσπίστηκε με τον Ν.2366/1995 και παρέχεται στον ιδιοκτήτη του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, πλην όμως, η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να προβαίνει άμεσα, μετά την παρέλευση του διμήνου, στην ανάκληση των προσωρινών αδειών που έληξαν, ελέγχοντας συστηματικά το μητρώο προσωρινών αδειών Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που πρέπει να τηρεί με ιδιαίτερη σχολαστικότητα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης