ΠΟΛ.1152/30.4.1997

Εισιτήρια θεαμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

30 Απρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 30 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1131532/1075/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1152

ΘΕΜΑ: Εισιτήρια θεαμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περ. γ' (υποπεριπτώσεις γα', γδ') και δ' του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) - ΦΕΚ Α' 84.
2. Την 11007147/1239/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το 36002/31.10.1996 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), με το οποία προτείνει διαφορετικό τρόπο παρακολούθησης των δωρεάν διατιθέμενων εισιτηρίων στους εργαζόμενους.
4. Το γεγονός ότι ο Ο.Ε.Ε. εγκρίνει, διανέμει και ελέγχει τα εισιτήρια που χορηγούνται στους δικαιούχους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Επίσης, το γεγονός ότι ο Οργανισμός, κατά την εξόφληση του εκμεταλλευτή του θεάματος, παρακρατεί και αποδίδει της όποιες νόμιμες κρατήσεις.
5. Την ανάγκη περιορισμού του φόρτου εργασίας των Δ.Ο.Υ., με τη μη θεώρηση των εισιτηρίων της Εργατικής Εστίας, δεδομένου ότι η παρακολούθησή τους γίνεται από τον Ο.Ε.Ε.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι εκμεταλλευτές θεαμάτων, για τους θεατές που δικαιούνται εισιτήρια από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), δεν εκδίδουν εισιτήρια θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον χρησιμοποιούνται για την είσοδο του πελάτη στο θέαμα, αλλά τρίπτυχα Δελτία θεάματος, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, τα οποία θεωρεί, εγκρίνει και διανέμει δωρεάν απευθείας στους δικαιούχους ο Ο.Ε.Ε. Το πρώτο απόκομμα, που φέρει τα στοιχεία του Οργανισμού και του εκμεταλλευτή του θεάματος, θα παραμένει στον επιτηδευματία ως δικαιολογητικό για την έκδοση του τιμολογίου, το δεύτερο θα παραδίδεται στο θεατή για την είσοδο και το τρίτο, το οποίο φέρει επίσης τα στοιχεία του Ο.Ε.Ε. και του εκμεταλλευτή του θεάματος, καθώς και την ένδειξη "Απόκομμα ταμείου για πληρωμή από Ο.Ε.Ε", προσκομίζεται ως δικαιολογητικό μαζί με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στον Οργανισμό.

2. Η θεώρηση των Δελτίων θεάματος γίνεται από τον Ο.Ε.Ε. Σε κάθε δελτίο θεάματος τίθεται η υπηρεσιακή σφραγίδα, καθώς και η υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου υπαλλήλου του Οργανισμού, που θεωρεί αυτά. Η παρακολούθηση της θεώρησης των δελτίων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες από τον κανονισμό του Ο.Ε.Ε. Ως προς τον τρόπο έκδοσης και διαφύλαξης των δελτίων θεάματος, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992).

3. Οι εκμεταλλευτές των θεαμάτων για τη δικαιούμενη αμοιβή από τον Ο.Ε.Ε. εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται, εκτός των άλλων, αναλυτικά κατά κατηγορία, εάν υπάρχει, ο συνολικός αριθμός και η αξία των χρησιμοποιηθέντων εντός του μήνα δελτίων θεάματος.

4. Τα δελτία θεάματος δεν καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία του εκμεταλλευτή του θεάματος, δεδομένου ότι τα ακαθάριστα έσοδα καταχωρούνται στα βιβλία με τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Οκτωβρίου, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr