ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012

Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»

29 Φεβ 2012

Taxheaven.gr
Πράξη Διοικητή αριθ. 2652/29.2.2012

(ΦΕΚ Β' 503/29-02-2012)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 2 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 6 του εν λόγω νόμου, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς τους νόμου αυτού,

γ) το άρθρο 77 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58), με το οποίο προστέθηκε περίπτωση ιη στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του ν. 3691/2008, από τα οποία προκύπτει η υποχρεώση υποβολής αναφοράς ύποπτων συναλλαγών για αδίκημα της φορολογικής ή της τελωνειακής νομοθεσίας,

δ) την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 650 Β΄),

ε) την Απόφαση  ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009  «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ 1735 Β΄),

στ) την ανάγκη αφενός της αποτελεσματικότερης άσκησης από τα πιστωτικά ιδρύματα διαρκούς δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους, με σκοπό τον εντοπισμό και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή, ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, ιδίως μετά την υπαγωγή της φοροδιαφυγής στα «βασικά αδικήματα» του ν.3691/2008 (βάσει του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 3842/2010) και αφετέρου της συμπλήρωσης της υφιστάμενης τυπολογίας ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής,

ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Α. Να τροποποιήσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», ως εξής:

1) Η περίπτωση vii της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου 3 με τίτλο, «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
«vii. Τον αριθμό πελατών υψηλού κινδύνου με τους οποίους το ΠΙ διατηρεί επιχειρηματική σχέση, κατανεμημένο ανά κατηγορία υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5.15 της παρούσας, άλλων πελατών υψηλού κινδύνου που προκύπτουν βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 4.4 της παρούσας, καθώς και αυτών με τους οποίους διέκοψε την επιχειρηματική σχέση, τις αντίστοιχες χώρες προέλευσής τους και την έκθεση με τη συνοπτική ετήσια αξιολόγησή τους.»

2) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.4. του Κεφαλαίου 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK−BASED APPROACH)» αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Οι πελάτες, συναλλαγές ή δραστηριότητες που καταγράφονται στις παραγράφους 5.15.1−5.15.11 εντάσσονται υποχρεωτικά στη κατηγορία υψηλού κινδύνου, για τις οποίες εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.»

3) Στην παράγραφο 5.4 του Κεφαλαίου 5 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ», μετά το τέλος της περίπτωσης (iv), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Τα εισοδήματα πελάτη φυσικού προσώπου, επαληθεύονται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, του δε πελάτη νομικού προσώπου, βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου), πλην των περιπτώσεων των μη υποχρέων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

4) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.15 του κεφαλαίου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που τα ΠΙ εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιδεικνύουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας, επαναξιολογώντας τουλάχιστον ετησίως το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ των πελατών και τη συναλλακτική τους σχέση με αυτούς.»

5) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, μετά την παράγραφο 5.15.10 του Κεφαλαίου 5:
«5.15.11 Επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής
«Τα ΠΙ επιδεικνύουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια, εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές και εφαρμόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια που προσδιορίζονται από το ΠΙ, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του προκύπτοντος από το αδίκημα αυτό οφέλους.
Για τον προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους, τα ΠΙ λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής στοιχεία:
• πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (πχ ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κλπ)
• κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη
• νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο
• αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη
• σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων
• πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους
• δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών (περιλαμβανομένης της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008), καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.
Σε κάθε περίπτωση, στην εν λόγω κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω:
• ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των €200.000 και
• νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων  οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των €300.000.»

6) Το όριο ανάληψης σε μετρητά που αναφέρεται στην παράγραφο 5.16 του Κεφαλαίου 5 αναπροσαρμόζεται σε ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000).

7) Στην παράγραφο 7.1 του Κεφαλαίου 7 «Τήρηση αρχείου», προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«• αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, ή υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου).»

8) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8.1 του Κεφαλαίου 8 «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι η περιλαμβανόμενη στην εν λόγω Απόφαση τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών έχει μόνον ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών. Με την ανωτέρω Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιδιώκεται η παροχή καθοδήγησης σε εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών και την υποβολή σχετικής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.
Η υποχρέωση των εποπτευομένων ιδρυμάτων να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να εξετάζουν και να ασκούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια σε κάθε συναλλαγή που μπορεί να συνδέεται ή να σχετίζεται με εγκληματική δραστηριότητα ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να υποβάλλουν αναφορά για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές ουδόλως περιορίζεται από την Απόφαση αυτή.»

Β. Να συμπληρώσει την Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009
«Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008» ως εξής:
1) Στην παράγραφο 7 “Δάνεια” της ενότητας Α “Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος” του κεφαλαίου Ι προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:
«7.8 Πελάτης παρέχει άμεσα ρευστοποιήσιμες εξασφαλίσεις, ως εγγύηση για τη λήψη δανείου αγοράς ή επισκευής ακινήτου.
7.9 Ο πελάτης μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για τη λήψη δανείου και στη συνέχεια μεταφέρει το ποσό στην Ελλάδα, εμφανίζοντάς το ως δάνειο προς αυτόν ή την επιχείρησή του.»

2) Το σημείο 10.1 της παραγράφου 10 “Ξέπλυμα Χρήματος, μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων” της ενότητας Α “Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος” του κεφαλαίου Ι, αντικαθίσταται ως εξής:
«10.1 Διενεργούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας ακινή− των σε τιμή πολύ υψηλότερη ή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική τους αξία.»

3) Στο τέλος της Ενότητας Α΄ «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» του Κεφαλαίου Ι προστίθεται νέα κατηγορία, ως εξής:
«13. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή
Πλην των εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών, που μπορεί να συνδέονται ή να σχετίζονται με φοροδιαφυγή, οι ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που συνδέονται ή σχετίζονται κατεξοχήν με την τελευταία είναι οι εξής:
13.1. Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ως προαπαιτούμενο για την διαμόρφωση του οικονομικού/συναλλακτικού του προφίλ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου ιδρύματος.
13.2. Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κλπ) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα, από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία.
13.3. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του).
13.4. Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου.
13.5. Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.
13.6. Πελάτης πραγματοποιεί μεγάλου ύψους δωρεές, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.
13.7. Πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης κλπ.), απεικόνιση προϊόντων ή υπηρεσιών μη συνδεόμενων με την δραστηριότητα του πελάτη, γενικόλογες περιγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται να έχουν υψηλό κόστος.
13.8. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κα) και δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας επαγγελματιών του κλάδου.
13.9. Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.
13.10. Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών.
13.11. Πραγματοποιούνται συναλλαγές (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δανείου κα) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
13.12. Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.
13.13. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα.
13.14. Διενεργούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς εταιρειών νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς.
13.15. Διενεργούνται σημαντικού ύψους συναλλαγές σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών συνεργατών του.
13.16. Η συναλλακτική δραστηριότητα πελάτη για τον οποίο έχουν έρθει σε γνώση του πιστωτικού ιδρύματος αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ή σε εταιρεία που ανήκει, διοικείται ή εκπροσωπείται από αυτόν.
13.17. Διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας με όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία, εξαιρετικά γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης) και ενδεχομένως υποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεοκοπίας της.»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr