Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 235/23719/28.2.2012 Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Σχόλια:
Όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α.  476/48313/23.4.2012 "Τροποποίηση της αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2012 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».", αριθμ. 804/90499/27.9.2012 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 500) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»." και 47/4176/14.1.2013 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 500) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα."


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 235/23719/28.2.2012
Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα


Κ.Υ.Α. αριθμ. 235/23719/28.2.2012 Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 235/23719

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 6.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδτκα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

στ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243), «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Την αριθμ. 4/9−2−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.

6. Την ανάγκη καθορισμού των υπόχρεων, των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο− λογισμού του ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους υπόχρεους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας που υπάγονται υποχρεωτικά στην εισφορά αυτή, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Ορισμοί.

1. «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο επάγγελμα ή μη, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160).

2. «Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος ή ομοειδούς ομάδας προϊόντων φυτικής προέλευσης, είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού ή της ομοειδούς ομάδας προϊόντων, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα, επί την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης. Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.

3. Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, ή ομάδα ομοειδών καλλιεργειών, όπως αυτή προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την πενταετία 2006−2010.

4. Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2006−2010, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους αγρότες κατά την πενταετία αυτή.

5. Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2010.

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα ή άλλη μονάδα μέτρησης των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία κατ χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.

Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής και υπεύθυνοι για την παραλαβή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 και αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου.

2. Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση αυτή, είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) ο ανάδοχος φορέας στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης,  β) οι περιφερειακές μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γ) τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. και δ) οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

3. Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης της παραγράφου 1. Η ετήσια Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής υποβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου. Δηλώσεις που, για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμες, εκτός αν με άλλη διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

4. Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. Η δήλωση της περίπτωσης αυτής υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), όπου αναγράφονται: i) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση) και ii) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

β. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου φαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός. Εφόσον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αίτηση για άλλα αγροτεμάχια, η Δήλωση της παραγράφου αυτής θεωρείται συμπληρωματική της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη Δήλωση, αυτή αποτελεί την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής.

5. Το έργο της παρακολούθησης, της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής συντονίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου που συγκροτείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΤΤΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως παρόχου και του ΕΛ.Γ.Α., ως λήπτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΕΛ.Γ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του φορέα υλοποίησης του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου, εκδίδει τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του και εισηγείται στον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. ή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, τη λήψη τυχόν πρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής

1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής οφείλουν να υποβάλουν μία και μοναδική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε επίπεδο Χώρας και για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής συντάσσεται στο ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα στοιχεία του παραγωγού, την έκταση της αγροτικής του εκμετάλλευσης, όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια με τον δεκατριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από αυτά, το είδος και την έκταση κάθε διαφορετικού είδους καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου, το τοπωνύμιο της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο, καθώς και τον αριθμό των ζώων ή μελισσοσμηνών και το είδος των ζώων, αν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επίσης, στο ίδιο έντυπο αναγράφεται και ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160).

3. Ο φορέας που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2, για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, αφού την παραλάβει, την ελέγξει και διορθώσει ή συμπληρώσει τα στοιχεία που ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρωθεί με την υποβολή της, την εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε υπόχρεο. Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής τυπώνεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία υπογράφονται από τσν υπόχρεο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Μετά την υπογραφή, το πρωτότυπο επιστρέφεται στον ΕΛ.Γ.Α., και το αντίγραφο παραδίδεται στον υπόχρεο.

4. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος επιλέγει να εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράξει την εισφορά από τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά το χρόνο που θα κατατεθούν σε αυτόν απαιτήσεις από το δημόσιο, μαζί με την υπογραφή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, ή άλλος νόμιμος τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η γνησιότητα της εξουσιοδότησης αυτής, όπως η ψηφιακή «αυθεντικοποίηση εγγράφου». Με τον όρο «απαιτήσεις από το δημόσιο» δεν νοούνται οι τυχόν απαιτήσεις του παραγωγού από τον ΕΛ.Γ.Α.

5. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο αντίτυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου ή κάθε άλλου αρμόδιου φορέα που την παρέλαβε, μέχρι και την παράδοση της στον ΕΛ.Γ.Α.. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση περιλαμβάνεται στο σώμα της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του παραρτήματος Ι, ο εξουσιοδοτών δηλώνει ότι γνωρίζει τους όρους κατ τις προϋποθέσεις, καθώς και τις συνέπειες της εξουσιοδότησης αυτής, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.

6. Μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου των Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής μαζί με τις εξουσιοδοτήσεις του παραρτήματος Ι, ο ανάδοχος ή ο άλλος φορέας παραλαβής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποχρεούται να παραδίδει αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν πρωτότυπα ή αντίτυπα Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής ή/και εξουσιοδοτήσεων που θα του ζητηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α.

7. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., συνεπάγεται και την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις − Μεταβολές

1. Μεταβολές στα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και επηρεάζουν το ύψος της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ή τον τρόπο καταβολής της, μπορεί να πραγματοποιούνται από το φορέα παραλαβής της αρχικής δήλωσης, μέχρι και την 30 Ιουνίου ετήσια.

2. Μετά την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να γίνεται μόνο με την υποβολή έγγραφου αιτήματος από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή στο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση. Με την ίδια διαδικασία υποβάλλεται και τυχόν αρχική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής από τους παραγωγούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν την υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

3. Αν η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, η ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών καλλιεργειών αρχίζει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που μέρος των καλλιεργειών ή του ζωικού κεφαλαίου του υπόχρεου δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και δηλώνονται με συμπληρωματική δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

4. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ή συμπληρωματικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατατίθεται από τον υπόχρεο στο λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα, κατ’ εντολή του ΕΛ.Γ.Α..

5. Αιτήματα παραγωγών, για μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, πλην των προσωπικών στοιχείων, μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Παραρτήματος Ι.

(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 804/90499/27.9.2012)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Υπολογισμός της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. − Τρόπος καταβολής.

Άρθρο 5
Υπολογισμός της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς

1. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με τη χρήση του σχετικού λογισμικού που του παραδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε,Π.Ε. ή τον ΕΛ.Γ.Α. και το ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου που εκδίδεται από το φορέα σύμφωνα με το άρθρο 3. Το παραστατικό αυτό αποτελεί βεβαίωση της οφειλής και αποδεικτικό της απαίτησης του ΕΛ.Γ.Α. έναντι του υπόχρεου.

2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

• τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%)

• μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

• μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

3. Η εισφορά που αντιστοιχεί στο Ζωικό Κεφάλαιο υπολογίζεται και εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή που αντιστοιχεί στη φυτική παραγωγή.

4. Το συνολικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας που προκύπτει από την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 93.582,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής προκύπτει ποσό ασφαλιζόμενης αξίας που υπερβαίνει τα 93.582,00 ευρώ, η συνολική ασφαλιζόμενη αξία της εκμετάλλευσης περιορίζεται στο ποσό της παραγράφου αυτής και η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται με βάση το ποσό αυτό.

5. Για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου εντός του τρέχοντος έτους θα υποβληθεί συμπληρωματική Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του προηγούμενου έτους, για καλλιέργειες φύτευσης ή σποράς του προηγούμενου έτους που συλλέγονται εντός του α’ τριμήνου του επόμενου έτους, τότε το αναιτατο όριο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και των αντίστοιχων αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ζημιών, ελέγχεται με βάση της Δήλωση του προηγούμενου έτους.

6. Αν στην ασφαλιζόμενη αξία της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται καλλιέργειες για τις οποίες εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ή/και ζωικό κεφάλαιο, η προσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας γίνεται αναλογικά, με την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή στο τμήμα ασφαλιζόμενης αξίας που αντιστοιχεί στο συντελεστή αυτό.

7. Αν ο ασφαλισμένος παραγωγός εκτιμά ότι η ασφαλιζόμενη αξία της φυτικής παραγωγής του, είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από αυτήν που προκύπτει με βάση τον πίνακα του Παραρτήματος III, οφείλει να δηλώσει την αυξημένη ή μειωμένη ασφαλιζόμενη αξία και να κατάβάλλει την εισφορά που αντιστοιχεί σ’ αυτήν. Η αύξηση ή μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III και κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας. Η μεταβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατά την υποβολή της αρχικής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής.

8. Σε περίπτωση που η συνολική ασφαλιζόμενη αξία μιας εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 το ποσό της συνολικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται επί της προσαρμοσμένης ασφαλιζόμενης αξίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο των 3.743,28 ευρώ.

Άρθρο 6
Καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

1. Ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3877/2010.

2. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν να εξουσιοδοτήσουν τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά από το τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, κ.λπ. οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται από αρμόδιο, σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο. Εξουσιοδότηση για είσπραξη εισφοράς από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν κατατίθενται ποσά από απαιτήσεις από το δημόσιο ή που τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση της οφειλής, θεωρείται ότι συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει το σύνολο ή το υπόλοιπο της οφειλής με χρέωση του λογαριασμού αυτού.

3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του, ο χρόνος κατά τον οποίο εξουσιοδοτείται ο ΕΛ.Γ.Α. να ζητήσει την είσπραξη της οφειλής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση συνδέεται με το χρόνο είσπραξης απαιτήσεων του υπόχρεου από το Δημόσιο, ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται. Από την ημερομηνία αυτή και για εύλογο χρόνο ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να ζητήσει τη χρέωση του λογαριασμού. Αν κατά την ημερομηνία αυτή, ή μετά το πέρας εύλογου χρόνου που ακολουθεί αυτή την ημερομηνία, η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., με χρέωση του σχετικού λογαριασμού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το ποσό της οφειλής τοις μετρητοίς.

4. Για την είσπραξη της εισφοράς σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, ο ΕΛ.Γ.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στην τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός του υπόχρεου, ηλεκτρονικά αρχεία με συγκεκριμένες χρεώσεις λογαριασμών, μαζί με τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό και εφόσον του ζητηθεί από την τράπεζα αποστέλλει αμέσως αντίγραφο οποιασδήποτε εκ των εγγράφων εξουσιοδοτήσεων αντιστοιχεί στις χρεώσεις αυτές. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει τις τράπεζες για οποιαδήποτε χρέωση καταθετικού λογαριασμού έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό και έχει λάβει χώρα χωρίς εν ισχύ εξουσιοδότηση εντολέως − καταθέτη.

5. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται σύμφωνα με ιην προηγούμενη παράγραφο στηρίζονται σε δεδομένα που αποστέλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.. Κατά την αποστολή των αρχείων αυτών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με έγγραφο του προς τον ΕΛ.Γ.Α., βεβαιώνει ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία χρέωσης των λογαριασμών που αποστέλλονται βασίζονται σε εντολές − εξουσιοδοτήσεις των παραγωγών. Στη συνέχεια ο ΕΛ.Γ.Α. βεβαιώνει σχετικά τις αντίστοιχες Τράπεζες.

6. Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται, μέχρι την 31 Αυγούστου κάθε έτους, στον τραπεζικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. τράπεζας. Ειδικά για το έτος 2012, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται μέχρι την 30η Απριλίου 2013. Ωστόσο ο παραγωγός μπορεί να ζητήσει την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4, και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200,00 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της σχετικής αίτησης, ενώ η τελευταία δεν θα μπορεί να καταβληθεί πέραν του Νοεμβρίου. Στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να παρακρατήσει την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά του κατά το χρόνο είσπραξης απαίτησης του από το Δημόσιο, και η απαίτηση αυτή του καταβληθεί τμηματικά, τότε και η αντίστοιχη εισφορά του ΕΛ.Γ.Α. παρακρατείται τμηματικά και αναλογικά. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής εφαρμόζονται − προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3877/2010.

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 804/90499/27.9.2012)
(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 804/90499/27.9.2012 και αντικαταστάθηκε με την απόφαση 47/4176/14.1.2013 και την απόφαση 238/26032/19.3.2013)

7. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τη συνολική ασφαλιστική εισφορά, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 20,00 ευρώ, δεν καταβάλλεται από τον παραγωγό ούτε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α..

8. Εάν μετά την υποβολή της Δήλωσης από τον παραγωγό διαπιστωθεί ότι ο υπολογισμός του ποσού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μεγαλύτερο από αυτό που πράγματι οφείλεται εξ’ αιτίας λανθασμένου υπολογισμού της, για οποιοδήποτε λόγο, ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της διαφοράς και κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό του παραγωγού. Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι εξ’ αιτίας λανθασμένου υπολογισμού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς αυτή είναι μικρότερη, της οφειλόμενης, ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον υπόχρεο παραγωγό και να αναζητήσει τη διαφορά με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις το υ Ν. 3877/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7
Ασφαλιστική ενημερότητα

1. Η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδει ο ΕΛ.Γ.Α. συντάσσεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛ.Γ.Α.», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και στο οποίο ορίζονται ο τύπος κατ το περιεχόμενο του και ισχύει, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, για το έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του επόμενου έτους.

2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Με την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., χορηγείται στο δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Αν παρέλθουν οι ημερομηνίες της προηγούμενης παραγράφου χωρίς ο υπόχρεος να έχει καταβάλει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που του αναλογεί καθίσταται μη δικαιούχος αποζημίωσης για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που έχουν συντελεστεί ή θα συντελεστούν εντός του έτους ασφάλισης και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, διαφορά μικρότερη ή ίση με 10,00 ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, η ασφαλιστική ενημερότητα, που χορηγείται, δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές που έχουν προκληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της εισφοράς. Ειδικά για το έτος 2011, η ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης εφόσον η εισφορά έχει καταβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από δύο νέα εδάφια με την Κ.Υ.Α. 804/90499/27.9.2012)

4. Εφόσον ο υπόχρεος είναι κάτοχος Ασφαλιστικής ενημερότητας κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ενός προγράμματος, καθίσταται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιούχος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 804/90499/27.9.2012)

Άρθρο 8
Κυρώσεις

1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης και η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας του επόμενου έτους ασφάλισης.

Από την 1 Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης, για συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή ζωική μονάδα, δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές του έτους ασφάλισης, εάν προηγουμένως δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος αυτό και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται αποζημίωσης ή ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., μπορεί, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, να επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων ζημιάς σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. όσοι ασκούν για πρώτη φορά αγροτική δραστηριότητα ή εκμεταλλεύονται για πρώτη φορά συγκεκριμένο αγροτεμάχιο) δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργε\ας/Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης. Οι Δηλώσεις Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται εμπρόθεσμες για το έτος ασφάλισης.

2. Η εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και μπορεί να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α., αλλά μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια που συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του επόμενου έτους.

3. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

1. Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή των όρων και διαδικασιών για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με βάση την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και την έκδοση «Ασφαλιστικής Ενημερότητας» είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

2. Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Άρθρο 10

Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (έντυπο ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, όροι και προϋποθέσεις είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με εντολή χρέωσης λογαριασμού), II (ασφαλιστική ενημερότητα) και III (Πίνακας ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά προϊόν ή είδος και Νομό) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως ακολούθως:


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης