Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 66/13.08.20 Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης έως εκατόν πενήντα (150) ημερών για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 66/13.08.20
Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης έως εκατόν πενήντα (150) ημερών για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας.


Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης έως εκατόν πενήντα (150) ημερών για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας

Εγκύκλιος ΙΚΑ 66/13.8.2003

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/24.7.2003) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. Σκοπός των διατάξεων
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, επειδή μεγάλος αριθμός αλλοδαπών δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αφενός καθορίσθηκαν οι χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας εργασίας και αφετέρου δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου που υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, οσάκις αυτές είναι ελλιπείς.

Β. Δικαιούχοι - Δικαιολογητικά
Με τις νέες διατάξεις ορίσθηκε ότι οι αλλοδαποί, των οποίων α) οι άδειες διαμονής έχουν παραταθεί τελευταία με το άρθρο 23 του Ν.3103/2003, δηλαδή αυτοδίκαια μέχρι 30.6.2003 και β) οι άδειες εργασίας τους έχουν λήξει μέχρι 30.6.2003 και έχουν υποβάλει μέχρι 30.6.2003 αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία για ανανέωση, αλλά δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες εργασίας τους, αν έχουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) κάρτας εργασίας.
Ορίσθηκε, επίσης, ότι όσοι από τους προαναφερθέντες δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση, δηλ. δεν έχουν τις εκατόν πενήντα (150) ημέρες για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας τους, μπορούν να αναγνωρίσουν, με καταβολή των εισφορών από τους ίδιους, τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την συμπλήρωση των ως άνω εκατόν πενήντα (150) ημερών.

Σύμφωνα με το υπ αριθ. 33017/11.8.2003 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση απασχόλησης - Τμήμα III), όσον αφορά την άδεια διαμονής όλοι οι αλλοδαποί έχουν τύχει της αυτοδίκαιης παράτασης της άδειας διαμονής τους, διαδοχικά με διάφορες διατάξεις και τελευταία με το άρθρο 23 του Ν.3103/2003 και, επομένως, δεν χρειάζεται η κατάθεση σχετικού δικαιολογητικού.
Οσον αφορά την άδεια εργασίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για να αποδειχθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις) είναι:

1. η προηγούμενη άδεια εργασίας τους. η οποία πρέπει να έχει λήξει μέχρι 30.6.2003 και

2. η βεβαίωση περί υποβολής, επίσης μέχρι 30.6.2003, αίτησης ανανέωσης της στην αρμόδια Νομαρχία.
Μαζί με την αίτηση για αναγνώριση, θα πρέπει ο αιτών αλλοδαπός να προσκομίζει τα ανωτέρω δύο (2) δικαιολογητικά αφενός μεν στο πρωτότυπο, αφετέρου σε φωτοαντίγραφα αυτών. Το τμήμα Εσόδων (το οποίο είναι και αρμόδιο) θα ελέγχει δι αντιπαραβολής την πιστότητα των φωτοαντιγράφων, στη συνέχεια δε θα τα σφραγίζει ως ακριβή αντίγραφα και θα τα τοποθετεί στον φάκελο της αναγνώρισης, τα δε πρωτότυπα θα τα επιστρέφει στον ασφαλισμένο.
Οπως με το προαναφερθέν έγγραφο διευκρινίζεται, ως άδεια εργασίας νοείται τόσο η άδεια εργασίας που εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες (βάσει των διατάξεων του Ν.2910/2001), όσο και η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) που εξέδιδαν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του Π.Δ.359/1997. Επίσης η εν λόγω ρύθμιση καλύπτει και τους αλλοδαπούς των οποίων είχαν λήξει οι άδειες εργασίας τους και είχαν υποβάλει αιτήσεις ανανέωσής τους στο απώτερο παρελθόν και πάντως όχι αργότερα από τις 30.6.2003.
Στις κοινοποιούμενες διατάξεις αναφέρεται ότι η αναγνώριση γίνεται στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό, Για να προκύψει, επομένως, η αρμοδιότητα του ΙΚΑ, θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται ότι ζητείται η αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας.

Γ. Αναγνωριζόμενος χρόνος
Οπως προαναφέρθηκε, για την ανανέωση της άδειας εργασίας απαιτούνται εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) άδειας εργασίας, οι δε άδειες εργασίας μπορεί να είναι ετήσιας διάρκειας, εκδοθείσες από τις κατά τόπους Νομαρχίες βάσει τον Ν. 2910/01, αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας (πράσινες κάρτες).
Επομένως, στις περιπτώσεις στις οποίες οι υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης είναι ελλιπείς (και με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις), πρέπει να αναγνωρίζονται τόσες ημέρες ασφάλισης όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες εκατόν πενήντα (150).
Ευνόητο είναι ότι για τις άδειες εργασίας μεγαλύτερης διάρκειας από το ένα έτος (π.χ. διετούς ισχύος), θα πρέπει (για την ανανέωση τους) να υπάρχει για κάθε έτος αυτών ασφάλιση 150 ημερών, για την οποία (ασφάλιση) τελευταίο μέσον είναι η αναγνώριση. Επομένως, είναι δυνατόν να ζητηθεί αναγνώριση για περισσότερα από ένα έτη.
Ομως, την ευθύνη για τον προσδιορισμό του αναγνωριστέου χρόνου θα έχουν οι ίδιοι οι αιτούντες και όχι οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ.
Στις περιπτώσεις που ο αιτών δεν είναι βέβαιος για τον ακριβή προσδιορισμό α)των ημερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν και β) της χρονικής περιόδου στην οποία πρέπει οι αναγνωριζόμενες ημέρες να αναχθούν, θα πρέπει να συμβουλεύεται τις αρμόδιες Νομαρχίες.

Δ. Εισφορές
Η αναγνώριση, σύμφωνα με την διάταξη, γίνεται στην μικτή ασφάλιση. Σύμφωνα δε με το Α.Π.Φ9/1271/30.5.2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών), το οποίο, επίσης, αφορούσε αναγνώριση σε αλλοδαπούς στην μικτή ασφάλιση με το άρθρο 66 του Ν.2910/2001, η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος, δηλαδή με ποσοστό 26,45%.
Ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Τ.Η. της κλάσης, στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (κατά το 2003 ανέρχεται σε 23.29 και εμπίπτει στην 8η κλάση, της οποίας το Τ.Η. ανέρχεται σε 23,69  και. επομένως, η ημερήσια εισφορά είναι 6,27  (23,69 x 26,45% = 6,27).

Από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφ άπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

Οπως προαναφέρθηκε, η εν λόγω αναγνώριση γίνεται προκειμένου να αποκτηθεί (ή να συμπληρωθεί) ο χρόνος ασφάλισης που είναι απαραίτητος για την ανανέωση της άδειας εργασίας των αλλοδαπών.

Επειδή μέλημα της Πολιτείας είναι η παροχή δυνατότητας νομιμοποίησης των ευρισκομένων στην χώρα μας αλλοδαπών, θα πρέπει στα πλαίσια αυτά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών μας, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον σκοπό αυτό, με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων.

Επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ......../..../200.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
......ΥΠΟΚ/ΜΑ......
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.:
Ταχ. Δ/νση: .............. .............

Πληροφορίες: .............
Τηλ.: ..................
FAX: ..................
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση στ..ν αλλοδαπ. .................................
.... ............... A.M. ................., ημερών ασφάλισης
στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Διευθυντής του.................. Υποκ/τος ΙΚΑ..................
Εχοντας υπ. όψη

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 8 του Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και 119 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3169/03.

3. Την εγκύκλιο με αριθμ. ...................../03 της Δ/νσης Ασφάλισης & Εσόδων.

4. Την με αριθμ. ..................αίτηση τ. αλλοδαπ..................

............................. A.M. ........................

5. Την από..................εισήγηση του Τμήματος Εσόδων.

Σκεπτόμενοι σύμφωνα με τον νόμο

Επειδή ο/η ανωτέρω, όπως φαίνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έχει άδεια εργασίας που έχει λήξει μέχρι 30/6/03 και έχει υποβάλει μέχρι 30/6/03 αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία για ανανέωση.

Επειδή με την με αριθμ. .............................. αίτηση τ.. ζητεί να

αναγνωρίσει............ ημέρες ασφάλισης για το/τα έτος/έτη................

Επειδή βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το Τ.Η. της κλάσης, στην οποία εντάσσεται το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, το δε ποσοστό εισφορών ανέρχεται σε 26,45%.

Επειδή με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση .......

ημερών ασφάλισης ανέρχεται σε ................ Ευρώ (... x 26,45% x ... ημέρες)

(Τ.Η. 8ης κλάσης)

οι οποίες βαρύνουν τ...ν ασφαλισμέν...

Επειδή η καταβολή των εισφορών γίνεται εφ άπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναγνώριση στ.ν αλλοδαπ.......................................

..............Α.Μ. .......................................

(.....) ημερών ασφάλισης στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ με καταβολή

των εκ ................................................ Ευρώ

(ολογράφως)

(........) εισφορών από τ..ν ίδι... εφ. άπαξ.

(αριθμητικά)

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης