Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Ανακοίνωση σχετικά με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των νόμιμων αποδοχών των Σ.Σ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2012 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Άρθρα
Ανακοίνωση σχετικά με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των νόμιμων αποδοχών των Σ.Σ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

Στο ΦΕΚ 38 τ. Α΄ της 28/2/3012 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 6/28.2.2012 Π.Υ.Σ. για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (Μνημόνιο 2012) που έχει ως εξής:

«6. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως παράρτημα V στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. αυτή, επέρχονται οι παρακάτω, σε συντομία, μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ρυθμίζονται από το Ν. 1876/1990.
 

Α. Όσον αφορά την Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε.:
 

α) Τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ίσχυαν την 1-1-2012, μειώνονται από 14-2-2012 κατά 22%.

β) Για τους νέους εργαζόμενους, είτε ήδη εργαζόμενους είτε νεοπροσλαμβανόμενους ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, που υπάγονται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ελλείψει άλλης ευνοϊκότερης Σ.Σ.Ε., μειώνονται από 14-2-2012 κατά 32%.

γ) Οι αντίστοιχες μειώσεις των αποδοχών των μισθωτών αυτών (κάτω των 25 ετών) που προβλέπονται από άλλες ρυθμίσεις καταργούνται από την ίδια ημερομηνία (14-2-2012).

δ) Οι μειώσεις αυτές των νομίμων αποδοχών των εργαζομένων μπορούν να γίνουν από τον εργοδότη είτε άμεσα και αναδρομικά από 14-2-2012, είτε αργότερα, όπως π.χ. από 1-3-2012 κ.λπ. ή ποτέ!

ε) Συμφωνίες σε ατομικό επίπεδο για καταβολή ακόμη μεγαλύτερων μειώσεων είναι άκυρες.

στ) Τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 1 της παραπάνω Π.Υ.Σ. περιλαμβάνουν το επίδομα γάμου (10%), το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εξακολουθεί να καταβάλλεται!!Β. Όσον αφορά τις λοιπές Συλλογικές συμβάσεις/Κλαδικές, ομοιο­επαγγελματικές, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.:

 

α) Οι Σ.Σ.Ε. αυτές που ισχύουν σήμερα, δηλαδή δεν έχουν λήξει ούτε έχουν καταγγελθεί και έχουν συμπληρώσει 24 μήνες από την έναρξή τους την 14-2-2012 ή και πάνω από 24 μήνες, λήγουν υποχρεωτικά και χωρίς καμία ενέργεια των ενδιαφερομένων μερών, που τις έχουν υπογράψει, την 14-2-2013.

Επομένως οι Σ.Σ.Ε. αυτές θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κανονικά σε όλες τους τις διατάξεις μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

β) Οι Σ.Σ.Ε. αυτές που την 14-2-2012 βρίσκονται σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, εκτός αν καταγγελθούν νωρίτερα.

γ) Οι Σ.Σ.Ε. αυτές, μετά τη λήξη τους ή την καταγγελία τους, θα εξακολουθούν να ισχύουν επί τρεις (3) μήνες ακόμη (Μετενέργεια) αντί των 6 μηνών (που όριζε ο Ν. 1876/1990.

Επίσης όσες από τις παραπάνω Σ.Σ.Ε. έχουν ήδη λήξει ή καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη που τις υπογράφουν για ένα τρίμηνο από την 14-2-2012, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Ν. 4046/2012 (Μνημόνιο 2012).

δ) Μετά τη λήξη του τριμήνου (13-5-2012), αν έχουν ανανεωθεί θα ισχύουν οι νέες διατάξεις που θα ορίσουν τα μέρη. Αν δεν έχουν ανανεωθεί, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις τους μόνο όμως ως προς τους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια και τα εξής επιδόματα:

1. Χρόνο υπηρεσίας, 2) τέκνων, 3) σπουδών, 4) επικίνδυνης εργασίας.

Κατά την άποψή μας, στον όρο «επικίνδυνης εργασίας» περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών όταν αυτά προβλέπονται από τη συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. που δεν ανανεώθηκε. Επομένως κάθε άλλο επίδομα που προβλέπεται σ' αυτές καταργείται από τη λήξη του τριμήνου (13-5-2012).

ε) Κατά ρητή διάταξη του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. αυτής, οι όροι των Σ.Σ.Ε., που δεν θα ανανεωθούν με νέα σύμβαση, μπορούν να τροποποιηθούν στο μέλλον είτε με νέα Σ.Σ.Ε. είτε ακόμη και με ατομικές συμβάσεις μέχρις όμως του επιπέδου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

Γ. Αν δεν υπογραφούν νέες Σ.Σ.Ε., τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στις διαδικασίες Μεσολάβησης του ΟΜΕΔ μονομερώς ή με συμφωνία των δύο μερών. Αν δεν υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. ούτε με τη διαδικασία αυτή, προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνει μόνο αν συμφωνούν και οι δύο πλευρές (εργοδότες και εργαζόμενοι).

Στην περίπτωση αυτή η Διαιτητική Απόφαση που θα εκδοθεί θα ρυθμίζει υποχρεωτικά μόνο αυξήσεις ή μειώσεις των βασικών μισθών ή ημερομισθίων και τίποτε άλλο. Για τα θεσμικά, επομένως, θέματα και τα επιδόματα θα ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

 

Δ. Πάγωμα επιδομάτων χρόνου εργασίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. αναστέλλονται από 14-2-2012 οι διατάξεις όλων των Σ.Σ.Ε. και επίσης Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις με μόνη την προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας (διετίες, τριετίες, πενταετίες κ.λπ.). Αυτό έχει ως συνέπεια ότι από 14-2-2012 οι νόμιμες αποδοχές όλων των εργαζομένων δεν θα αυξηθούν εξ αφορμής ότι συμπλήρωσαν κάποιο χρόνο εργασίας που προβλέπει η Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται.

Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αφορούν τις νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων μόνο, όχι δε οι ανώτερες αποδοχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους με βάση ατομικές συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να μειωθούν μόνο με τροποποιητικές ατομικές συμβάσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής όλων των παραπάνω ρυθμίσεων, καθώς και τις ρυθμίσεις που αφορούν τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, με τις οποίες μπορούν να τροποποιηθούν τα παραπάνω, θα αναλυθούν σε σεμινάρια που οργανώνει η εταιρεία ΠΙΜ Εργασιακή.

Copyright 2012 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Επιμέλεια ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης