ΠΟΛ.1141/22.4.1997

Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 1997 που υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και περιλαμβάνει ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνηςΣχόλια:


22 Απρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 22 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1039396/731/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1141

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικον. έτους 1997 που υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και περιλαμβάνει ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 57, 59, 86 και 87 του Ν.2238/1994, που καθορίζουν την έννοια, την απόδοση και τις κυρώσεις του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
2. Την 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
4. Το ΔΥ5α/5936/3.4.1997 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας / Διεύθυνση Οικονομικού, με το οποίο εκθέτει τα προβλήματα που ανέκυψαν από την καταβολή του επιδόματος αυξημένης ευθύνης στο προσωπικό των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς του.
5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης οικονομικού έτους 1997 φόρου μισθωτών υπηρεσιών, που έληξε στις 31.3.1997, της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, των υποχρέων νομικών προσώπων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία οριστική δήλωση περιλαμβάνει και ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης, που καταβάλλεται με την ΔΥ13β/ΟΙΚ.62034/1996 (ΦΕΚ 740 τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 8 του Ν.2430/1996 (ΦΕΚ 662 τ.Α'), για τα οποία ποσά δεν έχει αποδοθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, παρατείνεται μέχρι 30.5.1997.


2. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αυτής της περίπτωσης πρέπει να αποδοθεί με προσωρινή δήλωση, το αργότερο μέχρι 30.5.1997, στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

3. Τα ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης που καταβλήθηκαν το 1997 και συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 1997, εξαιρετικά για τις περιπτώσεις αυτές των νομικών προσώπων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, θεωρούνται εισοδήματα χρήσης 1996.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr