Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550/16.2.2012 Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550/16.2.2012
Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115 ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 1350/ΕΗΔ1/1−12−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

7. Το με Αριθμ. 30647/150/16.12.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

8. Το γεγονός ότι, για το έτος 2012 δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, από δε το έτος 2013 θα προκληθεί αύξηση της κρατικής συμμετοχής, η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 2141 του ΟΓΑ «Κρατική Συμμετοχή για Κύρια Ασφάλιση» και ο ΟΓΑ λόγω και της αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του θα εμφανίζει παράλληλα ετήσια αύξηση εσόδων,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄), και της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄) όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 κατά ποσοστό 5%.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης