Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1050/24.2.2012 Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2012 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1050/24.2.2012
Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 .ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2.ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΜ.: Α', Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες: Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο: 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 προστέθηκαν νέες παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο άρθρο 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

2. Στα ποσά που παρακρατούνται έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014, δύνανται να καταλογισθούν τα ποσοστά πρόσθετων φόρων που ορίζονται και για τους παρακρατούμενους φόρους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2523/1997.

3. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 2/85484/0020/28.11.2011 έγγραφο της 20ης Δ/νσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα έσοδα που εισπράττονται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθρο 29 του ν.3986/2011) εμφανίζονται στον ΚΑΕ 0891 του κρατικού προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο είσπραξής τους. Ειδικότερα, στον ως άνω ΚΑΕ εμφανίζονται τα έσοδα από την εισφορά είτε αυτά προκύπτουν μετά την οίκοθεν βεβαίωση του ποσού από την οικεία Δ.Ο.Υ., και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, είτε παρακρατούνται από τους εργοδότες ή τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει.

4. Με την ΠΟΛ.1033/18.2.2011 Α.Υ.Ο. δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά τις χρήσεις 2010 και 2011.

5. Ενόψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε, ότι στην εφαρμογή που υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση των αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων προσωρινών δηλώσεων για το έτος 2012 και έπειτα στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται πεδία που αφορούν:

• τις ακαθάριστες αμοιβές που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο (ή μήνα)

• τα ποσά του ΦΜΥ που παρακρατήθηκαν

• τα ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011

• τον τυχόν πρόσθετο φόρο εκπροθέσμου που επιβάλλεται επί του συνολικού αθροίσματος των ποσών Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκαν και των ποσών που παρακρατήθηκαν έναντι της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.

• το γενικό σύνολο (άθροισμα των ανωτέρω ποσών που παρακρατήθηκαν μαζί με τον τυχόν πρόσθετο φόρο εκπροθέσμου)

Τα δύο τελευταία πεδία υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή.

6. Οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν αμοιβές σε αξιωματικούς και σε κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δηλώσεις ανά εξάμηνο και για τις οποίες μόνο θα εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης από τα Οίκοθεν - Δηλώσεις του Υποσυστήματος Εσόδων, στο Είδος Φόρου 1182, στους ΚΑΕ 0113 που θα αναγράφονται τα ποσά του παρακρατηθέντα φόρου και στο 0891 η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Οι δηλώσεις αυτές θα καταχωρούνται σε χειρόγραφο βιβλίο μέχρι να υλοποιηθεί η μηχανογραφική τους υποστήριξη.

7. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1033/18.2.2011 Α.Υ.Ο.

8. Διευκρινίζεται, ότι στις αμοιβές του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ με συντελεστή 20%), δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Όσον αφορά τακτικά ή έκτακτα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, όπως έχει διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ.1246/7.12.2011 διαταγή, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ποσά αυτά, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλονται τα εφάπαξ ποσά επί 12 ή επί 14, θα προστίθενται και τα ποσά αυτά.

9. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1246/7.12.2011 εγκύκλιο και όσον αφορά τις περιπτώσεις α' - στ' της παραγράφου 5 της εγκυκλίου αυτής διευκρινίζεται, ότι οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα υπολογίσουν τον ΦΜΥ που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2012 με βάση τα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που αναφέρονται σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν προσαυξήσεις των αφορολογήτων αυτών ποσών λόγω ύπαρξης τέκνων που βαρύνουν τους φορολογούμενους των ανωτέρω περιπτώσεων. Για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου ΦΜΥ τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για ολόκληρη τη χρήση του 2012 ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αναγωγής των μηνιαίων καθαρών αποδοχών σε ετήσιες καθόσον, η υπέρβαση του εισοδηματικού ορίου των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ και ο περιορισμός του ποσού του φόρου που αναφέρονται στην παράγραφο 5 της ΠΟΛ.1246/7.12.2011 εγκυκλίου αφορούν την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από τη Γ.Γ.Π.Σ. και όχι την παρακράτηση του ΦΜΥ.

10. Τέλος, όσον αφορά τις αποδοχές των μισθωτών που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2011 (1.1 - 31.12.2011) εξαιτίας των διαδοχικών αλλαγών του αφορολογήτου ορίου του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ μέσα στην ίδια χρήση (από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ και από 8.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ), οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ΚΦΕ δύναται να μην καταβάλλουν εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις (οριστική δήλωση - Ε7) τη διαφορά μεταξύ του φόρου που παρακρατήθηκε στις αποδοχές των ανωτέρω μισθωτών και του φόρου που οφείλεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως αυτή ψηφίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011. Η διαφορά αυτή θα τακτοποιηθεί με την εκκαθάριση από τη Γ.Γ.Π.Σ. της φορολογικής δήλωσης του οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) των ανωτέρω μισθωτών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης