ΠΟΛ.1132/18.4.1997

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/1991 τ.Β)Σχόλια:


18 Απρ 1997

Taxheaven.gr


Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/1991 τ.Β')
1044305/3805/113/0016/ΠΟΛ.1132/18.4.1997

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/1991 τ. Α') "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2) Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995 τ. Α') "Περί Δημοσίου Λογιστικού".
3) Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 τ. Α') "Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων".
4) Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 τ. Α') "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).
5) Τις διατάξεις της αποφ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/1991 τ. Β').
6) Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7) Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.
8) Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν συνεπάγεται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της απόφασης 2032190/5082/0016/31.5.1991 αντικαθίσταται ως εξής:

Α. "3. Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό και δεν έχουν πληρωθεί από τις Τράπεζες, μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου του οικείου έτους θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με την ακόλουθη διαδικασία τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου.
Ο δικαιούχος που δεν εισέπραξε το ποσό που δικαιούται θα υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.
Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Υ. θα ενεργεί ως εξής:

α. Οταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι μέχρι 250.000 δρχ., το αρμόδιο γραφείο επιστροφών θα συντάσσει το σχετικό ΑΦΕΚ για την πληρωμή του δικαιούχου και στη συνέχεια θα ενημερώνει την κατάσταση των απλήρωτων επιστροφών.

β. Οταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι από 250.001 δρχ. και άνω, τότε θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία, στη συνέχεια, μετά την ενημέρωση του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνει έγκριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται από το Γραφείο Επστροφών, Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την πληρωμή του δικαιούχου, ενημερώνοντας την κατάσταση απλήρωτων επιστροφών".

Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Μαϊου 1997.
Από τη δημοσίευση αυτή παύει να ισχύει η απόφαση αριθ. 1140692/11136/1581/0016/15.12.1995.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr