Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/30.4.1997 Διευκρινίσεις επί της αριθ. 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997 εγκυκλίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1143/30.4.1997
Διευκρινίσεις επί της αριθ. 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997 εγκυκλίου


Αθήνα 30 Απριλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1047679/292/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αριθ. 1042365/251/Β0013/14.4.1997, ΠΟΛ. 1130 εγκυκλίου.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με θέματα εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 21 - 35 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997), που αναφέρονται στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τις οποίες σας κοινοποιήσαμε με την αριθ. 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997 εγκύκλιο, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.


1. Με την πιο πάνω εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και αποκτούν εισόδημα Δ' πηγής (από εμπορικές επιχειρήσεις), απαλλάσσονται από το ΦΜΑΠ για την αξία των κτισμάτων (δωματίων και διαμερισμάτων).
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω απαλλαγή περιορίζεται μόνο στην αξία των κτισμάτων και δεν περιλαμβάνει το 50% της αξίας του οικοπέδου.
Την ίδια απαλλαγή - μόνο για την αξία των κτισμάτων - θα έχουν και οι επιχειρήσεις Camping.
Συνεπώς, στις πιο πάνω επιχειρήσεις που απαλλάσσονται τα κτίσματα υποβάλλεται σε φόρο μόνο η αξία του οικοπέδου.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 22, υπόχρεος σε φόρο είναι ο οικοπεδούχος για την αξία του οικοπέδου σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας με αντιπαροχή, μέχρι να μεταβιβαστούν τα διαμερίσματα σε τρίτο ή στον εργολάβο, κατά το αμάχητο τεκμήριο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο οικοπεδούχος θα συμπληρώνει μόνο το φύλλο υπολογισμού αξίας οικοπέδου (έντυπο 3) και θα αναγράφει τα στοιχεία και την αξία του οικοπέδου στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1 του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης ΦΜΑΠ. Στην τελευταία, όμως, σελίδα της δήλωσης και ειδικότερα στην παράγραφο 2 του πίνακα IV θα αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων της πολυκατοικίας σε μία σειρά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο Α έχει κατά πλήρη κυριότητα οικόπεδο, εμβαδού 500 τ.μ., στην περιοχή του οποίου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα και ανέθεσε σε εργολάβο την ανέγερση πολυκατοικίας - με το σύστημα της αντιπαροχής - αποτελούμενης από έξι διαμερίσματα, συνολικού εμβαδού 400 τ.μ.
Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 3.6.1995 και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβίβαση.
Υπόχρεος να δηλώσει την αξία ολόκληρου του οικοπέδου είναι ο οικοπεδούχος, ο οποίος θα συμπληρώσει το έντυπο 3 και θα αναγράφει στις στήλες του πίνακα 1 του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης ΦΜΑΠ τα στοιχεία του οικοπέδου. Στην τελευταία σελίδα και συγκεκριμένα στον πίνακα 2 "κτίσματα οικοδομών που ανεγείρονται" θα αναγράφει το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων, δηλαδή τα 400 τ.μ.
Εξυπακούεται ότι, εάν κάποιο διαμέρισμα έχει μεταβιβαστεί (π.χ. εμβαδόν 80 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 100%, θα αφαιρεθούν από το οικόπεδο (500 τ.μ.) τα χιλιοστά (100% Χ 500 = 50 τ.μ.) που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα που μεταβιβάστηκε και συγχρόνως θα αφαιρεθεί από το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων (400 τ.μ.) το εμβαδόν των κτισμάτων (80 τ.μ.) του διαμερίσματος.
Συνεπώς, στο έντυπο 3 θα βρεθεί η αξία των 450 τ.μ. (500 - 50 = 450) του οικοπέδου, ενώ στον πίνακα 2 της τελευταίας σελίδας θα αναγραφεί εμβαδόν 320 τ.μ. (400 - 80 = 320).

3. Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, που αφορά τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ., απαιτείται και σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης. Οταν το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και μεταβιβάζεται τούτο στο ίδιο έτος, στην περίπτωση αυτή απαιτείται το πιο πάνω πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση.
Ειδικότερα:

α) όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. θα αναγράφει ότι δεν οφείλεται φόρος, δεδομένου ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αλλά αποκτήθηκε αυτό μεταγενέστερα,

β) όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφει ότι ο υπόχρεος υπέβαλε το έντυπο Ε9, αλλά δεν περιέλαβε σ' αυτό το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, διότι δεν του ανήκε κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αλλά το απέκτησε μεταγενέστερα.
Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του Ν.2000/1991 (προβληματικές επιχειρήσεις) δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν, κατά τη σύνταξη συμβολαίου, πιστοποιητικό του άρθρου 32 του Ν.2459/1997.

4. Με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ' του άρθρου 23 του ίδιου νόμου απαλλάσσεται το 50% της αξίας των γηπέδων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία έχουν κατασκευαστεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου, όπως το κυρίως κτίριο, χώροι αθλοπαιδιών, στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ.
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνο όταν το ακίνητο ανήκει στο εκπαιδευτήριο και χρησιμοποιείται από αυτό.

5. Στη σελίδα 29 της ΠΟΛ.1130/14.4.1997 εγκυκλίου μας, ειδικότερα στον πρώτο στίχο του 3ου παραδείγματος, εκ παραδρομής αναγράφτηκε ο αριθμός 1.000, αντί του ορθού 1.200.
Επίσης, αντικαθίσταται η 2η σελίδα (το εσωτερικό του εντύπου) της δεύτερης κατά σειρά συνημμένης στην εγκύκλιο δήλωσης ΦΜΑΠ παραδειγμάτων, με τη σελίδα που επισυνάπτουμε στην παρούσα.

6. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα έσοδα που θα προκύπτουν από τη φορολογία αυτή θα εμφανίζονται στον κωδικό με αριθμό 0221.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης