Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012
Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010


Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Β1/οικ.7397/786

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ Α΄ 174)

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα”, (ΦΕΚ Α΄ 98)

3. Ότι είναι ανάγκη να καθοριστεί το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση των Αδειών Οδικών Μεταφορών, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το διοικητικό κόστος για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων

4. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εισφορά για χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών

1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για την αρχική χορήγηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) από τις μεταφορικές επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χορήγηση αυτής της άδειας σύμφωνα με το ν. 3887/2010 ορίζεται στο ποσό των 1.000 (χίλια) ευρώ.

2. Η βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για την καταβολή της εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της Α.Ο.Μ., μαζί με τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ΄ της απόφασης Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. B1/47833/4534/11-10-2010 (ΦΕΚ Β’ 1644) και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της Α.Ο.Μ..

Άρθρο 2
Εισφορά ανά όχημα

1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ. σύμφωνα με το ν. 3887/2010, για κάθε όχημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακόσια) ευρώ.

2. Η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης στο όνομα της επιχείρησης και για την θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης σύμφωνα με το Π.Δ. 91/1988, όπως ισχύει, εφ’ όσον με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας ή με την μίσθωση αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η μεταφορική επιχείρηση.

Άρθρο 3

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των Α.Ο.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3887/2010.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης