Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Σχόλια:

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/07-12-2016) σχετικά με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση, εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α' του Παραρτήματός της. Το προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

Τροποποιήθηκε με την 74181/987/Φ15/2018 και την 107919 - 12/10/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2012 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθμ. 484/36/Φ.15

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

2. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α'68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 3982/2011.

3. Της υπ' αριθμ. 31404/14-6-2005 κοινής υπουργικής απόφασης για την «Απόδοση στις Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Β'868), όπως ισχύει.

4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού. 

5. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α'19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α'85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

7. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α'213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

8. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α'221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

9. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α'170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α'147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»

11. Του Π.Δ. 229/1986 (Α'96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του ΠΔ 396/1989 (Α'172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α'135) και το ΠΔ 189/1995 (Α' 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α'261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (Α'230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

12. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α'243) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Της υπ' αριθμ. Υ13/24-11-2011 (ΦΕΚ Β'2740) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 


αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 είναι οι εξής:

Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α) Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης.

β) Επέκταση ή εκσυγχρονισμός δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης ή χωρίς την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 20 παρ. 2 ή με κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση. 

Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

α) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και αα) χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, ή αβ) χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας λειτουργίας, ή αγ) με την κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων μέσω της ως άνω κατατεθειμένης υπεύθυνης δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και των δραστηριοτήτων μέσης όχλησης με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.

β) Λειτουργία δραστηριότητας που είναι εφοδιασμένη με άδεια εγκατάστασης, αλλά βα) δεν έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, ή ββ) δεν έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση άδειας λειτουργίας ή βγ) έχει καταθέσει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και των δραστηριοτήτων μέσης όχλησης με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.

γ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση ή εκσυγχρονισμό χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης ή την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20 παρ. 2 και γα) χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ή γβ) χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας ή γγ) με την κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων μέσω της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ως ανωτέρω.

δ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση ή εκσυγχρονισμό που έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης ή έχει απαλλαγεί νόμιμα, αλλά δα) δεν έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ή δβ) δεν έχει καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση άδειας ή δγ) έχει καταθέσει την δήλωση αυτή με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, ως ανωτέρω.

ε) Παράβαση των όρων και περιορισμών που τίθενται στις άδειες λειτουργίας ή των όρων και των περιορισμών που δηλώνεται ότι θα τηρούνται στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία ενέχει θέση άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και τις δραστηριότητες μέσης όχλησης με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.

Γ) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του Ν. 3982/2011, ή μηχανολογικής εγκατάστασης χαμηλής όχλησης ή αποθήκης χαμηλής όχλησης εφόσον η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 22 KW ή η θερμική τα 50 KW, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά ή με την κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων μέσω της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτή κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία.

Δ) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ

Αλλαγή του φορέα ή της επωνυμίας του φορέα μιας άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς να ενημερωθεί η Αδειοδοτούσα Αρχή από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την επέλευση της μεταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης Μηχανικού, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, καθώς και των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, για την εγκατάσταση, ή/και τη λειτουργία μιας δραστηριότητας και ειδικότερα ότι:

α) Μια δραστηριότητα υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 19, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

β) Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας έγινε και είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας εγκατάστασης.

γ) Τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

δ) Η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκατάστασης.

ε) Το κτίριο έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

στ) Η εγκατάσταση των μηχανημάτων δεν θα γίνει δεν έγινε σε χώρους, οι οποίοι είναι βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι.

ζ) Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαιτείται η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.

η) Η χρήση του κτιρίου είναι βιομηχανική-βιοτεχνική όταν αυτό απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1. Στους παραβάτες των κατηγοριών Α έως και Γ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ, ως ελάχιστο, μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, ως μέγιστο, που προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων και του μηχανισμού που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση όπου το ποσό του προστίμου μετά τον υπολογισμό προκύπτει μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, επιβάλλεται το τελευταίο ως ελάχιστο.

2. α) Η αλλαγή φορέα μιας δραστηριότητας χωρίς την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011, εντός της προθεσμίας των δυο (2) μηνών, επισύρει την επιβολή προστίμου εις βάρος του παλαιού και του νέου φορέα, ύψους χιλίων ευρώ (1.000).
2. β) Η αλλαγή επωνυμίας μιας δραστηριότητας χωρίς την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011 εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, επισύρει την επιβολή προστίμου ύψους χιλίων ευρώ (1.000).

3. Στους παραβάτες μηχανικούς της κατηγορίας Ε του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης (υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό), επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
Όταν η παράβαση αφορά υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό των περιπτώσεων ε, στ και ζ της κατηγορίας Ε του άρθρου 1, καθώς και σε περίπτωση υποτροπής για όλες τις περιπτώσεις της ίδιας κατηγορίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους κατ' ελάχιστο ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσοτέρων παραβάσεων, τότε επιβάλλεται το μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα πρόστιμα.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένης τέλεσης παραβάσεων, τα ανωτέρω προβλεπόμενα πρόστιμα μπορούν να αυξάνονται έως 20%.

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας.

2. Η κύρωση της οριστικής διακοπής, μερικής ή ολικής, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 και διαπιστώνονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή παραβάσεις, των οποίων η άρση δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατή με ανάληψη των ανάλογων διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσεων.

3. Η κύρωση της προσωρινής διακοπής, μερικής ή ολικής, επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, εφόσον είναι δυνατή η άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων εντός προθεσμίας που τάσσεται κατά τον έλεγχο.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να ζητά τη συνδρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.

4. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσμία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών ή για να συμμορφωθεί με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας.
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας επιβάλλεται προσωρινή, μερική ή ολική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

5. Προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού διενεργείται αυτοψία και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα:

Σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει: 
α) Τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας. β) Την έκθεση αυτοψίας του/των αρμόδιου/ων υπαλλήλου/ων της Αδειοδοτούσας Αρχής ή των Επιθεωρητών του άρθρου 27 του Ν. 3982/2011, από την οποία προκύπτει η τέλεση συγκεκριμένης παράβασης ή παραβάσεων. Προκειμένου περί επιβολής προστίμου σε μηχανικούς στην προαναφερόμενη έκθεση θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν, κυρίως από τεχνικούς κανονισμούς, καθώς και οι παραλείψεις στην εγκατάσταση και οι επιπτώσεις από τις ελλείψεις αυτές. γ) Τις απόψεις του παραβάτη, τις οποίες αυτός μπορεί να εκθέτει εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων και χωρίς αυτές.

6. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, πόρο της Αρχής που επιβάλλει το πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 4 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία παύει να ισχύει η υπν αριθμ. Φ 15/οικ.7818/618/14.4.2005 (Β'542) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης