Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

Σχόλια:

Τροποποιήθηκε με την πράξη υπ' αριθ. 139/24.04.2018 και την 164/1/13-12-2019. Βλέπε και 179/2/6.11.2020 για περαιτέρω τροποποιήσεις.
Σύμφωνα με την 164/1/2019:
"H γραμμή με την αναγραφή «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», καταργείται.
H γραμμή που αφορά το Υπόδειγμα Γ06 «Υπολογισμός Ελαχίστων Προβλέψεων» του τμήματος «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», καταργείται.
Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του τμήματος Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧEIΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.
Το Υπόδειγμα Γ06 «Υπολογισμός Ελαχίστων Προβλέψεων» του Παραρτήματος ΙΙ καταργείται."Κατηγορία: Λοιπά

ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012
Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. πράξης 2651/20-1-2012

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997 (ΦΕΚ Α' 259), όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α7 1.8.2007), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 25, παρ. 4 και 7 και 26, παρ. 1 και 3 αυτού,

δ) τις διατάξεις του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'113/13.7.2010), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 85, παρ. 17 αυτού,

ε) τις διατάξεις του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'166/5.8.2008), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.3 εδάφια α), θ) και παρα.4 αυτού,

στ) την ΠΔ/ΤΕ 2640/18.21.2011 «Κωδικοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας  Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2563/19.7.2005  Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β' 526), και την τροποποιητική αυτής, απόφαση ΕΤΠΘ 297/7/25.5.2010 (ΦΕΚ Β' 900),

ζ) τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority) της 28/4/2011 σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου των Κοινών Υποδειγμάτων Υποβολής Εποπτικών Στοιχείων (Common Reporting - CoRep) για ενσωμάτωση του από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών στις εθνικές εποπτικές αναφορές για: α) τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανα τιτλοποίησης και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών (Ε.Ε. L 329/3),

η) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors-CEBS), της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών,

θ) την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ισχύοντος πλαισίου υποβολής εποπτικών στοιχείων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες βέλτιστες προτεινόμενες διεθνείς πρακτικές: (i) ως προς την αναθεώρηση του πλαισίου που αφορά τις τιτλοποιήσεις (περιλαμβανομένου των επανατιτλοποιήσεων) στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, (ii) ως προς τις αναθεωρημένες αναφορές σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς όπου συμπεριλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων και για τη χρήση των εσωτερικών μοντέλων (π.χ. Stressed VaR), (iii) την επέκταση του κινδύνου Διακανονισμού-Παράδοσης και στις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και (ίν) τις προβλέψεις για τις εποπτικές αναφορές σχετικά με τις πολιτικές αμοιβών των στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά το «υψηλά αμειβόμενο προσωπικό», καθώς και τη σκοπιμότητα τεχνικής βελτίωσης του πλαισίου υποβαλλομένων εποπτικών αναφορών λόγω σημαντικών αλλαγών του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και για τη συστηματική και καλύτερη ποιότητα εποπτικής πληροφόρησης: (i) ως προς τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούν ΚΛΣΤ και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ε.Ο.Χ, (ii) ως προς τις ημερήσιες συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου, (iii) ως προς την εποπτεία του αριθμού και ύψους των μεταφορών κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, ανά χώρα προορισμού ή προέλευσης, των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, στο πλαίσιο αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και (iv) ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τα χαρτοφυλάκια χρεογράφων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων,

ι) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να αντικαταστήσει την ΠΔ/ΤΕ 2640/18.1.2011 και να επανακαθορίσει την περιοδική υποβολή στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στοιχείων από τα εποπτευόμενα ιδρύματα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. Μετοχική διάρθρωση - Ειδικές συμμετοχές - Πρόσωπα με «ειδική σχέση» με το υπόχρεο σε υποβολή στοιχείων ίδρυμα  Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα

1. Αναλυτικά στοιχεία για τους μετόχους του ιδρύματος συμπληρώνονται στους πίνακες του Υποδείγματος Α01 «Μετοχική διάρθρωση και στοιχεία μετόχων», σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης τους για τις πιο κάτω κατηγορίες μετόχων:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή μέσω τρίτων προσώπων) ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σε υποβολή στοιχείων ιδρύματος. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται επίσης υπόψη τα δικαιώματα που κατέχονται από τρίτους και ρητά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει,

β) τους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν έχουν ήδη περιληφθεί στην προηγούμενη κατηγορία,

γ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν τον έλεγχο του υπόχρεου ιδρύματος μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης,

δ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν, κατά την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, άμεσα ή έμμεσα, τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες μετόχων (α) έως (γ).

Υπογραμμίζεται ότι η αναλυτική υποβολή των στοιχείων των μετόχων του Υποδείγματος Α01 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5, 6, 7 και 14 του άρθρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.

2. Οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Α02 «Στοιχεία για τις ειδικές συμμετοχές και τα κατεχόμενα Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα». Ειδικότερα, καταγράφονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, οι ειδικές συμμετοχές του ιδρύματος, κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει σε επιχειρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.

3. Στους πίνακες του Υποδείγματος Α03 «Ειδικές συμμετοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα» αναφέρονται οι ειδικές συμμετοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

4. Τα κατωτέρω πρόσωπα ορίζονται για εποπτικούς σκοπούς, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου (δ) της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, ως πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το υπόχρεο ίδρυμα:

α) Οι μέτοχοι του ιδρύματος όπως ορίζονται στα εδάφια (α) έως (δ) της παραγράφου 1 ανωτέρω.

β) Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχονται από το ίδρυμα ή στα οποία αυτό κατέχει ειδική συμμετοχή, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 2.

γ) Τα νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο.

δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (α) και (β).

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα στο ίδρυμα και ειδικότερα:
i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ιδρύματος και της μητρικής του, τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον προσανατολισμό της δραστηριότητας του ιδρύματος (που αναφέρονται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει), καθώς και τα μέλη επιτροπών του Δ.Σ. του ιδρύματος και της μητρικής του, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο IV της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει,
ii) τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του ιδρύματος, τα οποία παρότι δεν είναι μέλη των οργάνων που προαναφέρθηκαν, λαμβάνουν διαχειριστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη και την επιχειρησιακή στρατηγική του υπόχρεου ιδρύματος. Στα στελέχη αυτά περιλαμβάνονται, οι Γενικοί Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Επενδύσεων, Πιστοδοτήσεων, καθώς και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Asset Management),
iii) οι υπεύθυνοι των μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

στ) Οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι λοιποί οικονομικά εξαρτώμενοι συγγενείς των προσώπων που ασκούν τα καθήκοντα των ανωτέρω περιπτώσεων ε(ί) και ε(ίί),

ζ) Τα νομικά πρόσωπα:
i) τα διοικητικά καθήκοντα των οποίων ασκούνται από φυσικό πρόσωπο αναφερόμενο στην περίπτωση (ε),
ii) των οποίων τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο αναφερόμενο στην περίπτωση (ε),
iii) τα οποία έχουν συσταθεί προς όφελος προσώπου της περίπτωσης (ε) ή των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα είναι ισοδύναμα με αυτά προσώπου της περίπτωσης (ε).

Οι ανωτέρω σχέσεις, για σκοπούς ευχερέστερης πα ρακολούθησής τους, κωδικοαριθμούνται στο συνημμένο Παράρτημα Ι.

5. Για τα ανωτέρω πρόσωπα με ειδική σχέση με το ίδρυμα υποβάλλονται οι πίνακες του Υποδείγματος Α04 «Απαιτήσεις από Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα που έχουν Ειδική Σχέση με το Πιστωτικό Ίδρυμα», σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.

6. Σε ετήσια βάση, υποβάλλονται τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν συμμετοχή άνω του 1%, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) της παραγράφου 14 του άρθρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (κωδικός Α05).

Β. Ίδιο κεφάλαια και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

1. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του υπόχρεου ιδρύματος σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους την Ελλάδα», όπως ισχύει, συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγματος Β01, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

2. Στο Υπόδειγμα Β02 μεταφέρονται από τα αντίστοιχα Υποδείγματα, οι «Κεφαλαιακές απαιτήσεις» του υπόχρεου ιδρύματος που υπολογίσθηκαν ανά κατηγορία ανοίγματος και συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την επιλεγείσα προσέγγιση, για την κάλυψη α) του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και απομείωσης αξίας εισπρακτέων (Υποδείγματα Γ01, Γ02Α, Γ02Β Γ03, Γ04), β) του κινδύνου διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Υπόδειγμα Γ01Α, Γ02Γ) και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (Υπόδειγμα Δ11) γ) των κινδύνων αγοράς (θέσης, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, θέσεων σε τιτλοποιήσεις και επα νατιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων Υποδείγματα Δ01 Δ10, Δ12-Δ20 & Δ29-Δ30) και δ) του λειτουργικού κινδύνου (Υποδείγματα Ε01, Ε02).

3. Στο Υπόδειγμα Β03 υπολογίζεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του υπόχρεου ιδρύματος, καθώς και το πλεόνασμα ή το τυχόν έλλειμμα εποπτικών κεφαλαίων που προκύπτει τόσο πριν από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος όσο και μετά από αυτή.

4. Στο Υπόδειγμα Β04 αναλύονται τα ποσά που προέρχονται από τη «Διπλή Μόχλευση» των διαθέσιμων κεφαλαίων του ιδρύματος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

5. Στο Υπόδειγμα Β05 συμπληρώνονται τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και υπάγονται στη διάταξη της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000.

6. Στο Υπόδειγμα Β06 υπολογίζονται οι «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις» των Ιδρυμάτων Πληρωμών (Κεφ. Ill & IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010, μέθοδος Β', του ν.3862/2010).

7. Στο Υπόδειγμα Β07 αναφέρονται τα «Πληροφοριακά Στοιχεία για την Εναπομένουσα Διάρκεια του Ανεξόφλητου Υπολοίπου Πιστώσεων» των Ιδρυμάτων Πληρωμών, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010.

8. Στο Υπόδειγμα Β08, τα Ιδρύματα Πληρωμών, αναφέρουν το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται, σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010.

9. Τα ίδια κεφαλαία των Ιδρυμάτων Πληρωμών καθώς και η επάρκεια τους ορίζονται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, όπως ισχύει, και συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγματος Β01.

Γ. Πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης

1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολογίζονται, για το σύνολο ή ένα μέρος των ανοιγμάτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση της με την, ενότητα Α, της ΠΔ/ΤΕ 2631/29.10.2010, όπως ισχύει, συμπληρώνονται ανά κατηγορία ανοίγματος και συνολικά στους πίνακες του Υποδείγματος Γ01. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με Τμήμα Δ και Τμήμα Α του Παραρτήματος II της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ01 Α.

2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολογίζονται, για το σύνολο ή μέρος των ανοιγμάτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση της με την ενότητα Β της ΠΔ/ΤΕ 2631/29.10.2010, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στους πίνακες των Υποδειγμάτων Γ02Α και Γ02Β. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ02Γ.

3. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011, υπολογίζονται βάσει των πινάκων του Υποδείγματος Γ03 (αναλυτικοί πίνακες Γ03ΑΓ03Γ) εάν ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση και βάσει των πινάκων του Υποδείγματος Γ04 (αναλυτικοί πίνακες Γ04ΑΓ04Γ) εάν ακολουθείται η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων. Στο Υπόδειγμα Γ05 υποβάλλονται πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου.

4. Τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ελάχιστες εποπτικές προβλέψεις σύμφωνα με την ΠΔ/ ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, καθώς και οι μεταβολές πιστοληπτικής διαβάθμισης των πιστούχων του υποβάλλοντος ιδρύματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Γ06 και Γ07, αντίστοιχα.

Δ.1. Κίνδυνοι αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών -Κίνδυνος συναλλάγματος

1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Π & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ01 και Δ02, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Γ2 & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος με βάση τη ληκτότητα, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ03 και Δ04.

3. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, με βάση το μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/09.09.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ05 και Δ06, αντίστοιχα.

4. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης σε μετοχές και παράγωγα επί μετοχών και δεικτών μετοχών που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Δ & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ07 και Δ08, αντίστοιχα.

5. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέσης σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), σε δομημένα προϊόντα ή σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds), το ποσό των περιθωρίων εγγύησης σε παράγωγα καθώς και έναντι του κινδύνου Gamma και Vega σε παράγωγα, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Ε και Η, και Παράρτημα IV, Τμήμα Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ09, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.

6. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου διακανονισμού παράδοσης χρεωστικών τίτλων, μετοχών, ξένων νομισμάτων και βασικών εμπορευμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ατελείς συναλλαγές, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τμήματα Α και Β της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ11 και Δ10, αντίστοιχα.

7. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου τιμών συναλλάγματος, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα III, Τμήματα Β και Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011 συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ12, Δ13, Δ13Α, Δ14 και Δ14Α.

8. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέσης σε βασικά εμπορεύματα και παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων που υπολογίζονται με βάση τη ληκτό τητα, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Τμήματα Β και Δ της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ15, Δ15Α, Δ16, Δ16Α και Δ17.

9. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου από υπερβάσεις ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ18.

10. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης, του κινδύνου τιμών συναλλάγματος και του κινδύνου εμπορευμάτων, που υπολογίζονται με εσωτερικό υπόδειγμα, βάσει του Παραρτήματος V, Τμήματα Γ και Δ, της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στο Υπόδειγμα Δ19.

11. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε τιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ29 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.

12. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις του Χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ30 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.

13. Τέλος στο Υπόδειγμα Δ20 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς.

Δ.2. «Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των ΠΙ»

Οι θέσεις του υπόχρεου ιδρύματος σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές, παράγωγα, επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης/hedge funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/private equity funds, δομημένα προϊόντα, δάνεια και έμμεσα ανοίγματα έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων κλπ) συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του Παραρτήματος II, στα Υποδείγματα Δ21Δ28 και Δ31Δ35

Ε. Λειτουργικός κίνδυνος

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού κινδύνου που υπολογίζονται βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2590/20.8.2007, όπως ισχύει, και της ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2631/29.10.2010, όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Ε01 και Ε02.

ΣΤ. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και κίνδυνος συγκέντρωσης

1. Υποβάλλονται στοιχεία για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2635/29.10.2010 «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων», στα Υποδείγματα ΣΤ01 έως ΣΤ03.

2. Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων υποβάλλουν, σε ενοποιημένη βάση, στοιχεία για τα είκοσι μεγαλύτερα ανοίγματα, κατά τις διατάξεις του Τμήματος Β.ΙΙ, παράγραφος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2635/29.10.2010 και σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα ΣΤ10 έως ΣΤ12.

3. Υποβάλλονται στοιχεία μεγάλων οφειλετών  οφειλών σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα ΣΤ04ΣΤ05. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπάγεται στις σχετικές διατάξεις και σε ατομική βάση σε αντίθετη περίπτωση. Καθορίζεται ενιαίο όριο αναφοράς των ανοιγμάτων και διακοπής της αναγγελίας τους στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

4. Στοιχεία χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2520/10.2.2003. Για τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται τα συνημμένα Υποδείγματα ΣΤ06 ως ΣΤ09.

Ζ.1 Κίνδυνος ρευστότητας

1. Υποβάλλονται στοιχεία ανά τρίμηνο σε ατομική και ενοποιημένη βάση για τον έλεγχο της επάρκειας της ρευστότητας βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β). Μαζί με τα υποδείγματα υποβάλλεται συνοδευτικό σημείωμα διευκρινίσεων-επεξηγήσεων (κωδικός Ζ04).

2. Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και Ιδρύματα Πληρωμών υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία ρευστότητας (κωδικός Ζ05), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, όπως ισχύει.

3. Επισημαίνεται επίσης ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτήσει την υποβολή στοιχείων των Υποδειγμάτων Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β) εντός εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού περιθωρίου (π.χ. εντός μίας εργάσιμης ημέρας), σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας του εποπτευόμενου ιδρύματος.

Ζ.2 Στοιχεία Διατραπεζικής Αγοράς

Υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ημερήσια στοιχεία για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2644/6.9.2011 στο Υπόδειγμα Ζ06 και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της εν λόγω πράξης.

Η. Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, υποβάλλουν: α) Ισολογισμό, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01 έως Η03 και β) Κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04.

Τα ως άνω υποδείγματα υποβάλλονται κάθε μήνα, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ατομική βάση και κάθε τρίμηνο, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ενοποιημένη βάση.

Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κωδικός Η05), ως κατωτέρω:

i. Ισολογισμός,
ii. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
iii. Πίνακας Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων,
w. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών,
ν. Προσάρτημα ή λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
vi. 'Εκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές,
vii. Αναλυτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (τριμηνιαίες στην περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α. πιστωτικών ιδρυμάτων).

3. Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό του υπόχρεου, σε υποβολή στοιχείων, ιδρύματος ή αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητά τους στη χώρα εγκατάστασης (κωδικός Η06).

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία τηρούν το ΚΛΣΤ σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, υποβάλλουν μηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α', β' και γ' βάθμιων λογαριασμών της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες (κωδικός Η07), μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08 και Η09, αντίστοιχα.

5. Υποβάλλονται μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09, αντίστοιχα.

Θ. Καλυμμένες Ομολογίες

Βάσει του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2620/28.8.2009 υποβάλλονται οι ακόλουθοι πίνακες, οι οποίοι συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες:

1. Πίνακας που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν άνοιγμα και των καλυμμένων ομολογιών (Υπόδειγμα Θ01).
2. Πίνακας ληκτότητας καλυμμένων ομολογιών και στοιχείων ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα (Υπόδειγμα Θ02).
3. Πίνακας παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων για αντιστάθμιση των στοιχείων του καλύμματος (Υπόδειγμα Θ03).
4. Πίνακας με τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα και παρουσιάζουν καθυστέρηση (Υπόδειγμα Θ04).
5. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του ορκωτού ελεγκτήλογιστή το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2620/28.8.2009 (κωδικός ΘΟ5).

Ι1. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

Η πληροφόρηση αναφορικά με τις περιπτώσεις 1αϊ, 1απ, και 1αϊϊϊ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου IV της παρούσας Πράξης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή με τους κωδικούς 1101 (περ. 1αϊ), 1102 (περ. 1απ) και 1103 (περ. 1αϊϊϊ), αντίστοιχα,

Ι2. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ι. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, όπως ισχύει, (κωδικός 1201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή το Δ.Σ. όπου αυτή δεν υπάρχει) (κωδικός 1202).

II. Υποβάλλονται, ανά εξάμηνο, στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα καθώς και από τα αλλοδαπά ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων (Υπόδειγμα 1203).

ΙΑ. Συστήματα Πληροφορικής

Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο και τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής του εποπτευόμενου ιδρύματος, σε επίπεδο εποπτευόμενου ιδρύματος ή Ομίλου (όπου υφίσταται):

1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ01):
1. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτευόμενου ιδρύματος.
ii. Ελεγκτικό πρόγραμμα συστημάτων πληροφορικής τρέχοντος έτους και απολογισμός προηγούμενου.
iii. Περιοχές - Συστήματα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.
iv. Σημαντικές διαπιστώσεις ελέγχων του προηγούμενου έτους, στα συστήματα πληροφορικής του εποπτευόμενου ιδρύματος και των θυγατρικών του Ομίλου, από ελέγχους που διενεργήθηκαν τόσο από τον Εσωτερικό Έλεγχο όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές.

2. Ενημερωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ02):
i. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μονάδων πληροφορικής του εποπτευόμενου ιδρύματος και υπηρεσιακών μονάδων του εποπτευόμενου ιδρύματος ή εταιρειών του Ομίλου που υποστηρίζουν συστήματα ή διαχειρίζονται έργα πληροφορικής θυγατρικών του Ομίλου.
ii. Διοικητική δομή της ασφάλειας των επιχειρησιακών πληροφοριών.
iii. Σημαντικότερα έργα πληροφορικής προς υλοποίηση ή σε εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν την ασφάλεια), καθώς και απολογισμός των σημαντικότερων έργων του προηγούμενου έτους.
iv. Περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών στα συστήματα πληροφορικής (περιπτώσεις απάτης, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων, μη διαθεσιμότητας κρισίμων συστημάτων, ενεργοποίησης Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή). Αιτίες και σύντομη περιγραφή των ενεργειών αντιμετώπισής τους.
ν. Σημαντικότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στην Ανάλυση των Κινδύνων για τα συστήματα πληροφορικής και προτεινόμενα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τους.
vi. Ημερομηνίες διεξαγωγής και σημαντικότερες διαπιστώσεις του προηγούμενου έτους των:
α) δοκιμών των Σχεδίων Συνέχειας Εργασιών και Ανάκαμψης από Καταστροφή για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου, και
β) ελέγχων αξιολόγησης της ασφάλειας των δικτύων για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου.
Η πληροφόρηση της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την υπηρεσιακή μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

IB. Λοιπά στοιχεία

Τέλος, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. α) Στοιχεία για την κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Α και β) στοιχεία κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Β (ετησίως).

2. Στοιχεία για τη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό  μέσω υποκαταστημάτων και
θυγατρικών εταιρειών (Υποδείγματα ΙΒ02 και ΙΒ03).

3. Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα (Υπόδειγμα ΙΒ04)

4. Στοιχεία για την εκτίμηση του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις οποίες κατέχεται ποσοστό άνω του 20% (κωδικός ΙΒ05).

5. Πορίσματα ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα από: α) τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής, β) τους εξωτερικούς ελεγκτές και γ) τους εσωτερικούς ελεγκτές του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ιδρύματος στο εξωτερικό (κωδικός ΙΒ06).

6. α) Στοιχεία, σύμφωνα με το Κεφ. Ζ παρ. 1, που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, όπως ισχύει, για την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα, με τον κωδικό ΙΒ08. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται ετησίως και σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο διευκρινιστικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος 2035/24.11.2008 και αφορούν κυρίως τις διαδικασίες και τον τρόπο ή το περιεχόμενο ενημέρωσης των συναλλασσόμενων και β) στατιστικά στοιχεία παραπόνων, σύμφωνα με το Κεφ. Δ', παρ. 2 της ως άνω Πράξης, όπως εξειδικεύθηκε με το έγγραφο 315/24.02.2010, για τα οποία συμπληρώνονται τα Υποδείγματα ΙΒ16 (γραπτά παράπονα), ΙΒ16Α (προφορικά παράπονα) και υποβάλλονται ετησίως.

7. Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο: υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ09), υποκαταστημάτων στο εξωτερικό των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ10), υποκαταστημάτων στο εξωτερικό θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ11), λοιπών μονάδων τραπεζικών εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ12) και Αυτομάτων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε χώρους τρίτων (Υπόδειγμα ΙΒ13), σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 5 της Ενότητας Α της ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008.

8. Στοιχεία δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) και Στεγαστικών δανείων σύμφωνα με το ν. 3723/2008, τα οποία υποβάλλονται μηνιαίως με το Υπόδειγμα ΙΒ14.

9. Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν ανά εξάμηνο όλους τους λογαριασμούς των κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 1611/1950 Δημοσίων Οργανισμών, που τηρούνται σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 2α της ΠΔ/ΤΕ 2616/18.6.2009 (Υπόδειγμα ΙΒ15).

10. Στοιχεία για τον αριθμό των επιταγών που έχουν χορηγηθεί συνολικά σε πελάτες και βρίσκονται σε κυκλοφορία, των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν ληφθεί συνολικά ως εξασφάλιση έναντι πιστοδοτήσεων και προς είσπραξη σχετικά με την εφαρμογή του από 03.09.2009 (Α.Π.1795) εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, υποβάλλονται με το Υπόδειγμα ΙΒ17.

11. Στοιχεία που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό καθώς και στοίχεία για τα «υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα» σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012 υποβάλλονται με τα (Υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20).


Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης