Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/22.4.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20α (ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων αθλητών και προπονητών) του Ν.2459/1997 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1138/22.4.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20α (ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων αθλητών και προπονητών) του Ν.2459/1997 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του


Αθήνα 22 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ:: 1045900/829/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1138

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20α (ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων αθλητών και προπονητών) του ν. 2459/1997 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20α του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), με το οποίο ρυθμίζονται φορολογικά θέματα αθλητών και προπονητών και σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 20α
Ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων αθλητών

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα σε ερασιτέχνες αθλητές και προπονητές καλαθοσφαίρισης που έχουν εισπράξεις, κατά την περίοδο 1.1.1987 έως 30.8.1992, από αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, αποζημιώσεις με τη μορφή οδοιπορικών εξόδων κίνησης, παροχής διατροφής και λοιπών γενικά εξόδων και παροχών με οποιαδήποτε μορφή, που αφορούν την αθλητική τους και την προπονητική τους δραστηριότητα, αντίστοιχα, για την παραπάνω χρονική περίοδο και για τα οποία ποσά παροχών μέχρι 18.2.1997, ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του σωματείου ή της ένωσης, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, μέχρι την 30.4.1997.


2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου, από τα ποσά που θα δηλωθούν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απαλλάσσεται συνολικά, για τις διαχειριστικές περιόδους 1.1.1997 μέχρι 30.8.1992 από το φόρο εισοδήματος το ποσό μέχρι τα 30.000.000 δραχμές. Τα επιπλέον ποσά φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 5%. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των αθλητών και των προπονητών καλαθοσφαίρισης, για τα ποσά αυτά.
Η αφαίρεση του απαλλασσόμενου ποσού των 30.000.000 δραχμών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τον υπολογισμό και εκκαθάριση των ανωτέρω αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων.
Το απαλλασσόμενο ποσό θα αφαιρεθεί από την παλαιότερη αρχική ή συμπληρωματική δήλωση που θα υποβληθεί για την περίοδο 1.1.1987 έως 30.8.1992 και το τυχόν υπόλοιπο αυτού θα μεταφερθεί στην επόμενη ή επόμενες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι εξαντλήσεως των 30.000.000 δραχμών.
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή προπονητής δεν υπάγεται στην ίδια Δ.Ο.Υ., για όλη την αναφερόμενη περίοδο οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερωθούν μεταξύ τους για το απαλλασσόμενο ποσό με σχετικά δελτία πληροφοριών.


3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές κάτω των 21 ετών που έχουν εισπράξει χρηματικά ποσά κατά την περίοδο 1.8.1991 έως 30.9.1994 από τα αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, σαν αποζημιώσεις με τη μορφή οδοιπορικών, εξόδων κίνησης, παροχής
διατροφής και λοιπών γενικά εξόδων και παροχών, με οποιαδήποτε μορφή, που αφορούν την αθλητική τους δραστηριότητα κατά την παραπάνω χρονική περίοδο και για τα οποία ποσά παροχών μέχρι 18.2.1997, ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δύνανται να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, μέχρι την 30 Απριλίου 1997.
Οι ερασιτέχνες καλαθοσφαριστές για τα χρηματικά ποσά της κάθε διαχειριστικής περιόδου 1.8. - 31.12.1991, 1.1. - 31.12.1992, 1.1. - 31.12.1993 και 1.1. - 30.9.1994 υπάγονται στη διάταξη αυτή, εφόσον και για μια μέρα της κάθε περιόδου είναι κάτω των 21 ετών, δηλαδή εφόσον την 1.8.1991, 1.1.1992, 1.1.1993 και 1.1.1994, αντίστοιχα για κάθε περίοδο, δεν είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
Τα ποσά που θα δηλωθούν θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 12,7%. Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των καλαθοσφαιριστών για τα δηλωθέντα κατά τα ανωτέρω ποσά. Τονίζεται ότι, οι κάτω των 21 ετών ερασιτέχνες αθλητές, για τα ποσά που τυχόν εισέπραξαν κατά την περίοδο 1.1.1987 μέχρι 31.7.1991, θα φορολογηθούν με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή με συντελεστή φόρου 5%, μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού μέχρι 30.000.000 δραχμές.


4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα (αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 12,7%) και για τα χρηματικά ποσά τα οποία εισέπραξαν οι προπονητές καλαθοσφαίρισης κατά την περίοδο 1.9.1992 έως 30.9.1994, με οποιαδήποτε μορφή, που αφορούν την προπονητική τους δραστηριότητα κατά τη χρονική αυτή περίοδο.


5. Η οφειλή για φόρο εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση κάθε έτους, για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 20α του κοινοποιούμενου νόμου, καταβάλλεται σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντίστοιχων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης, για κάθε έτος,
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100.000 δραχμές.


6. Σε όσους εξοφλούν μέσα στην προθεσμία καταβολής και της τρίτης δόσης ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου, για τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις όλων των ετών, παρέχεται έκπτωση ποσοστού 15% στο συνολικό οφειλόμενο ποσό.


7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 20α καταλαμβάνουν και υποθέσεις που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές ή τα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί ακόμα μέχρι τις 18.2.1997, ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης