Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 5540/71/Φ15/2018 και την οικ.64618/856/Φl5/15-8-2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ.64618/856/Φl5/15-8-2018, τα παραρτήματα I, ΙΙ (A), ΙΙ (B), III, IV, V, VI και VII της παρούσας απόφασης καταργούνται. Στο τέλος της παρούσας προστίθενται Παραρτήματα Ι, II και III (βλέπε οικ.64618/856/Φl5/15-8-2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/07-12-2016) για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΣΤ' του ιδίου νόμου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα απόφαση καταργείται.
Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.
Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/07-12-2016) για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΣΤ' του ιδίου νόμου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. Κατ' εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.
Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2012 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012
Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση


Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 8 του άρθρου 19 Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α).

2. Του Ν. 3325/2005 «Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 3982/2011 και το άρθρο 19 παρ. 5 του Νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α).

3. Του Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ.», όπως ισχύει.

4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.

5. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

8. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας  Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 170Α) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

12. Του Π.Δ. 229/1986 (Α'96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του ΠΔ 396/1989 (Α'172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α'135) και το ΠΔ 189/1995 (Α' 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α'261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (Α'230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

13. Της υπ' αριθμ. Υ13/24-11-2011 (ΦΕΚ Β'2740) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστά­σεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφι­κό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτού­μενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α'4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα­στηριότητας.

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β' 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοι­νής υπουργικής απόφασης.

δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συ­γκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριό­τητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημο­νεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφό­σον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσε­ων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκα­τάστασης ή κατά τον έλεγχο που αφορά τη γνωστοποί­ηση εγκατάστασης.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση εγκατάστασης

1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 και οι δραστηριότητες της παρα­γράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δρα­στηριότητας, καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απά­ντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει προς την Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως συγκε­ντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφε­ρομένων στο άρθρο 1. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 η γνωστοποίηση υποβάλλεται απο­κλειστικά μέσω αυτού.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Υπόδειγμα της γνωστοποίησης εγκατάστασης περι­λαμβάνεται στο Παράρτημα 11 της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστο­ποίησης εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ­λεται κανένα δικαιολογητικό από τον φορέα της δραστη­ριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) ερ­γάσιμων ημερών στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές (Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΕΟΦ κ.ά.). Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης, καθώς και επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1, στην εγκατάσταση ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτηριακά, οφείλει να τα διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων.

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 δεν απαιτείται καταβολή παραβό­λου. Επίσης δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την ακύρωση υποβληθείσας γνωστοποίησης εγκατάστασης.

6. Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να προβεί στην εγκατά­σταση της δραστηριότητας εφόσον οι χρήσεις γης το επιτρέπουν. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υπο­χρέωση για την υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύ­ναται να διενεργεί έλεγχο σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 ν. 3982/2011. Σε περίπτωση που η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει την ασυμβατότητα της δραστηριότητας με τη χρήση γης και τις συνθήκες που επικρατούν στην πε­ριοχή, ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (1 Ο) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για την ασυμβατότητα που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για την άρση της, εφό­σον η άρση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η άρση της ασυμβατότητας δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή διατάσσει την απομάκρυνση της δραστηριότητας και επιβάλλει στον φορέα της να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης.

7. α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνω­στοποίησης εγκατάστασης πριν ή μετά τη λειτουργία της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προη­γούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρ­θρο 9 του v. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός δέκα (1 Ο) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστο­ποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της υποβολής μέσω του ηλε­κτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4.

γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση.

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατά­στασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 15 v. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 3
Έγκριση εγκατάστασης

1 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 ν. 3982/2011 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α ν. 4442/2016, οι δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης ως προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 11 Α του άρθρου 17 ν. 3982/2011.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση εγκατάστασης, υποβάλλει στην Αδειο­δοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από συμπληρω­μένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί στον φορέα απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτού­μενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 για το στάδιο εγκατάστασης και σύμφωνα με το άρθρο 5 για το στάδιο λειτουργίας.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδει­οδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατά­στασης, καθώς και παράβολο κατά ανάλογη εφαρμογή της περ. Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φl5/2012 (Β'3533). Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τα οποία τηρεί στον φάκελο του φορέα.Το δικαιολογητικό της περίπτωσης α της παρα­γράφου 2 του άρθρου 1, υποβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης. Αναφορικά με το δικαιολογητικό της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο φορέας της δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτελώς στις απαιτούμενες ενέρ­γειες για την έκδοσή του είτε να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα προαπαιτούμενα για την έκδοση αυτού. Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών με σχετι­κό αποδεικτικό παραλαβής στις αρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την έκδοση του δικαιολογητικού, προκειμένου αυτές να το χορηγήσουν εντός των προ­βλεπομένων προθεσμιών.

4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο που αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονά­δας και εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης. Σε περίπτω­ση που κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ασυμβατότητα της δραστηριότητας με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (1 Ο) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις παρεκ­κλίσεις που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για την άρση τους, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η άρση των παρεκκλίσεων δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή απορρίπτει το αίτημα περί έγκρισης εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ­θεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζό­μενα στην παράγραφο 3, η έγκριση εγκατάστασης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8 v. 4442/2016. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

6. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν θέτει, αναφέ­ρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προσκο­μίσει ή να τηρεί για τη νόμιμη λειτουργία της δραστη­ριότητας.

Άρθρο 4
Κυρώσεις εγκατάστασης

1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστα­σης σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατά­στασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής.

α. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του v. 3982/2011 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ποσού 100 ευρώ.

β. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 επιβάλλεται πρόστιμο με βάση την ακόλουθη εξίσωση:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου πα­ράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής όχλησης

Όπου:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως εξής:

i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίη­σης: 5

ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχε­τικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.

iii) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 1 έως 2 ανάλογα με την παραγωγική εγκατεστημένη ισχύ, ως εξής:

ί) Μικρού μεγέθους: από Ο έως 1000 kW

ίί) Μεσαίου μεγέθους: από 1000 έως 3000 kW 1,5

ίίί) Μεγάλου μεγέθους: από 3000 kW και άνω 2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ= 1 έως 3 ανάλογα με το επίπεδο της όχλησης ως εξής:

i) Υψηλή όχληση: 3

ii) Μέση όχληση: 2

iii) Χαμηλή όχληση: 1

Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέ­ρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώνεται ως εξής:

i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε δια­κινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες ευρώ.

ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ' υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρό­στιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.

iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρί­νεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώ­νεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίστα­ται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαι­τούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παρά­βασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.

γ. Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση προς τον φορέα και, εφόσον απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρ­φωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Προκει­μένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφό­σον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προ­στίμου.

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράπονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσί­ων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαι­ώνεται η παράβαση, ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ­γειας και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης.

Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατά­ξεων του v. 3982/2011 και της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β' 230).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληρο­φορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικα­σία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχα­νημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοπο­θέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανι­κού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίη­ση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1 α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτού­μενα):

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλε­ψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντί­στοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 ΗΡ), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο­σβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουρ­γική απόφαση Φl 5/οικ.1589/104/2006 (8'90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πε­τρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατά­ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β'/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β' 477) αντίστοιχα.

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β' 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651 /2012 (Β' 2656), εφόσον απαιτείται.

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ' εφαρμο­γή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νε­ρού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαι­τείται.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική από­φαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουρ­γικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζο­δρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπη­ρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμ­φωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγι­αλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 18 ν. 4442/2016 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίη­σης ως προς τη λειτουργία τους μετά από ίδρυση, εκ­συγχρονισμό ή επέκταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016.

2. Εφόσον σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δεν έχουν προσδιοριστεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειο­δοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος I της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απά­ντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνω­στοποίηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www. notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως συγκεντρώ­σει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομέ­νων στο άρθρο 5. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 η γνωστοποίηση υποβάλλεται απο­κλειστικά μέσω αυτού.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Υπόδειγμα της γνωστοποίησης λειτουργίας περιλαμ­βάνεται στο Παράρτημα 111 της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίη­σης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ­λεται κανένα δικαιολογητικό από τον φορέα της δρα­στηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλ­λεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή, βά­σει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη γνωστοποί­ηση, κοινοποιεί αυτήν κατά περίπτωση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρε­σία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού, περιφερειακή υπηρεσία του Σώ­ματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμά­κων, προκειμένου να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Ο φορέας της δραστηριό­τητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτού­σας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων.

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα προ­βλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. Β, υπο­περιπτ. ί της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φl 5/2012 (Β'3533). Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.

6. Μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέ­ωση για την υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύνα­ται να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης ή της ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης, για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίη­σης λειτουργίας, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

7. α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μετα­βολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγρά­φου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής.

β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρ­θρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (1 Ο) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνω­στοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής, το οποίο τη­ρείται στον φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής.

γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση.

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λει­τουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης

δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας.

9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηρι­ότητας ο φορέας της δραστηριότητας, υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας λαμβά­νει αποδεικτικό της υποβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρ­χές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της παύσης λειτουργίας.

Άρθρο 7
Έγκριση Λειτουργίας

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις παραγρά­φους 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τις προ­βλέψεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4442/2016.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λά­βει έγκριση λειτουργίας, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα για τη λειτουργία δικαιολογητικά, καθώς και παράβολο, σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. Β, υποπεριπτ. i της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φl5/2012 (Β'3533).

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν έχουν προσ­διοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, ο φορέας καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπλη­ρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος I της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απα­ντήσει ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δι­καιολογητικών και τα διατηρεί στον φάκελο του φορέα. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, ο φορέας της δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτε­λώς στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση αυτών είτε να υποβάλλει τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα προαπαιτούμενα για την έκδοσή τους. Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, στις συναρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την έκδοση των δικαιολογητικών, προκειμένου αυτές να τα χορηγήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας. Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης ή της ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης, στην τή­ρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περι­βαλλοντικών Δεσμεύσεων καθώς και σε κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισμών που αναγράφονται στην έγκριση εγκατάστασης και η τήρηση των όρων για την ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας ή ότι οι τυχόν παρεκ­κλίσεις δεν καθιστούν τη δραστηριότητα μη συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 v. 3982/2011, η Αδει­οδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου, με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 v. 3982/2011.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παρεκκλίσεις τέ­τοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα ασύμ­βατη με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 V. 3982/2011.

4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθε­σμίας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλή­ρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η έγκριση λειτουργίας τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά­γραφο 2 του άρθρου 18 Α του v. 4442/2016. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Άρθρο 8
Κυρώσεις λειτουργίας

1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής.

Στις δραστηριότητες που υπάγονται σε γνωστοποίηση λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο με βάση την ακόλου­θη εξίσωση:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου πα­ράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής κινδύ­νου

Όπου:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως:

i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίη­σης: 5

ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχε­τικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιό­τητα των στοιχείων.

iii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως:

i) Εγκατάσταση με εργαζομένους: έως 1 Ο 0,5

ii) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 11 έως 50 1

iii) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 51 έως 150 1,5

iv) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 151 και άνω 2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ= 1 έως 3 αναλόγως της περιβαλλοντικής κατάταξης της δραστηριότητας ως ακολούθως:

α) Α 1 Κατηγορία: 3

β) Α2 Κατηγορία: 2

γ) Λοιπές περιπτώσεις: 1

Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής:

i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβα­ση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξά­νεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες ευρώ.

ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ' υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρό­στιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.

iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρί­νεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώ­νεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίστα­ται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαι­τούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παρά­βασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.

Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνε­ται ως ήσσονος σημασίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμε­νος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.

Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυ­τοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπι­στωθείσες παραβάσεις.

Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προ­στίμου.

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράπονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας Περιφέρει­ας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση, ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πο­σοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση λειτουργίας Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατά­ξεων του v. 3982/2011 και της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β' 230).

3. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋ­ποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προ­σωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριό­τητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παρα­γωγικού της εξοπλισμού από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Άρθρο 9
Τήρηση φακέλου

Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε υπάγεται σε καθε­στώς γνωστοποίησης είτε υπάγεται σε καθεστώς έγκρι­σης, οφείλει να τηρεί στην εγκατάστασή του φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 5, καθώς και με τα αποδεικτικά υποβολής γνωστοποιήσεων ή τις εγκρίσεις εγκατάστασης και λει­τουργίας, προκειμένου να διαθέτει όλα τα ανωτέρω στις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 10

Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 στις εξής περιπτώσεις:

α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του Ν. 3982/2011 και τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων.

β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσει και

γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από μονομελή ή πολυμελή όργανα, μετά από ειδική έγγραφη εντολή της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, του παρέχοντος την εντολή, η ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις β και γ η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να προσφεύγει στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών ή στη συνδρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα από την λειτουργία των μονάδων ή παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας τους, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας οι διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του Ν. 3982/2011.

3. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3982/2011 διενεργούνται επίσης και περιοδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Άρθρο 11

1. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 η Αδειοδοτούσα Αρχή αφού διαπιστώσει ότι το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων μιας δραστηριότητας δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών, εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, σχετική διαπιστωτική πράξη στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και την κοινοποιεί με απόδειξη παραλαβής στον φορέα της δραστηριότητας. Στην διαπιστωτική πράξη τίθεται χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, προκειμένου να υποβάλλει ο φορέας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμίας προς μεταφορά της μονάδος, τα οποία είναι:

α) Πλήρες τεχνικό υπόμνημα στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, εντοπισμός και περιγραφή υφιστάμενων παραβάσεων καθώς και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και την ασφάλεια των περιοίκων.

β) Τα παράβολα του άρθρου 28 του Ν. 3982/2011.

2. Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή από τον φορέα των ανωτέρω δικαιολογητικών η Υπηρεσία εκδίδει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, απόφαση χορήγησης προθεσμίας, η διάρκεια της οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας ή για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση. Οι προθεσμίες αυτές χορηγούνται εφόσον, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και των περιοίκων. Στις αποφάσεις αυτές η Αδειοδοτούσα Αρχή θέτει όρους και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και των περιοίκων. Επίσης στην περίπτωση που η απόφαση αφορά χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, αναφέρονται τα δικαιολογητικά με τα οποία πρέπει να εφοδιαστεί και να υποβάλλει ο φορέας της μονάδας στην Υπηρεσία μετά την επιτυχή άρση της μη συμβατότητας, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

3. Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, μόνο στην περίπτωση που ο φορέας έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτηρίων και ο φορέας έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια. Η συνολική χρονική διάρκεια των προθεσμιών που θα χορηγηθούν στις παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης.

4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα και να τηρεί τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στις αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμίας προς μεταφορά της μονάδας. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή μη τήρησης των όρων και περιορισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

5. Εάν οι προθεσμίες που χορηγήθηκαν με τις παραπάνω διαδικασίες παρέλθουν άπρακτες, δηλαδή δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 ή δεν έχει μεταφερθεί η μονάδα σε άλλη θέση, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ν. 3982/2011

Άρθρο 12
Αλλαγή επωνυμίας φορέα

Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή.

Άρθρο 13
Αλλαγή φορέα

1. Προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης.

2. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 14

1. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων.

2. Σε περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, για την τροποποίηση θα πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. περί μη διακοπής των εργασιών ή πιστοποιητικό πτώχευσης.

Άρθρο 15
Γενικές Διατάξεις

1. Ως αποδεικτικό αλληλογραφίας των αρμόδιων αρχών προς τον ενδιαφερόμενο (φορέα) θεωρείται η έγγραφη παραλαβή της απάντησης της υπηρεσίας ή η παραλαβή του εγγράφου από ταχυμεταφορέα, το κόστος του οποίου αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, ή το αποδεικτικό αποστολής της απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η επικοινωνία μεταξύ της αδειοδοτούσας αρχής και των υπηρεσιών γίνεται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε εγγράφως και κάθε πράξη αποστολής ή παραλαβής υποχρεωτικά καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται υποβολή, αυτή νοείται είτε με έντυπο είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, την τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάμενων αδειών, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων καταβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά παράβολο, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 παρ.4 του Ν. 3982/2011.

4. Στην περίπτωση που ορισμένη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, εκρηκτικών, εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, Κέντρα διανομής τσιμέντου της ΚΥΑ 21720/241/17.11.2003 ΦΕΚ 1731 Β', όπως ισχύει), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να υποβάλλονται και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.

5. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής είναι αναγκαία η επιβολή όρων ή/και περιορισμών και η εκτέλεση ειδικών έργων κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 Ν. 3982/2011, ο προσδιορισμός αυτών γίνεται είτε στην απάντηση επί του Ερωτηματολογίου, είτε στην άδεια εγκατάστασης.

6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή μηχανικού και προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις νόμιμες ή κατώτατες αμοιβές, συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα αποδεικτικά πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ και καταβολής αμοιβής μηχανικού και εργοδότη.

7. Το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 και την παρούσα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής.

8. Με κάθε αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του φορέα, σύστασης, νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα κ.λπ. Νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του φορέα, που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

9. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο ίδιας αίτησης ή Υπεύθυνης Δήλωσης των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.3982/2011 σε άνω της μίας Αδειοδοτούσες Αρχές.

10. Όλοι οι σχετικοί φάκελοιεπιμέρους δικαιολογητικά (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) που πρέπει να υποβληθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες για την χορήγηση εγκρίσεων, αποφάσεων, αδειών ή γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία των δραστηριοτήτων, δύναται να υποβληθούν στην Αδει οδοτούσα Αρχή. Η τελευταία επιβλέπει την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 25 παρ. 3.

11. Στην περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του να ενημερώσει άπαξ, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, τον ενδιαφερόμενο και την Αδει οδοτούσα Αρχή για τις ελλείψεις του φακέλου. Για τις ελλείψεις αυτές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία στην Αδειοδοτούσα Αρχή σε προθεσμία που τάσσεται από αυτή, η οποία τα αποστέλλει αυθημερόν στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβλέποντας την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3982/2011, οι οποίες ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων.

12. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα τηρούνται υποχρεωτικά στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στις αδειοδοτούσες αρχές και καταγράφονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κάθε υπηρεσίας. Υπεύθυνος υπάλληλος για την καταγραφή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και για την επίβλεψη των προθεσμιών του άρθρου 25 του Ν. 3982/2011 είναι ο χειριστής του φακέλου και ο προϊστάμενος αυτού. Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής ο χειριστής του φακέλου είναι επιπλέον υποχρεωμένος να ενημερώνει την κάθε αρμόδια υπηρεσία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, για τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών.

13. Στις περιπτώσεις που από την επιθεώρηση μιας δραστηριότητας προκύπτουν παρεκκλίσεις, αυτές καταγράφονται και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά. Εφόσον είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή άπαξ προθεσμία στο φορέα, η οποία δε δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα και το πλήθος των παρεκκλίσεων. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής είναι δυνατή, εφόσον έχει ξεκινήσει, η λειτουργία της μονάδας με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την Αδειοδοτούσα Αρχή για την άρση των παρεκκλίσεων εντός της προθεσμίας και να καλέσει αυτήν σε νέο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 15 ημερών. Τα αποτελέσματα του νέου ελέγχου καταγράφονται εκ νέου και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις, λόγω μη συμμόρφωσης του φορέα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια ή παύει η ισχύς της θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

14. Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. 1, 3 και 4 του Ν.3982/2011, οι αποφάσεις, οι εγκρίσεις, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπως κοινοποιούνται στον φορέα, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της αδειο δοτούσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής οι υπ' αριθμ. Φ15/οικ.7815/615/14-4-2005, Φ15/οικ.7816/616/14-4-2005 και Φ15/οικ.7817/617/14-4-2005 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β'542) παύουν να ισχύουν.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης