Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/38/6.2.2012 Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/38/6.2.2012
Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα


Αθήνα 6/2/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258-259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα»
ΣΧΕΤ. : Τα με αριθ. Ε41/271/1-10-2007 και Ε41/51/11-2-2011 Γενικά Έγγραφα.

Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/51/11-2-2011 που αναφέρεται στην «Αναστολή δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων» δίδονται οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, όταν υποβάλλεται συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. στα Υποκ/τα και Παραρτήματα.

Στο έγγραφο αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, η συμπληρωματική Α.Π.Δ. «θα καταχωρείται στο γενικό πρωτόκολλο και μετά από σχετικό έλεγχο για το πραγματικό της απασχόλησης των ασφαλισμένων (διενέργεια επιτοπίου, συγκέντρωση στοιχείων κ.λ.π.) κριθεί – αποφασισθεί, ότι πρέπει να παραληφθεί, θα παραλαμβάνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος ή παραρτήματος και θα καταχωρείται στο σύστημα.»

Όπως έχει διαπιστωθεί από πολλές μονάδες μας, μεγάλος αριθμός Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) κανονικών (01) ή συμπληρωματικών (04), που υποβάλλεται κυρίως στα τέλη εκάστου έτους ή στις αρχές κάθε νέου έτους, από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, μετά τη παρέλευση, της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Α.Π.Δ., προθεσμίας, δηλαδή εκπροθέσμως, δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση των αναφερομένων σε αυτές ασφαλισμένων.

Επειδή, εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ., από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, δεν προβλέπεται από τον σχετικό Κανονισμό να γίνεται μέσω Διαδικτύου (internet), οι όποιες εκπρόθεσμες Α.Π.Δ., υποβάλλονται μόνο στα Υποκ/τα ή Παραρτήματά μας, συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα να διενεργείται και για τις Α.Π.Δ. αυτές, έλεγχος ως προς το πραγματικό της απασχόλησης.

Προκειμένου λοιπόν να αποφεύγεται ενημέρωση ασφαλιστικής ιστορίας, σε ασφαλισμένους οι οποίοι, δεν πληρούν τις γενικές περί υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προϋποθέσεις, που ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει σήμερα (παροχή εξηρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής), θα πρέπει, πριν την καταχώρηση των Α.Π.Δ. αυτών, να διενεργείται από τα αρμόδια για τον έλεγχο ασφαλιστικά όργανα, σχετικός έλεγχος, προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε νόμιμο μέσο.

Εφιστώντας την προσοχή και προς αποφυγήν προβλημάτων που δημιουργούν οι «εικονικές ασφαλίσεις», από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, στις περιπτώσεις που υποβάλλονται Α.Π.Δ. εκπροθέσμως, μετά όμως την λήξη της προθεσμίας μέσω διαδικτύου της επόμενης από τον μήνα αναφοράς Α.Π.Δ., θα πρέπει:

1. Όταν η εκπρόθεσμη Α.Π.Δ. υποβάλλεται με μαγνητικό μέσο, να συνοδεύεται από αναλυτική εκτύπωση, ενώ όταν υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή με συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο υποβολής Α.Π.Δ. . Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) εκ των οποίων το φωτοαντίγραφο, μετά την παραλαβή, επιστρέφεται στον εργοδότη.

2. Να παραλαμβάνεται με επιφύλαξη και να πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο του Τμήματος ή του Υποκ/τος .

3. Να διενεργείται έλεγχος και ταυτοποίηση στοιχείων με επίδειξη ταυτότητος ή άλλων εγγράφων του προσώπου που την υποβάλλει και να αναγράφεται ο αριθμός αυτών στα αντίγραφα των Α.Π.Δ. από υπάλληλο που παραλαμβάνει αυτή. Αν δεν υποβάλλεται από τον/τους εργοδότη/ τες, αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (λογιστή, μηχανικό κ.λ.π.), να ελέγχεται το νόμιμο της εξουσιοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο υπογραφής κ.λ.π.

4. Να αναζητούνται στοιχεία από τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους από την συνεκτίμηση των οποίων να αποδεικνύεται το πραγματικό της απασχόλησης .

Ενδεικτικά και μόνο, για την διαπίστωση της απασχόλησης των αναφερομένων στις εν λόγω Α.Π.Δ., σημειώνουμε ότι, θα πρέπει:

- Να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος στο οικοδομικό έργο για το οποίο έχει υποβληθεί εκπρόθεσμη Α.Π.Δ.

- Να καλούνται εγγράφως οι αναφερόμενοι στην Α.Π.Δ. ασφαλισμένοι για τους οποίους ερευνάται το πραγματικό της απασχόλησης ώστε να παράσχουν ενώπιον σας πληροφορίες, σχετικά με την απασχόληση, την αμοιβή, το είδος των εργασιών κ.λ.π. Με την ίδια διαδικασία θα πρέπει να εξετάζονται και τυχόν συναπασχολούμενοι.

- Να εκτυπώνεται «απόσπασμα λογαριασμού ασφαλισμένου» και να εξετάζεται εάν, μετά την προσμέτρηση των ημερών ασφάλισης που επιχειρείται, δημιουργούνται ή όχι προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα, ώστε να συνεκτιμηθεί ως στοιχείο.

- Να αναζητούνται από τον εργοδότη στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής, όπως, αποδείξεις πληρωμής, τυχόν συμφωνητικά με εργολάβους για ανάθεση εργασιών και τον τρόπο πληρωμής τους ή τυχόν άλλα έγραφα στοιχεία , προσφορές κ.λ.π.

- Να αναζητούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του «Κανονισμού Ασφαλίσεως μέσω μηχανογραφικού συστήματος» (ΑΥΕΚΑ Φ21/504/14-3-2002–ΦΕΚ Β΄360/21-3-2002), Βιβλιάρια. «Αποδεικτικά Απασχόλησης», που πρέπει να τηρούν οι οικοδόμοι και τα οποία συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους εργοδότες.

- Αναλόγως του είδους των εργασιών και της πορείας των εργασιών, να αναζητούνται τυχόν τιμολόγια αγοράς υλικών , αγοράς μπετόν κ.λ.π. ώστε να προσδιορισθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών.

- Περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται καταγγελία από απασχολούμενο, ακόμη και αν έχει υποβληθεί εκ των υστέρων εκπρόθεσμη Α.Π.Δ. ( κανονική ή συμπληρωματική) από τον εργοδότη για ασφάλισή του, θα πρέπει να εξετάζεται η καταγγελία, για το πραγματικό της απασχόλησης και να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/271/1-10-2007 με θέμα «έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων μετά από υποβολή καταγγελίας».

Μετά την διενέργεια του κατά τα ανωτέρω ελέγχου και την συνεκτίμηση των υποβαλλομένων στοιχείων, εάν διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο των εν λόγω Α.Π.Δ. ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση, θα συντάσσεται συνοπτική έκθεση ελέγχου και μαζί με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα αρχειοθετούνται στο φάκελο εργοδότη.

Ακολούθως, θα παραλαμβάνεται η Α.Π.Δ. (στο σύστημα) από τον προϊστάμενο, με ημερομηνία παραλαβής την ημερομηνία που έχει πρωτοκολληθεί και στη συνέχεια, για τις περιπτώσεις των χειρογράφων Α.Π.Δ., θα γίνεται κατά τα γνωστά η σχετική καταχώρηση.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της Α.Π.Δ., μετά την σχετική έκθεση ελέγχου αρμόδιου υπαλλήλου, θα εκδίδεται σχετική απόφαση Διευθυντού ή θα γίνεται σχετική απάντηση με αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη Α.Π.Δ.

Το απαντητικό αυτό έγγραφο, θα υπέχει θέση απόφασης Διευθυντού, ώστε να είναι δυνατή η προσβολή του στο αρμόδιο για την επίλυση ασφαλιστικών διαφορών, προβλεπόμενο από το άρθρο 120 του Κανονισμού Ασφάλισης, όργανο, δηλαδή την Τ.Δ.Ε.
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης