Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1128/8.4.1997 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της


Σχόλια: Βλέπε και απόφαση :   Τροποποίηση της υπ αριθ. 1040588/1700/528/0014/ Απόφασής μας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1128/8.4.1997
Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της


Αθήνα 8 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1040588/1700/528/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
2) Δ/ΝΣΗ 15Η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
3) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 17η

ΠΟΛ.: 1128

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και΄Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει:

α. της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
β. της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού,
γ. της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
δ. του άρθρου 10,
ε. της παραγράφου 1 και της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10α,
στ. του άρθρου 12, σε συνδυασμό με τις αριθμ. 1002414/204/25/
(ΦΕΚ 53 Β'/9.2.1993) και 1042666/3595/Α.Υ.Ο. και με την αριθ. 1114970/9412/2230/0014/ ΕΔΥΟ,
ζ. του άρθρου 15,
η. της περίπτωσης (ββ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 σε συνδυασμό με την αριθμ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Υ.Ο.,
θ. των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23,
ι. των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 26,
ια. του άρθρου 27,
ιβ. του άρθρου 29,
ιγ. του άρθρου 31,
ιδ. του άρθρου 47,
ιε. του άρθρου 48,
ιστ. της παραγράφου 2 του άρθρου 54,
ιζ. της παραγράφου 1 του άρθρου 55,
ιη. της παραγράφου 3 του άρθρου 58,
ιθ. τις διατάξεις της αριθμ. 1019064/887/Α0014/ ΕΔΥΟ.


2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 της οδηγίας , όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 3 και 4 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την ανάγκη διευκολύνσεων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και από τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας που συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Οτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στη δαπάνη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Οτι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας για την εφαρμογή του Φ.Π.Α., ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


7. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς".


8. Οτι η απόφαση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παράδοση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή στα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας, στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και στη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτά και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται σ' αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εκτελούνται για λογαριασμό της, καταβάλλεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.


2. Η κατωτέρω διαδικασία τηρείται αυτοτελώς για κάθε σύμβαση και εφαρμόζεται ακόμη και στην περίπτωση που η εκτέλεση υπογραφείσας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμβασης, εκχωρείται από ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα σε άλλο όμοιο.

3. Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας είναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικό Ιδρυμα Βασικής Βιολογικής Ερευνας, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης διέπουν και τον ειδικό Λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση προγραμμάτων του Β' Κ.Π.Σ., Τ.Ε.Ι., Ε.Π.Ι. και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

Αρθρο 2
Οροι και προϋποθέσεις

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω, εφόσον:


1. Συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτή, μερικά ή ολικά.


2. Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α., θεωρείται ότι ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αγοράζουν αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης κατά το ποσοστό που συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ποσοστό που δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή άλλο φορέα εμπεριέχεται Φ.Π.Α. και εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 1019064/887/Α0014/ ΕΔΥΟ.


3. Για κάθε σύμβαση που συνάπτουν με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τις διατάξεις της περ. (β) της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, προκειμένου να δηλώσουν την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος που πρόκειται να εκτελέσουν ή την εκχώρηση αυτού.


4. Είναι υποκείμενα στο Φ.Π.Α. πρόσωπα, υπαγόμενα στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

5. Ο καινούργιος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός του άρθρου 1 της παρούσας, αποτελεί επενδυτικό αγαθό των εν λόγω προσώπων κατά τις διατάξεις της περ. (α) της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986.

Αρθρο 3
Αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών


1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας, τα πρόσωπα του άρθρου 1 που προτίθενται να εισάγουν ή να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας επενδυτικά αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση αυτών, υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για το Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ. αίτηση, με την οποία ζητούν έγκριση για εισαγωγή ή αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών χωρίς την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Στην αίτηση αυτή, τα εν λόγω πρόσωπα επισυνάπτουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:


α) Αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά Τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφουν τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγουν ή να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης, όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης αυτής.


β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας, έχει συμβληθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση προγράμματος για λογαριασμό της, ο τόπος εγκατάστασής του, ότι πρόκειται για υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο (Α.Φ.Μ.) υπαγόμενα στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες κατά περίπτωση που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.


γ) Αναλυτικό πίνακα εις διπλούν, για τις λαμβανόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης στο εσωτερικό της χώρας, την αξία αυτών, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του παρέχοντα, τον Α.Φ.Μ. του και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται ρητά το ποσοστό συμμετοχής της στο πρόγραμμα, καθώς και η διάρκεια αυτού.


ε) Αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης, σε περίπτωση που η εκτέλεση (μερικά ή ολικά) του προγράμματος εκχωρείται από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας.


2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αναδόχου, αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούνται χωρίς Φ.Π.Α. των αγαθών ή υπηρεσιών που αναγράφονται στον ανωτέρω κατά περίπτωση πίνακα, επισυνάπτοντας σ' αυτή θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή, κατά περίπτωση, στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή των αγαθών ή του
παρέχοντα τις υπηρεσίες.


3. Σε περίπτωση εισαγωγής, το αρμόδιο Τελωνείο, στο οικείο παραστατικό χρεώνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη "Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ...... ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ..... ΑΥΟ".
Αντίγραφο του παραστατικού αυτού, αποστέλλει εντός μηνός από τον τελωνισμό στη Δ.Ο.Υ. η οποία έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση.


4. Η προμηθεύτρια επιχείρηση των αγαθών ή η παρέχουσα τις υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο, στο οποίο χρεώνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. τον οποίο δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη "ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ Φ.Π.Α. - ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ .... ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ........ ΑΥΟ".


5. Ο αγοραστής - πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας, προσκομίζει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε η προμηθεύτρια αγαθών ή υπηρεσιών επιχείρηση, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του.

6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει αν τα αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου.


7. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, ως αγοραστές - εισαγωγείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών, το βραδύτερο εντός δέκα ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.


8. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, χωρίς Φ.Π.Α. πριν από τη χρησιμοποίησή τους, τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο δημόσιο το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιμο ισόποσο του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή στην αγορά, από το εσωτερικό της χώρας, των επενδυτικών αγαθών. Για το πρόστιμο αυτό, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.1642/1986.
Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών ή τη χρησιμοποίησή τους σε αφορολόγητη δραστηριότητα, εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για την απόκτησή τους, ενεργείται διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού αγαθού και μετά τη λήξη της πενταετίας διακανονισμού, το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό χρησιμοποιείται σε αφορολόγητη δραστηριότητα ή διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα καθ' οιονδήποτε τρόπο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αυτοπαράδοσης (άρθρο 7 παράγρ. 2 περίπτ. α' και β' σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγρ. 2 περίπτ. α' του Ν.1642/1986).


9. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να εγγραφούν στο σύστημα VIES και να κοινοποιούν στον αλλοδαπό προμηθευτή τους τον Α.Φ.Μ. που τους χορηγήθηκε με το πρόθεμα EL. Η απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. πράξη στη χώρα προέλευσης, αποτελεί για τα εν λόγω πρόσωπα αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης στην Ελλάδα. Για τη δήλωση και απεικόνιση των αγαθών αυτών στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης των πράξεων αυτών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας.

Αρθρο 4
Λήψη υπηρεσιών


1. Η διαδικασία καταβολής του Φ.ΠΑ., που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας, εφαρμόζεται ανάλογα και για την αμοιβή που καταβάλλεται, από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για την αγορά ή χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή υποδείγματος, εφόσον τα δικαιώματα αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και θα εξυπηρετήσουν το πρόγραμμα για περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους ή θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ή των μεθόδων παραγωγής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιούχα πρόσωπα:


α) Με τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, συνυποβάλλουν και αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πώλησης ή παραχώρησης του συγκεκριμένου δικαιώματος.


β) Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, δηλώνουν επιπλέον ότι η χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων αυτών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος.


3. Η αμοιβή που καταβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για υπηρεσίες που λαμβάνουν από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στη χώρα του παρέχοντα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το σημείο 10 του άρθρου 15 της οδηγίας .
Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α., τα δικαιούχα πρόσωπα προσκομίζουν στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στο άλλο κράτος - μέλος το "ειδικό κοινοτικό έντυπο" αίτηση απαλλαγής από Φ.Π.Α., που επισυνάπτεται, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το ανωτέρω έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τη αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται:
- το όνομα του ενδιαφερομένου προσώπου του άρθρου 1 της παρούσας,
- η αξία των υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α., καθώς και η ημερομηνία και τα λοιπά στοιχεία της οικείας σύμβασης.
Το πρωτότυπο του ειδικού εντύπου παραδίδεται στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στο άλλο κράτος - μέλος, προκειμένου να εκδόσει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α., ενώ φωτοτυπία αυτού φυλλάσσεται στο αρχείο του ενδιαφερομένου προσώπου.

4. Για την καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αμοιβή που καταβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για υπηρεσίες που λαμβάνουν από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στη χώρα του λήπτη αυτών (Ελλάδα) κατά τις διατάξεις του άρθρου
12 του Ν.1642/1986 χρεωπιστώνονται στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (ως πράξη λήπτη, που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα ως λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών.

5. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρέχοντα την υπηρεσία και του λήπτη αυτής (πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας), κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.1642/1986, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση.

Αρθρο 5
Δικαίωμα έκπτωσης

Η διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, εφαρμόζεται για την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε
ερευνητικό πρόγραμμα. Το ποσοστό αυτό πρέπει να προκύπτει από την οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση καταβολής Φ.Π.Α. από τα εν λόγω πρόσωπα, για το ανωτέρω ποσοστό παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και κατ' επέκταση επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των με αριθμ. Π.1185/521/ΠΟΛ.59/10.2.1988 Α.Υ.Ο. και 1031790/2051/575/Α.Υ.Ο., κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος από το Δημόσιο ή άλλο φορέα, εφόσον έχει την έννοια της αντιπαροχής, θεωρείται ότι εμπεριέχει Φ.Π.Α., ο οποίος προσδιορίζεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης και αποδίδεται κατά το άρθρο 31 του Ν.1642/1986.
Προκειμένου να κριθεί αν το υπόλοιπο ποσοστό της χρηματοδότησης υπάγεται ή όχι σε Φ.Π.Α. και αν γι' αυτό παρέχεται ή όχι δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, είναι θέμα πραγματικό και ερευνάται σύμφωνα, με τις διατάξεις της ΕΔΥΟ με αριθ. 1019064/887/Α0014/.

Αρθρο 6
Απεικόνιση των πράξεων


1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ο φόρος που αναλογεί στα αγαθά που εισάγονται ή αγοράζονται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, προσαυξάνει τόσο το φόρο εισροών, όσο και το φόρο εκροών της ίδιας φορολογικής περιόδου. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Η παρακολούθηση της αξίας αυτών των αγαθών, καθώς και το ποσό του φόρου που αναλογεί σ' αυτό, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να παρακολουθούν σε ειδικό λογαριασμό Φ.Π.Α. ή ιδιαίτερη στήλη, έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται με πλασματικά ποσά οι χρεωπιστώσεις ή οι καταχωρήσεις του τηρούμενου λογαριασμού ή στήλης Φ.Π.Α. και παράλληλα να είναι ευχερής ο έλεγχος αυτών. Για την αγορά, ενδοκοινοτική απόκτηση ή εισαγωγή παγίων, που πραγματοποιούνται
με τις διατάξεις της παρούσας, πρέπει να τηρείται ιδιαίτερος λογαριασμός ή στήλη παγίων, καθώς και φόρου που αναλογεί στην αξία αυτών, για την παρακολούθησή τους, προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, παράγρ. 2, 24 και 26 του Ν.1642/1986. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.186/1992 "Κ.Β.Σ." εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή.


2. Ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες σε πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, εκδίδει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία με Φ.Π.Α. χωρίς να τον εισπράττει, εμφανίζει τις πράξεις αυτές κανονικά στις φορολογητέες εκροές και το φόρο που αναλογεί σ' αυτές τον αναγράφει στον οικείο κωδικό με την ένδειξη "λοιπά προστιθέμενα ποσά".


3. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, την αξία των αποκτηθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και τον αναλογούντα σ' αυτή Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της παρούσας, απεικονίζουν στον πίνακα Δ' της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου, στους οικείους κωδικούς, τόσο της ενότητας (α), όσο και
της ενότητας (β).
Για το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσοστό που δεν συμμετέχει, στις πράξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αναλογών Φ.Π.Α. αποδίδεται στο Δημόσιο με την ίδια περιοδική δήλωση. Ετσι, αναγράφεται στον κωδ. 411, στη στήλη (1) της ενότητας (ε) "ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ" του πίνακα Δ' το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία των εισροών που αποκτήθηκαν χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της παρούσας.
Στη στήλη (2) του ίδιου κωδικού γράφεται το ποσοστό μείωσης, δηλαδή η διαφορά 100% - το ποσοστό επί τοις % που συμμετέχει στο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το ποσοστό του φόρου μεταφερόμενο στον ΚΩΔ 419 του ίδιου πίνακα, τελικά να αποδοθεί στο Δημόσιο μέσω πίνακα Ε.

Αρθρο 7
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας και γενικά από τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48 του ίδιου νόμου.

Αρθρο 8
Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1. Για τον υποκείμενο και/ή τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, το παρόν πιστοποιητικό χρησιμεύει ως δικαιολογητικό φορολογικής απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών ή αποστολές αγαθών προς τους δικαιούχους απαλλαγής οργανισμούς και ιδιώτες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 10 της οδηγίας και στο άρθρο 23, παράγραφος 1 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε υποκείμενο/αποθηκευτή. Ο υποκείμενος/αποθηκευτής υποχρεούται να φυλάττει το πιστοποιητικό στα βιβλία του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος του. Εφόσον ένα
κράτος - μέλος, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, δεν παρέχει δικαίωμα άμεσης απαλλαγής από το φόρο της παροχής, αλλά η απαλλαγή πραγματοποιείται με επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο απαλλαγής που αναφέρεται στο σημείο 1, το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση επιστροφής.

2. α) Το χρησιμοποιούμενο χαρτί πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 164 της 1ης Ιουλίου 1989, σελ. 3.
Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα και το μέγεθός του πρέπει να είναι 210 Χ 297 χιλιοστά, με μέγιστη απόκλιση 5 χιλιοστά λιγότερο ή 8 χιλιοστά περισσότερο ως προς το μήκος.
Προκειμένου για απαλλαγή από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το πιστοποιητικό απαλλαγής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα:

- ένα αντίτυπο φυλάσσεται από τον αποστολέα,
- ένα αντίτυπο επισυνάπτεται στο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο.

β) Στο σημείο 5.Β ο χώρος που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να διαγράφεται, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.


γ) Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται ευανάγνωστα και κατά τρόπο ώστε τα αναγραφόμενα να είναι ανεξίτηλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν σβησίματα ή διαγραφές.
Το έγγραφο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται σε γλώσσα που αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος υποδοχής.


δ) Εάν η περιγραφή των αγαθών και/ή των υπηρεσιών (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού) παραπέμπει σε δελτίο παραγγελίας συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος υποδοχής, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφρασή του.


ε) Εξάλλου, εάν το πιστοποιητικό είναι συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος του υποκείμενου/αποθηκευτή, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφραση των πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο σημείο 5.Β.


στ) Ως αναγνωρισμένη γλώσσα νοείται μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται επισήμως στο ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος ή κάθε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος δηλώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.


3. Με την προβλεπόμενη δήλωσή του στο σημείο 3 του πιστοποιητικού, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης απαλλαγής στο κράτος - μέλος υποδοχής.

4. Με τη θεώρησή του στο σημείο 4 του πιστοποιητικού, ο οργανισμός επιβεβαιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στα σημεία 1 και 3 α) του εγγράφου που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος απαλλαγής ιδιώτης είναι μέλος του προσωπικού του.


5. α) Η παραπομπή στο δελτίο παραγγελίας (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την ημερομηνία και τον αριθμό της παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 5 του πιστοποιητικού. Εάν το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους υποδοχής, το δελτίο παραγγελίας πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα.


β) Η αναγραφή του αριθμού μητρώου ειδικών φόρων κατανάλωσης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15α παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ είναι προαιρετική. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. είναι υποχρεωτικός.


γ) Τα νομίσματα πρέπει να αναφέρονται με κωδικό αποτελούμενο από τρία γράμματα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISOIDIS 4127 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (1).


6. Το γνήσιο της δήλωσης του δικαιούχου απαλλαγής οργανισμού/ιδιώτη πρέπει να βεβαιώνεται στο σημείο 6 με σφραγίδα(ες) των αρμοδίων αρχών του κράτους - μέλους υποδοχής. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να θέσουν ως όρο, για την εκ μέρους τους έγκριση, τη συγκατάθεση άλλης αρχής του ίδιου κράτους - μέλους. Η εξασφάλιση της συγκατάθεσης αυτής επαφίεται στην αρμόδια φορολογική αρχή.


7. Για την απλούστευση της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το δικαιούχο απαλλαγής οργανισμό από την υποχρέωση να ζητά επίθεση σφραγίδας σε περίπτωση απαλλαγής για επίσημη χρήση. Ο οργανισμός πρέπει να αναφέρει την εξαίρεση αυτή στο σημείο 7 του πιστοποιητικού.


(1) Ενδεικτικά, ορισμένοι χρησιμοποιούμενοι σήμερα κωδικοί νομισμάτων είναι: BEF (βελγικό φράγκο), DEM (γερμανικό μάρκο), DKK (δανική κορόνα), ESP (ισπανική πεσέτα), FRF (γαλλικό φράγκο), GBP (λίρα στερλίνα), GRD (ελληνική δραχμή), IEP (ιρλανδική λίρα), ITL (ιταλική λίρα), LUF (φράγκο Λουξεμβούργου), NLG (ολλανδικό φιορίνι), PTE (πορτογαλικό εσκούδο), ATS (αυστριακό σελίνι), FIM (φινλανδικό μάρκο) SEK σουηδική κορόνα, USD (δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης