Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7090/30.10.86 Διαδικασία έκπτώσης φόρου εισροών καπνοβιομηχανιών και εισαγωγέων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-1986 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7090/30.10.86
Διαδικασία έκπτώσης φόρου εισροών καπνοβιομηχανιών και εισαγωγέων.


ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7090/1986. Διαδικασία έκ πτώσης φόρου εισροών καπνοβιομηχανιών και  εισαγωγέων.

7090

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Έχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α):
α) των άρθρων 23, 25 και 27
β) των παραγράφων 2, 3, 5 και 8 του άρθρου 36 και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και του όρθρου 11 του ν. 1439/1984 «φορολογία κατανάλωσης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65 Α').
Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στις εισροές των καπνοβιομηχανιών και των εισαγωγέων κα' πνοβιοµηχανικών προϊόντων ως εξής,
1. Προκειμένου η ενδιαφερόμενη καπνοβιομηχανία ή ο εισαγωγέας καπνοβιοµηχανικών προϊόντων να τύχουν της ως άνω έκπτωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Εφορίας Καπνού της αρμόδιας οικονομικής εφορίας τα πρωτότυπα των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, δηλαδή των τιμολογίων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίου.
Τ' ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία θα συνοδεύονται από συγκεντρωτική κατάσταση σε δύο αντίτυπα στην οποία θα αναγράφονται:
-αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του από δεικτικού στοιχείου,
-το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του εκδότη αυτού.
-η αξία των αγαθών που παραδόθηκαν ή η αμοιβή  των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, κατά περίπτωση. στην καπνοβιομηχανία ή τον εισαγωγέα.
-ο συντελεστής και το ποσό του φόρου προσ τιθέμενης αξίας κατά αποδεικτικό στοιχείο, και              το συνολικό ποσό του προς έκπτωση φόρου.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ενεργείται η έκ πτωση του φόρου των εισροών κατά την εκκαθάριση της αίτησης φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

2 Εφόσον το προς έκπτωση ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι µεγαλύτερο οπό το ποσό του φόρου αυτού που αντιστοιχεί στην αίτηση φορολογίας, η διαφορά του φόρου που δεν µπορεί να εκπεστεί σημειώνεται µε κόκκινο μολύβι στην αίτηση φορολογίας για να ληφθεί υπόψη προς έκπτωση σε επόμενες αιτήσεις ή για να επιστραφεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του όρο θρου 27 του ν. 1642/1986, µε την ίδια διαδικασία. που µε απόφασή µας ορίζεται προ κειμένου για τις πράξεις που αναφέρονται στη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

3. ΤΆ αποδεικτικά στοιχεία θα ακυρώνονται µε ειδική σφραγίδα µε την ένδειξη «έγινε έκπτωση του αναγραφόμενου φόρου στην αίτηση
φορολογίας αριθ. …» Η ένδειξη αυτή θα συµπληρώνεται µε τον αριθμό της οικείας αίτησης φορολογίας.

4. Το ένα αντίτυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα παραμένει στην Υπηρεσία που ενεργεί την έκπτωση και θα επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση φορολογίας. Το δεύτερο αντίτυπο θα θεωρείται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία,

5, Ο συμψηφισμός των φόρων και εισφορών που αναλογούν στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία σύμφωνα µε τα οριζόμενα οπό τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1439/1984 έχουν πάθει φθορά ή βλάβη ώστε να αποκλείεται η διάθεσή τους στην κατανάλωση, θα γίνεται κατά την εκκαθάριση των αιτήσεων φορολογίας οπό τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό εσόδου µε τον οποίο έχουν βεβαιωθεί.
Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και προκειµένου για την έκπτωση του φόρου προστιθέµενης αξίας που αναλογεί στο ανωτέρω καπνοβιοµηχανικά προϊόντα.
Αποδεικτικό στοιχείο γιο την έκπτωση ή το συμψηφισμό θα αποτελεί το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής των φθαρμένων καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, το οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτικά όλους τους φόρους και λοιπές εισφορές που αντιστοιχούν στα εν λόγω προϊόντα.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1986

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης