Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1126/11.4.1997 Είσπραξη του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων από τις τράπεζες και άλλα συναφή θέματα


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1126/11.4.1997
Είσπραξη του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων από τις τράπεζες και άλλα συναφή θέματα
Είσπραξη του φόρου εισοδήματος και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων από τις τράπεζες και άλλα συναφή θέματα 1041202/3657/107/0016/ΠΟΛ.1126/11.4.1997

Σας πληροφορούμε ότι, με την υπ' αριθμόν 1038540/3148/97/0016/4.4.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ανατέθηκε στις τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική, Γενική, Αγροτική και Εργασίας να εισπράττουν με διπλότυπα προεκδιδόμενα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης:


α) Το φόρο εισοδήματος από 1 Απριλίου μέχρι την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης κάθε οικονομικού έτους 31 Δεκεμβρίου.

β) Τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου και από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε οικονομικού έτους.
Η δυνατότητα είσπραξης από τις τράπεζες των Τ.Κ. αυτοκινήτων μέχρι 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα, γίνεται για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση της παράτασης καταβολής των δόσεων. Αν ορισμένοι φορολογούμενοι πληρώσουν στις τράπεζες από 1-15 Απριλίου και 1-15 Οκτωβρίου αντίστοιχα, χωρίς να έχει δοθεί παράταση, τότε θα πιστωθούν σαν εκπρόθεσμοι (χωρίς έκπτωση και με προσαύξηση).
Τα προεκδιδόμενα αποδεικτικά είναι διπλότυπα και εξοφλούνται ΜΟΝΟ στις τράπεζες και ΟΧΙ στις Δ.Ο.Υ.
Οι εισπράξεις παραδίδονται από τις τράπεζες στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. σε μαγνητική ταινία και η απόδοση των χρημάτων γίνεται από τα κεντρικά καταστήματα αυτών στη Δ.Ο.Υ Γενικών Εσόδων Αθηνών, κατά συνέπεια δεν παραδίδουν οι τράπεζες στις Δ.Ο.Υ αποδεικτικά και επιταγές.
Οι Δ.Ο.Υ εκδίδουν ΜΟΝΟ χειρόγραφα αποδεικτικά στις περιπτώσεις:

α. Οταν ο υπόχρεος για την καταβολή δεν επιθυμεί να καταβάλει ακριβώς το ποσό που αναγράφεται στο αποδεικτικό είσπραξης.

β. Οταν ο υπόχρεος διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του αποδεικτικού είναι λανθασμένα.

γ. Οταν ο υπόχρεος (φορολογούμενος) δεν πάρει ή έχει χάσει το προεκδιδόμενο αποδεικτικό.
δ. Οταν γίνεται εξόλφηση τίτλου πληρωμής, π.χ. ΑΦΕΚ, Χρηματ. Γραμμάτιο κ.λπ., δηλαδή συμψηφιστικά.
Ειδικά για τα Τ.Κ. αυτοκινήτων εκδίδονται χειρόγραφα αποδεικτικά από 2 Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους, μέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης του ίδιου έτους.
Εξυπακούεται ότι τα χειρόγραφα αποδεικτικά εκδίδονται, όπως μέχρι σήμερα, σε τρία αντίγραφα και στέλνονται τα πρωτότυπα, με τα αντίστοιχα ημερήσια και ανακεφαλαιωτικά δελτία στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοσή τους.
Η αποστολή των αποδεικτικών, καθώς επίσης των καταστάσεων επεξεργασίας και της λοιπής αλληλογραφίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσω ΕΛ.ΤΑ., εκτός των Δ.Ο.Υ. περιοχής Τ.Δ. Πρωτευούσης (σχετική Διαταγή 1135636/11494/1653/0016/19.12.1996).
Με τη νέα διαδικασία είσπραξης πρέπει τα αποδεικτικά να φθάνουν οπωσδήποτε έγκαιρα στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., ώστε να γίνεται γρήγορα η επεξεργασία τους και η έκδοση των αποδεικτικών της επόμενης δόσης.
Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά σταλούν καθυστερημένα και δεν φθάσουν έγκαιρα στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., τότε θα σας επιστρέφονται για να γίνει η διαγραφή προσαύξησης και στη συνέχεια θα στέλνονται πάλι στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., για να πιστωθούν τον επόμενο μήνα.

Από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, για Τ.Κ. αυτοκινήτων του ίδιου έτους, εκδίδονται διπλότυπα τύπου Α, τα οποία πιστώνονται στα υπόλοιπα μετά τη λήξη της δεύτερης δόσης (Σχετ. ΠΟΛ.1046/7.2.1997).
Επίσης, σας πληφορούμε ότι από φέτος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2456/18.2.1997, όταν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό ποσό), τότε ο φόρος καταβάλλεται ως εξής:

Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου (π.χ. βεβαίωση Ιούλιος - καταβολή 1ης δόσης Αύγουστος - 2ης δόσης Οκτώβριος - 3ης δόσης Δεκέμβριος). Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου (π.χ. βεβαίωση Αύγουστος - καταβολή 1ης δόσης Σεπτέμβριος και 2ης δόσης Νοέμβριος). Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου (π.χ. βεβαίωση Οκτώβριος -
καταβολή εφάπαξ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου). Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 30.000 δρχ. για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

Εάν ο οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, φόρος καταβληθεί εφάπαξ, μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 5%, όταν οι δόσεις ορίζονται σε 3 και 3% όταν οι δόσεις ορίζονται σε 2. Υστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε τους κ.κ. προϊσταμένους των Τμημάτων Εσόδων να ενημερώσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους και να φροντίσουν ώστε να τηρούνται σωστά οι πιο πάνω οδηγίες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης