ΠΟΛ.1123/8.4.1997

Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του v.2238/1994 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α)

8 Απρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Απριλίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1040801/750/0012Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΙΙ.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΙΙΙ.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 109 του Ν.2238/1994.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 έως και 16 του Ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν.1521/1950 και του άρθρου δεύτερου του Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25, τ. Α'/1983), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε ως δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 και με το οποίο παρέχονται κίνητρα ανάπτυξης των μικρών νησιών, ως προς τις ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής ακινήτων, ως
εξής:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Προκειμένου για εγγάμους, θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σε αυτή ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της γονικής παροχής.


β) Τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που έχουν υποκατάστημα σε νησί (ή νησιά) με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, με την οποία θα βεβαιώνεται η λειτουργία του υποκαταστήματος κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο και ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών του και περαιτέρω, αν πραγματοποίησε στην ίδια χρήση ακαθάριστα έσοδα ή αν παρήχθησαν σε αυτό προϊόντα.

γ) Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα σε νησί με πληθυσμό κάτω απο τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εφόσον η αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βρίσκεται εκτός αυτού του νησιού, θα υποβάλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά της
περίπτωσης α', βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας ασκείται η επιχείρηση ή το επάγγελμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο, το αντικείμενο των εργασιών και αν πραγματοποιήθηκαν κατά την ίδια περίοδο ακαθάριστα έσοδα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ισχύουν μόνο για τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αναφορικά με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, ορίζουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, η οποία θα υποβάλλεται στην τράπεζα από τους δικαιούχους και στην οποία θα δηλώνονται ο σκοπός του δανείου ή της πίστωσης και ότι το δάνειο ή η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητα, που θα ασκηθεί ή ασκείται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και για τις κοινοπραξίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου από κάθε μέλος χωριστά.

β) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή κατά το χρόνο χορήγησης του δανείου ή της πίστωσης.

Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται στην τράπεζα κατά τη χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης, θα ισχύει για ένα έτος και θα καλύπτει έσοδα της τράπεζας από το δάνειο ή την πίστωση, για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Εφόσον από το δάνειο ή την πίστωση προκύψουν έσοδα για
τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μετά τη λήξη της ετήσιας ισχύος της βεβαίωσης αυτής, η απαλλαγή τους θα καλύπτεται με νέα βεβαίωση ετήσιας ισχύος.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τράπεζα ότι τα δάνεια ή οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε δραστηριότητες εκτός των προαναφερθέντων νησιών, αίρεται η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των τόκων και προμηθειών που χορηγήθηκε με βάση την κατά την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής υπεύθυνη δήλωση και η τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει το φόρο για τα προαναφερθέντα έσοδα με τη δήλωση του μήνα μέσα στον οποίο διαπιστώθηκε το γεγονός της μη πλήρωσης από τους υποχρέους των προϋποθέσεων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.2459/1997 και με χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr