Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1119/4.4.1997 Ανάθεση είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων στις Τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική, ALPHA Πίστεως, Γενική, Αγροτική και Εργασίας


Σχόλια: Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει μετά την έκδοση της

Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1119/4.4.1997
Ανάθεση είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων στις Τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική, ALPHA Πίστεως, Γενική, Αγροτική και Εργασίας


Αθήνα 4 Απριλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1038540/3148/97/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π
Δ/ΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ 30Η (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
Δ/ΝΣΗ 32Η (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

ΠΟΛ.: 1119

ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Εισοδήματος και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτ/των στις Τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική, ALPHA Πίστεως, Γενική, Αγροτική και Εργασίας.

Εχοντας υπόψη:


α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.599/1977, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού..." (ΦΕΚ 247 Α').

γ. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και τοπικών Γραφείων".

δ. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών Είσπραξης και απόδοσης του Φόρου Εισοδήματος και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.

ε. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

στ. Τη διαπίστωση ότι από την Εφαρμογή της παρούσης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε στις Τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική, ALPHA Πίστεως, Γενική, Αγροτική και Εργασίας την είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων, με διπλότυπα προεκδιδόμενα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης για όλη την επικράτεια.

2. Οι πιο πάνω Τράπεζες θα εισπράττουν:

α. Τα προεκδιδόμενα αποδεικτικά είσπραξης από 1 Απρίλη μέχρι την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του Φόρου Εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους (31 Δεκέμβρη).

β. Τα προεκδιδόμενα αποδεικτικά είσπραξης των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων από 1 Μάρτη μέχρι 15 Απρίλη και από 1 Σεπτέμβρη μέχρι 15 Οκτώβρη κάθε οικονομικού έτους.

3. Δεν θα εισπράττουν οι Τράπεζες και θα παραπέμπουν στις Δ.Ο.Υ.:

Οταν ο υπόχρεος για την καταβολή δεν επιθυμεί να καταβάλει ακριβώς το ποσό που αναγράφεται στο αποδεικτικό είσπραξης ή διαπιστώνει ότι τα στοιχεία του αποδεικτικού είναι λανθασμένα.

4. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ημέρα της είσπραξης (π.χ. είσπραξη 1 του μήνα - απόδοση 4 του μήνα).

Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά Καταστήματα των Τραπεζών θα γίνεται στη Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών, με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα συνοδεύεται με μία κατάσταση σε (3) αντίγραφα για φόρο - τέλη, που θα περιέχει αναλυτικά κατά υποκατάστημα τον αριθμό των
αποδεικτικών (φορ/νων), το συνολικό ποσό και το γενικό σύνολο.
Στο τέλος της κατάστασης θα περιέχονται τα στοιχεία της επιταγής, όπου το ποσό αυτής πρέπει να συμφωνεί με το γενικό σύνολο της κατάστασης. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα παραδίδεται στην Τράπεζα και το άλλο στο
κλιμάκιο της Δ16 για τον έλεγχο της απόδοσης των εισπράξεων.

5. Κάθε Τράπεζα αναλαμβάνει:

α. Να παραδίδει την πρώτη εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα είσπραξης μία μαγνητική ταινία, η οποία θα περιέχει κώδικα Τράπεζας, κώδικα καταστήματος, κώδικα θέσης ταμείου, ημερομηνία είσπραξης και τα στοιχεία ταυτότητας Είσπραξης.

β. Να τηρεί στο αρχείο της το αντίτυπο του αποδεικτικού είσπραξης που προορίζεται γι' αυτή για πέντε έτη.

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας πίστωσης κάποιων φορ/νων, το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα επικοινωνεί με το συγκεκριμένο υποκατάστημα, προκειμένου να μας στέλνει με FAX, μέχρι την επόμενη μέρα, αντίγραφο των αποδεικτικών είσπραξης.

6. Αναθέτουμε στις Επιθεωρήσεις Ελέγχων να καταλογίζουν τις Τράπεζες με τον οφειλόμενο τόκο, όταν καταθέτουν τα εισπραττόμενα ποσά πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου.

7. Οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Μάη 1997.
Από τη δημοσίευση αυτή παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις αριθμ. 115450/6537/14.9.1982, 153206/4605/27.12.1983, 138427/3504/5.12.1984 και 3571/22/16.1.1987.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά είσπραξης φόρου εισοδήματος και τελών κυκλοφορίας

Ταυτότητα αποδεικτικού είσπραξης Φ.Ε. και Τ.Κ.

Ο αριθμός που είναι τυπωμένος μέσα σε πλαίσιο κάτω από το Ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση του φορολογουμένου αποτελεί την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και είναι ένας μοναδικός αριθμός με μέγιστο αριθμό 31 ψηφίων, που συνδέει το ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ με το συγκεκριμένο φορολογούμενο και το είδος φόρου στον οποίο αναφέρεται.
Αποτελείται από τρεις ομάδες αριθμών, όπου το τελευταίο ψηφίο κάθε ομάδας αποτελεί και το CHECK-DIGIT της ομάδας.

¦ Α.Φ.Μ. ¦1 ΑΡ. ΕΙΔΟΠ. ¦ ΠΟΣΟ ¦
¦Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ C1¦2¦Χ Χ Χ Χ Χ C2¦Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ C3¦
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+
¦<= = = Ομάδα Α = => ¦<= Ομάδα Β => ¦<= = = = Ομάδα Γ = = = = =>¦


1. Ομάδα Α. Τα 9 πρώτα ψηφία είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), προκειμένου για Φόρο Εισοδήματος ή ο Αριθμός Πληρωμής, προκειμένου για ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικά για το τρέχον έτος (1997) το 1ο ψηφίο είναι πάντα μηδέν και δεν εμφανίζεται και το 10ο ψηφίο (C1) είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας. Από το επόμενο έτος είναι πιθανό να εμφανίζεται και το 1ο ψηφίο και να παίρνει τιμές από 1 έως 9.

2. Ομάδα Β. Το 1ο ψηφίο παίρνει τιμές 1 ή 2 μόνο και χαρακτηρίζει το είδος φόρου (1 = Φόρος Εισοδήματος, 2 = Τέλη Κυκλοφορίας). Τα επόμενα 5 ψηφία είναι ο Αριθμός Ειδοποίησης.
Το 7ο ψηφίο (C2) είναι το CHECK-DIGIT των προηγούμενων 6. (Είδους φόρου και Αριθμού Ειδοποίησης).

3. Ομάδα Γ. Είναι το ποσό που θα εισπράττεται, με μέγιστο αριθμό 14 ψηφίων και εκτυπωμένο με απαλοιφή των μη σημαντικών μηδενικών.
Το τελευταίο ψηφίο της ομάδας Γ (C3) είναι το ψηφίο ελέγχου της ομάδας.

Τρόπος υπολογισμού του ψηφίου ελέγχου (CHECK-DIGIT) για την είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος και Τελών Κυκλοφορίας

Ο 31ψήφιος αριθμός που θα πληκτρολογείται, αποτελείται από 3 ομάδες αριθμών. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 10 ψηφία, εκ των οποίων:

α) Το πρώτο ψηφίο της ομάδας για το τρέχον έτος 1997 είναι πάντα μηδέν και δεν εμφανίζεται.
β) Τα 8 επόμενα σημαντικά ψηφία είναι ο Α.Φ.Μ.
γ) Το 10ο που είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας.
Η ρουτίνα λειτουργεί ως εξής:
Ο πρώτος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 4.

Ο 2ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 3.
Ο 3ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.
Ο 4ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 7.
Ο 5ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 6.
Ο 6ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 5.
Ο 7ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 4.
Ο 8ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 3.
Ο 9ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.

Τα επιμέρους γινόμενα προστίθενται και το σύνολο διαιρείται δια 11.
Το υπόλοιπο της διαίρεσης αφαιρείται από το 11 και το αποτέλεσμα είναι το 10ο ψηφίο (CHECK-DIGIT).
Εάν το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 0, τότε το CHECK-DIGIT είναι 1
(11 - 0 = 11 --> C - D = 1).
Εάν το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 1, τότε το CHECK-DIGIT είναι 0
(11 - 1 = 10 --> C - D = 0).
Η 2η ομάδα αποτελείται από 6 σημαντικά ψηφία και το 7ο είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας.

Ο πρώτος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 7.

Ο 2ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 6.
Ο 3ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 5.
Ο 4ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 4.
Ο 5ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 3.
Ο 6ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.
Ο 7ος αριθμός, που είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας, υπολογίζεται όπως και προηγούμενα.

Η 3η ομάδα αποτελείται από 13 σημαντικά ψηφία και το 14ο είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας.

Ο πρώτος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.

Ο 2ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 7.
Ο 3ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 6.
Ο 4ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 5.
Ο 5ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 4.
Ο 6ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 3.
Ο 7ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.
Ο 8ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 7.
Ο 9ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 6.
Ο 10ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 5.
Ο 11ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 4.
Ο 12ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 3.
Ο 13ος αριθμός από αριστερά πολλαπλασιάζεται επί 2.

Ο τελευταίος αριθμός, που είναι το CHECK-DIGIT της ομάδας, υπολογίζεται όπως και προηγούμενα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης