ΠΟΛ.1118/4.4.1997

Παραλαβή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείωνΣχόλια:


4 Απρ 1997

Taxheaven.gr


Παραλαβή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων
1038689/950/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ. 1118/4.4.1997

Οπως είναι γνωστό, από το οικονομικό έτος 1997 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στη Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο
Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.
Οι δηλώσεις της φορολογίας αυτής υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και εκκαθαρίζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση, παρακαλούμε να υποβάλλετε κατά διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα (αριθ. 1), ως εξής:


1. Το δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 8 Απριλίου, 16 Απριλίου, 30 Απριλίου, 12 Μαϊου και 23 Μαϊου 1997.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες: Ολες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με FAX το συνημμένο δελτίο, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. Οσες από τις Δ.Ο.Υ. δεν διαθέτουν FAX, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων, με τηλεγράφημα, στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού
Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας τους. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεων Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Νομαρχιών, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των FAX ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του
Προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με FAX στη Διεύθυνσή μας, αριθμοί FAX: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο (FAX) ή τηλεγράφημα, θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του FAX ή του τηλεγραφήματος.

4. Η αποστολή των FAX ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση θα γίνονται με έγγραφο. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. προς εκκαθάριση, να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. να συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, για την έγκαιρη βεβαίωση του φόρου.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., κάθε Δ.Ο.Υ. να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. παρακαλείται να γνωρίζει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί και έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως το συνημμένο υπόδειγμα (αριθμ. 2).

8. Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και, με επιτόπιες επισκέψεις τους στις Δ.Ο.Υ., να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων.


Taxheaven.gr