Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ. 635/436/29.4.1993 Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών

Σχόλια:

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1034/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αριθ. Δ. 635/436/29.4.1993
Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών

Αριθ. Δ. 635/436

(ΦΕΚ Β' 343/12-05-1993)

Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α;):

α. των άρθρων 23, 25 και 27

β. των παραγράφων 2, 3, 5 και 8 του άρθρου 36.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του Ν. 2127/93 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών».

3. Την αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β'/ 14.8.1992),

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις εισροές των εγκεκριμένων αποθηκευτών πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, ως εξής:

1. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εγκεκριμένος αποθηκευτής των παραπάνω προϊόντων, να τύχει της ως άνω έκπτωσης, υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τα πρωτότυπα των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, δηλαδή των τιμολογίων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίου.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχειά θα συνοδεύονται από συγκεντρωτική κατάσταση σε δύο αντίτυπα στην οποία θα αναγράφονται:

- ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού στοιχείου,
- το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του εκδότη αυτού,
- η αξία των αγαθών που παραδόθηκαν ή η αμοιβή των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, στον εγκεκριμένο αποθηκευτή,
- ο συντελεστής και το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά αποδεικτικό στοιχείο, και
- το συνολικό ποσό του προς έκπτωση φόρου.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ενεργείται η έκπτωση του φόρου των εισροών κατά τη βεβαίωση του φόρου επί του παραστατικού ΕΔΕ-6.

2. Εφόσον το προς έκπτωση ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι μεγαλύτερο από τό ποσό του φόρου αυτού που αντιστοιχεί στο παραστατικό ΕΔΕ-6, η διαφορά του φόρου που δεν μπορεί να εκπεσθεί σημειώνεται με κόκκινο μολύβι για να ληφθεί υπόψη προς έκπτωση σε μεταγενέστερες βεβαιώσεις ή για να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986.

3. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα ακυρώνονται με ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «έγινε έκπτωση που αναγραφόμενου φόρου στο παραστατικό ΕΔΕ-6 αριθμ. ...». Η ένδειξη αυτή θα συμπληρώνεται με τον αριθμό του οικείου παραστατικού ΕΔΕ-6.

4. Το ένα αντίτυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα παραμένει στην Υπηρεσία που ενεργεί την έκπτωση και θα επισυνάπτεται στο παραστατικό ΕΔΕ-6. Το δεύτερο αντίτυπο θα θεωρείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τελωνείου και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
KΩN. ΠΑΤΡΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης