ΠΟΛ.1114/28.3.1997

Τρόπος και χρόνος καταβολής φ.μ.α. για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18.2.1997 με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 και της περ. θ του άρθρου 6 Α.Ν.1521/1950Σχόλια:


28 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 28 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1036989/197/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1114

ΘΕΜΑ: Τρόπος και χρόνος καταβολής φ.μ.α. για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18.2.1997 με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.δ. 987/71 και της περ. θ' του άρθρου 6 α.ν. 1521/1950.

Εχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 "περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως της επί σκοπώ οικοδομήσεως, συνενώσεως οικοπέδων"- όπως ίσχυε μέχρι 17.2.1997.

2) Την περ. θ' του άρθρου 6 του Α.Ν.1521/1950 "περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων", όπως ίσχυε μέχρι 17.2.1997.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

4) Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

5) Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη μη έγκαιρη κοινοποίηση διατάξεων του Ν.2459/1997.

6) Από την απόφασή μας αυτή δεν προκύπτει δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Οσες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων έχουν υποβληθεί, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 (ΦΕΚ 193 Α') και της περίπτωσης θ' του άρθρου 6 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α'), στις 18, 19, 20, 21, 24 και 25 Φεβρουαρίου 1997 και δεν κατεβλήθη φόρος μεταβίβασης γι' αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), να κληθούν οι υπόχρεοι από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., εντός προθεσμίας ενός μηνός, να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο χωρίς την καταβολή προσθέτων φόρων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr