Αποτελέσματα live αναζήτησης

3701/55/2011 Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 3032/52/21.10.2014, 576/11/3.3.2015, 2969/68/8.12.2015, 1138/18/19.4.2016, 553/15/27.2.2018, 1850/30/15.03.2020 και την 2895/18.05.2021.

Βλέπε και απόφαση B102129/17.1.2012.Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2012 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

3701/55/2011
Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ


Αριθ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 3701/55/22-11-2011

(ΦΕΚ Β' 3018/30-12-2011)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρ. 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011)

2. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Εγγραφή ανέργων, Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ανέργων στο Μητρώο και κάθε σχετικό θέμα

Άρθρο 1
Εγγραφή ανέργου στο οικείο μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ


1. Η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δύναται να πραγματοποιηθεί:
α) με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας είτε
β) ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών πρόσβασης μέσω διαδικτύου.

2. Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 1 στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ της περιοχής της τελευταίας απασχόλησης τους.

Άρθρο 2
Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων


1. Για τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, αυτού.

2. Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:
α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής


4. Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) παραμένει σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα της ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας της παραγρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης και για ένα επιπλέον τρίμηνο μετά τη λήξη του. Εφόσον δεν προσκομιστεί ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο κάτοχος του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

5. Η διαδικασία ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3 αποτελεί αυτοδίκαιη υπεύθυνη δήλωση συνέχισης της κατάστασης ανεργίας, όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά την αρχική εγγραφή του.

6. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος διαγραφής ο εγγεγραμμένος άνεργος υποχρεούται να τον δηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εντός 8 εργάσιμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου διαγραφής και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

 
Άρθρο 3
Ισχύς Δελτίου Ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης ή επιδοτούνται τακτικώς λόγω ανεργίας


1. Το δελτίο ανεργίας των τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων παραμένει σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα της επιδότησής τους. Μετά τη λήξη αυτής θα παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον ο κάτοχος του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

2. Σε περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε εκκρεμότητα, δεν αίρεται η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας, κατ' αναλογία με τους επιδοτούμενους.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Εγγεγραμμένων και Επιδοτούμενων Ανέργων


1. Για την εγγραφή ή/και τη χορήγηση παροχών ανεργίας απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:
• Προσωπικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Οικογενειακή Κατάσταση, Υπηκοότητα)
• Στοιχεία Μόνιμης Κατοικίας/Διαμονής
• Στοιχεία μη μισθωτής εργασίας
• Στοιχεία λύσης εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενου εργοδότη
• Ασφαλιστική ιστορία και ασφαλιστική κατάσταση
• Στοιχεία συζύγου και προστατευομένων μελών
• Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ του ν. 2643/1998 ή Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010) σε ισχύ με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/ 18-9-1998, τ.Α΄).
Τα παραπάνω στοιχεία εξακριβώνονται είτε μέσω της καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επίδειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

2. Η Υπηρεσία μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ζητεί από τον άνεργο οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών.

3. Ο εγγραφόμενος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργος θα ενημερώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα με σχετική ΥΔ του ν. 1599/1986 για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο: α) εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το Μητρώο, β) επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής του δελτίου, αναστολής ή διακοπής της επιδότησης εντός 8 εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εγγραφή και προσέλευση επιδοτούμενων ανέργων και διαδικασία καταβολής επιδομάτων

Άρθρο 5
Εγγραφή Ανέργου για λήψη τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας - για λοιπές παροχές ασφάλισης

1. Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας

1.1. Ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί σε τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας οφείλει να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει την απαίτηση για τη χορήγηση αυτής εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της λύσης ή της λήξης της εργασιακής του σχέσης είτε:
α) προσερχόμενος αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του είτε
β) μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, κατόπιν της με οποιονδήποτε τρόπο εκδόσεως του
Δελτίου Ανεργίας του.

1.2. Σε περίπτωση συνέχισης ανασταλείσας επιδότησης, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της αξίωσης της αρχικής επιδότησης που ανεστάλη.

1.3. Για την έγκριση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας απαιτείται η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσω της αναζήτησης πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες αντλούνται είτε αυτεπαγγέλτως καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς είτε με την προσκόμιση όσων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση δικαιολογητικών για τη συλλογή των οποίων απαιτείται η συνδρομή των ασφαλισμένων, η προσκόμιση αυτών μπορεί να γίνει εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος πλην αναγκαίου δικαιολογητικού που, όμως, δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, αφού η Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης προσκόμισης τους, δύναται να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση.

1.4. Η δυνατότητα της με οποιονδήποτε τρόπο αναζήτησης στοιχείων από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων τακτικής επιδότησης εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια της εγκριθείσας επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής.

1.5. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησής του ο άνεργος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και να την ενημερώσει για τη συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως η επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής είναι υποχρεωτική και με την υποβολή της θα χορηγείται στον ασφαλισμένο αριθμός πρωτοκόλλου και θα παρέχεται ενημέρωση για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής προσέλευσής του στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 7, ενώ όσον αφορά στην πλήρωση του νομικού πλαισίου επιδότησης, δικαιολογητικά για τα οποία τυχόν απαιτείται η συνδρομή του ασφαλισμένου θα ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία κατά την παρ. 1.3 του παρόντος. Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής αιτήσεως κατά την προσέλευση του στην Υπηρεσία, ο ασφαλισμένος: α) θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τυχόν δικαιολογητικά των οποίων η προσκόμιση εκκρεμεί και το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας, κατά το οποίο θα παραλαμβάνει και την απόφαση επί της αιτήσεως, εφόσον έχει εκδοθεί και β) θα υπογράφει προτυπωμένο κείμενο ΥΔ του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνει ότι παρέλαβε το αντίγραφο της αίτησής του, ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση προσκόμισης των εκκρεμών δικαιολογητικών, για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του καθώς και για ένα προς ένα τα σημεία της ενημέρωσης που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Λοιπές Παροχές.

2.1. Οι αιτήσεις για τις λοιπές παροχές του ΟΑΕΔ υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.
Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του ο άνεργος/εργαζόμενος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και για το νομικό πλαίσιο των παροχών. Προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης αποτελεί η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής.

2.2. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων για τις λοιπές παροχές, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, Μητρώο Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.). Στις περιπτώσεις που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν καθίσταται δυνατή μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος πλην αναγκαίου δικαιολογητικού, που, όμως, δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, αφού η Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης προσκόμισης τους, δύναται να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση.

3. Οι δικαιούχοι των παροχών του παρόντος άρθρου, φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων από τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και της διασταύρωσης αυτών με τα αναγραφόμενα στις αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης/αυτεπάγγελτης άντλησης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η διαδικασία έκδοσης των ατομικών διοικητικών πράξεων και της καταβολής των πληρωμών διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

5. Αιτήσεις Μεταφοράς Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας. Ο ασφαλισμένος μετά την αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική αίτηση επιδότησής του, δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά αυτής σε άλλη υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον πρόκειται να διαμείνει σε κατοικία που εντάσσεται στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Η αίτηση μεταφοράς και τα δικαιολογητικά της νέας κατοικίας υποβάλλονται είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής είτε στο ΚΠΑ2 μεταφοράς με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση το ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής οφείλει να διαβιβάσει άμεσα τον φάκελο του ασφαλισμένου στο ΚΠΑ2 μεταφοράς, ο δε ασφαλισμένος οφείλει να παρουσιαστεί στο ΚΠΑ2 μεταφοράς κατά την πρώτη υποχρεωτική δήλωση παρουσίας. Το ΚΠΑ2 μεταφοράς είναι αρμόδιο για την έγκριση της αίτησης μεταφοράς και την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως τακτικής επιδότησης.

Άρθρο 6
Υπηρεσία ΚΠΑ2 παραλαβής απόφασης και πραγματοποίησης παρουσιών

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησής του κατά το άρθρο 5 της παρούσας υποχρεούται να προσέλθει για την πραγματοποίηση της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας και την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεως του στο ΚΠΑ2 όπου υπεβλήθη η αίτηση, εκτός και αν έχει προηγηθεί μεταφορά κατά την παρ. 5 του άρθρου 5 σε άλλο ΚΠΑ2, όπου και οφείλει να προσέλθει για τα παραπάνω. Μετά την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεώς του με την οποία του αναγνωρίζεται δικαίωμα επιδότησης, ο επιδοτούμενος μπορεί να προσέρχεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις αιτήσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα για οποιονδήποτε λόγο οι άνεργοι οφείλουν να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 όπου υπεβλήθη η αίτηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 5, για την πρώτη υποχρεωτική δήλωση παρουσίας τους και την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεώς τους, ενώ όλες οι άλλες υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Άρθρο 7
Περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του επιδοτούμενου ανέργου


1. Ο άνεργος που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης, υποχρεούται να εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6, εντός του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την επιδότησή του, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι άνεργος και να παραλάβει την απόφαση επί της αιτήσεώς του με την επιφύλαξη της παρ. 1.3 του άρθρου 5 της παρούσας. Κατά την προσέλευση του αυτή ο άνεργος θα ενημερώνεται ενυπόγραφα για τις ακριβείς ημερομηνίες στις οποίες οφείλει να προσέρχεται στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του άρθρου 6 και να δηλώνει την παρουσία του. Η υποχρέωση προσέλευσης κατά τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν αίρεται στην περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση απορριπτικής επί του αιτήματος του απόφασης, ο άνεργος οφείλει να ανανεώνει το δελτίο ανεργίας του σύμφωνα με το άρθρ. 2 της παρούσας, ως εγγεγραμμένος άνεργος.

2. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα εκάστου τριμήνου της επιδότησής του (εφεξής μήνας υποχρεωτικής παρουσίας). Η υποχρέωση προσέλευσης κατά τον μήνα υποχρεωτικής παρουσίας διατηρείται ακόμα και αν εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως του ασφαλισμένου.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ο άνεργος υποχρεούται να εμφανιστεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη της επιδότησής του (μήνας υποχρεωτικής παρουσίας). Με την εμφάνισή του αυτή ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο σχετικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

4. Με την εμφάνισή του κάθε τρίμηνο κατά τον μήνα υποχρεωτικής παρουσίας ο επιδοτούμενος άνεργος θα υποβάλει «Υπεύθυνη Δήλωση» του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με προτυπωμένο κείμενο, με το οποίο θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των προηγουμένων μηνών δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 23 του ν.δ. 2961/1954, στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως του ΟΑΕΔ, ως ισχύουν, και την παρούσα.

5. Ο άνεργος υποχρεούται στην αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κάθε φόρα που καλείται από την αρμόδια Υπηρεσία και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε σχετική πρόσκληση.

6.α. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβολή της αίτησής του και μετά την αναγνώριση της αξίωσής του για επιδότηση από την Υπηρεσία, ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο πρώτους μήνες της επιδότησής του.

β. Με την εμφάνισή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος ο επιδοτούμενος άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των επιδομάτων που αντιστοιχούν στον μήνα υποχρεωτικής παρουσίας και στους δύο (2) πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου.

γ. Αν ο άνεργος δεν εμφανισθεί στην Υπηρεσία εντός του μήνα υποχρεωτικής παρουσίας στερείται το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στον μήνα αυτό.

δ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε μήνα υποχρεωτικής παρουσίας, το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνών του τριμήνου που έπεται αυτού κατοχυρώνεται με την προσέλευση στον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεωτικής παρουσίας.

ε. Εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί στην Υπηρεσία για δύο συνεχόμενους μήνες υποχρεωτικής παρουσίας (τρίτους μήνες), διακόπτεται η επιδότηση από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόματος που αντιστοιχεί στον πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων μηνών υποχρεωτικής παρουσίας (τρίτους μήνες), ενώ το δελτίο ανεργίας λήγει από την ημερομηνία διακοπής της επιδότησης.

στ. Όταν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου ως τρίτος μήνας για την εφαρμογή της παρούσας λογίζεται ο τελευταίος μήνας της επιδότησης.

ζ. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και:
α) στον άνεργο που λαμβάνει επίδομα μακροχρονίως ανέργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3016/2002
β) στον δικαιούχο του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ τ.ΟΑΕΕ, τ.ΕΤΑΠ MME τ.ΕΤΑΑ-, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιδομάτων


1. Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και κατόπιν της συμπλήρωσης κάθε μήνα επιδότησης εκδίδονται τα σχετικά χρηματικά εντάλματα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις καθώς και οι εντολές πληρωμής για τη λογιστική τακτοποίηση της δαπάνης. Το μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας σε όσους επιδοτούμενους

ανέργους έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.
2. Το μηνιαίο ποσό που εμπίπτει στον μήνα της υποχρεωτικής παρουσίας του ανέργου στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 7 καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στους μήνες που ακολουθούν πιστώνονται, εφόσον ο άνεργος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 9
Αναστολή Διακοπή Επιδότησης Ανέργου

1. Όταν συντρέχει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος οφείλει να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με κάθε πρόσφορο μέσο εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής αυτής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

2. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης συνεπεία της μη δήλωσης ανάληψης οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την έναρξη της απασχόλησης, επέρχεται διακοπή της επιδότησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Πλέον των λόγων αναστολής του άρθρου 22 του ν.δ. 2961/1954 και της παρ. 1 του άρθρο 7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης, αναστολή επέρχεται στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών σύμφωνα με την αριθμ. 792/20/20-3-2018/ (Β΄ 1236) απόφαση του Δ.Σ.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα παραπάνω ενημέρωσης ότι συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης και είσπραξης ποσών επιδότησης, συντρέχοντος του λόγου αναοτολής/διακοπής, εκδίδεται η σχετική απόφαση και καταλογίζεται χρέος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.δ. 2961/1954.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Έκδοση βεβαιώσεων


Άρθρο 10
Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Βεβαιώσεων Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών


Όσες βεβαιώσεις ανεργίας και βεβαιώσεις συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών χορηγούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ παρέχονται και μέσω των ΚΕΠ. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ φέρουν προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3979/2011 (Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις Α΄ 138) έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 11 Τελικές Διατάξεις

Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή περιπτώσεων ανωτέρας βίας είναι δυνατόν:

α. Οι διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων και αναγγελιών για τακτική επιδότηση ανεργίας να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

β. Οι διαδικασίες αυτοπρόσωπης εμφάνισης να γίνονται ηλεκτρονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης