Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α21/449/18/29.12.2011

Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο

29 Δεκ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα 29/12/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
Ε - mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο»
ΣΧΕΤ. : α) εγκύκλιο 68/11
β) Γενικό Έγγραφο Α21/449/3/21.10.2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 76 (παρ. 8Α') του Ν. 3996/2011 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Ν.3863/2010, δόθηκαν γενικές οδηγίες με τα ανωτέρω σχετικά, για τον τρόπο αμοιβής με «ΕΡΓΟΣΗΜΟ» και ασφάλισης του κατ' οίκον απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Επίσης, έχει γίνει γνωστό ότι από 1/1/2012 ή ανωτέρω κατηγορία προσώπων που ασφαλιζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 θα υπαχθεί και αυτή στις νέες διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 του Ν.3863/2010.

Στο πλαίσιο επομένως εφαρμογής των νέων διατάξεων τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. παύουν να θεωρούν νέα μπλόκ παροχής υπηρεσιών. 

Για τα ήδη θεωρημένα μπλόκ, καταβολή εισφορών και ασφάλιση θα χωρήσει για όσα δελτία έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2011.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν μπλόκ με θεωρημένα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει από 1/1/2012 και εφεξής να τα προσκομίσουν για ακύρωση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

Για το κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό σε έναν εργοδότη που ασφαλιζόταν βάσει του Ν.2639/1998 και η παρακολούθηση της ασφάλισης γινόταν μέσω Α.Π.Δ. η ίδια διαδικασία θα ισχύσει έως και 31/12/2011 (υποβολή Α.Π.Δ. τέταρτου τριμήνου 2011 έως και 31/1/2012).

Από 1/1/2012 θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010.

Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο, η Γ.Γ.Κ.Α. σε σχετικό ερώτημά μας, με το αρ. πρωτ. Φ.80000/26037/3298/15.12.2011 έγγραφο της, μας απάντησε ότι:

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περ. α' του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά δηλαδή Η.Α.Ε. Χ 35,4% = ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε..

Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
ΕΡΓΟΣΗΜΟ 100 €

Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011)
33,57 Χ 35,40% = 11,88

100 Χ 20% = 20 € εισφορές
20 : 11,88 = 1,68 ημέρες
1,68 Χ 2 = 3 ημέρες
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


Taxheaven.gr