ΠΟΛ.1105/21.3.1997

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτήΣχόλια:


21 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 21 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1034912/179/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1105

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή.

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

2) Την αριθ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ. 1149/9.6.1984 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 549 Β').

3) Την αριθ. 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ. 1310/3.12.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4) Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922 Β').

5) Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 1997, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων, έχουν όπως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση αυτή, που θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, θα συνοδεύεται κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, που να αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβεια ή αόριστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή κυριότητα. Αντί του ως άνω πιστοποιητικού, είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας.
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι ορισμένου χρόνου.

γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου:

Στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν δημοσιεύθηκε νεότερη διαθήκη. Στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής, πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, για το είδος και το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.

3. Επίσης, στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτεται και:

α) Οταν συντρέχει, κατά το νόμο, περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας για το δάνειο αυτό μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης.

β) Οταν συντρέχει, κατά το νόμο, περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση.
Αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης οι βεβαιώσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες προσκομίζονται αμέσως μετά τη χορήγησή τους.

4. Η δήλωση θα συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας ή τα ειδικά έντυπα, όπως προβλέπονται αυτά στις προαναφερθείσες υπό στοιχεία 2 και 3 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

5. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr