Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5052454 ΕΞ 14.12.2011 Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2011 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5052454 ΕΞ 14.12.2011
Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011.


Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5052454 ΕΞ/2011
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ.- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :Βιδάλης Νικόλαος
Τηλέφωνο :2106987482
Fax :2106987489
E-mail: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στα είδη που αγόρασαν ταξιδιώτες τρίτων χωρών από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναποκόμισαν κατά την αναχώρησή τους από την χώρα μας με προορισμό τρίτη χώρα, χωρίς να καταστεί δυνατή η θεώρηση των σχετικών αποδείξεων για την βεβαίωση της εξαγωγής των ειδών από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές λόγω της απεργίας των Τελωνειακών Υπαλλήλων κατά τις ημερομηνίες αναχώρησής τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο ΦΠΑ που καταβάλλει ο μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοραστής -ταξιδιώτης για αγαθά που αγοράζει στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. και τα μεταφέρει στις προσωπικές του αποσκευές σε τρίτη χώρα, επιστρέφεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2859/2000 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 1138050/4885/1436/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε ο ταξιδιώτης, είναι η απόδειξη της εξαγωγής των αγορασθέντων ειδών, με την βεβαίωση της εξόδου αυτών από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή εξόδου από την Κοινότητα, η οποία και θεωρεί για το σκοπό αυτό το προσκομιζόμενο φορολογικό στοιχείο.

2. Εκτιμώντας τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωση της εξαγωγής (απεργία Τελωνειακών υπαλλήλων) και το γεγονός ότι η μη βεβαίωση της εξαγωγής δεν έγινε από υπαιτιότητα των ταξιδιωτών που αναχώρησαν από την χώρα μας προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες, 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011, με συνέπεια να μην διαθέτουν θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης ως προς την έξοδό τους από την Κοινότητα, εγκρίνουμε κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί της βεβαιώσεως εξόδου των αγαθών από την Ε.Ε., την επιστροφή του ΦΠΑ εφόσον προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- πρωτότυπο της προβλεπόμενης στην αρ. 1138050/4885/1436/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ απόδειξης λιανικής πώλησης με σχετική πράξη βεβαίωσης από Ελληνική προξενική αρχή ότι της επεδείχθησαν τα αναφερόμενα στην απόδειξη αυτή είδη,

- φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και της κάρτας επιβίβασης των ενδιαφερομένων θεωρημένο από την ίδια αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά αναχώρησαν από την Ελλάδα για τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011,

- ταχυδρομική Δ/νση και τηλέφωνο των ενδιαφερομένων.

Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται στη Δ/νσή μας (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 17η Δ/νση Δασμολογική - Τμήμα Ε', Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα, Ελλάδα) προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προς τους Έλληνες πωλητές των ειδών αυτών για την επιστροφή του αναλογούντος ΦΠΑ. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιστραφεί το ποσό του ΦΠΑ.

Οι εκδοθείσες αποδείξεις από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας υποβληθούν, αφού επ' αυτών γίνει πράξη βεβαίωσης εξόδου βάσει των ανωτέρω, θα ταχυδρομηθούν από την Υπηρεσία μας, συστημένες στους δικαιούχους προκειμένου να τις αποστείλουν οι ίδιοι στις χώρες αγοράς των αγαθών για να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ.

Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθόσον οι αποδείξεις λιανικής πώλησης πρέπει σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση να επιστραφούν στους πωλητές εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την αγορά των αγαθών για να είναι δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ. Τα τυχόν έξοδα επιστροφής του ποσού ΦΠΑ θα βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης