ΠΟΛ.1101/11.3.1997

Εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. Στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου), καθώς και στις εργασίες φασόν

11 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 11 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1031571/450/181/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1101

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014 ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) καθώς και στις εργασίες φασόν.

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων σχετικά με την εφαρμογή της με αριθ. πρωτ.1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου), καθώς και στις εργασίες φασόν, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ενδοκοινοτική παράδοση ή εξαγωγή αγαθών που πραγματοποιείται από παραγγελιοδόχο.

Από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 29 παρ. 5 και 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο, με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. λόγω εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, προκύπτει ότι, η ενδοκοινοτική παράδοση ή η
εξαγωγή αγαθών που πραγματοποιείται από τον παραγγελιοδόχο που ενεργεί με σχέση παραγγελέα - παραγγελιοδόχου, συντελείται από τον παραγγελιόδοχο (αντιπρόσωπο), ο οποίος και εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο όνομά του στον αλλοδαπό πελάτη του.

Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και της δήλωσης INTRASTAT, είναι ο ενεργών την ενδοκοινοτική παράδοση παραγγελιοδόχος. Συνεπώς, το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α., που ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. αφορά μόνο τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο - εξαγωγέα) για τις περιπτώσεις εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που πραγματοποιεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ανωτέρω απόφαση (ανακεφαλαιωτικός πίνακας και διασαφήσεις εξαγωγής), για την απόδειξη της πραγματοποίησης των πράξεων αυτών, εκδίδονται στο όνομα του παραγγελιοδόχου.

Εξυπακούεται ότι, το παραπάνω όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που δικαιούται ο παραγγελιοδόχος δεν μεταβιβάζεται στον παραγγελέα.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο παραγγελιοδόχος δεν εκδίδει φορολογικά στοιχεία στον αλλοδαπό πελάτη του, αλλά παραδίδει τα εν λόγω αγαθά σε άλλο πρόσωπο (εξαγωγέα), ο οποίος και εκδίδει στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία στον αλλοδαπό, εφαρμόζεται ανάλογα η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση μόνο για τον εξαγωγέα, για τις αγορές που πραγματοποιεί από τον προμηθευτή - παραγγελιοδόχο. Επομένως, το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον αγοραστή εξαγωγέα απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., εφόσον ο εξαγωγέας υπάγεται και εφαρμόζει τη διαδικασία της με αριθμ. πρωτ 1103551/8478/Α0014/ Α.Υ.Ο. Επίσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2) 20 (περ. ζ' παρ. 1) και 22α (περ. δ' παρ. 1) του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο (εκκαθάριση) που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, στον παραγγελέα παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των εισροών του, με την προϋπόθεση ότι ο παραγγελιοδόχος τον προμηθεύει εκτός από την προαναφερόμενη εκκαθάριση και με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, φορτωτικά έγγραφα, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κ.λπ.) σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου να
αποδειχθεί ότι τα αγαθά πουλήθηκαν πραγματικά στο εξωτερικό για λογαριασμό του και εφαρμόστηκε η διαδικασία που ορίζεται στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

2. Εργασίες φασόν που πραγματοποιούνται σε αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - μέλος από επιχειρήσεις εργασιών φασόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 (παρ. 1, περ. γ' και ζ') και 22α (παρ. 1 περ. δ') του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 16 της 6ης Οδηγίας () οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες φασόν και οι οποίες εξάγουν οι ίδιες το έτοιμο προϊόν προς τρίτες χώρες ή το αποστέλλουν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.19893 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές των αγαθών ή για τους παρέχοντες υπηρεσίες, η έκδοση χωρίς Φ.Π.Α. των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., όπως προβλέπεται από την παραπάνω Α.Υ.Ο., προς πρόσωπα (εξαγωγείς) που υπάγονται στις διαδικασίες της εν λόγω απόφασης.

Για τις εισροές του εξαγωγέα, για τις οποίες ο προμηθευτής δεν αποδέχεται το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής της εν λόγω απόφασης ή κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο της απαλλαγής, οπότε το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με Φ.Π.Α., ο υποκείμενος - εξαγωγέας δικαιούται συμψηφισμού ή επιστροφής του φόρου που αναλογεί σ' αυτές, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ. 1078/1991 Α.Υ.Ο.


Taxheaven.gr