Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 54316/ΕΥΣ5836/13.12.2011 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού μείωσης της επιχορήγησης που προκύπτει από την μη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης 26774/ΕΥΣ3675/19−6−2007 (ΦΕΚ 1002/Β΄/20−6−2007) με ΕΦΔ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2011 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. 54316/ΕΥΣ5836/13.12.2011
Καθορισμός τρόπου υπολογισμού μείωσης της επιχορήγησης που προκύπτει από την μη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης 26774/ΕΥΣ3675/19−6−2007 (ΦΕΚ 1002/Β΄/20−6−2007) με ΕΦΔ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αριθμ. 54316/ΕΥΣ5836

Καθορισμός τρόπου υπολογισμού μείωσης της επιχορήγησης που προκύπτει από την μη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης 26774/ΕΥΣ3675/19−6−2007 (ΦΕΚ 1002/Β΄/20−6−2007) με ΕΦΔ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) όπως ισχύει,

2. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995) και ειδικότερα τα άρθρα 102 και 104 αυτού, όπως ισχύει,

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),

4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.06.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

5. Τα Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011), με το οποίο διορίστηκαν Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου και Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Αθανάσιος Μωραϊτης του Χρήστου.

7. Την με αριθμό 51116/3184/2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραϊτη.

8. Την με αριθμό Υ25/2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη.

9. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000).

10. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.02.08) για την τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όπως ισχύει,

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

13. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

16. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

17. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει,

18. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001),

19. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006)

20. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007)

21. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)

22. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001)

23. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)

24. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρίνονται οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες INTERREG που εντάσσονται στο Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, όπως ισχύουν

25. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών INTERREG όπως εγκρίνονται και τροποποιούνται

26. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20−4−2005 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/ΤΒ/28−4−2005) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σύμφωνα με το {start}Άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/08−09−2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12−09−2006) και ισχύει.

27. Την υπ’ αριθμ. 39059/ΕΥΣ9047/14.10.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός Τελικών Δικαιούχων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110Α΄) (ΦΕΚ 1539/Β/8.11.2005).

28. Την υπουργική απόφαση 35562/ΕΥΣ4729/30−7−2008 «Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39059/ ΕΥΣ/9047/24.10.05 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1539/Β/8.11.05) με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000−2006, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)»

29. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19−6−2007 (ΦΕΚ 1002/Β/20−6−2007) «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)» όπως ισχύει,

30. Την απρόοπτη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών λόγω της κρίσης που διέρχεται η Ελληνική Οικονομία και τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις με σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών σε αυτές.

31. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄6−5−2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

32. Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄1−6−2001) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»

33. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού μείωσης της επιχορήγησης που προκύπτει από την μη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης 26774/ΕΥΣ3675/19−6−2007 (ΦΕΚ 1002/Β΄/20−6−2007) με ΕΦΔ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης επιβάλλεται αναλογική μείωση επί της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης όπως αυτή αναγράφεται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Η αναλογική μείωση της δημόσιας επιχορήγησης, υπολογίζεται με τον κάτωθι τύπο:

Μείωση Επιχορήγησης = (Καταβληθείσα επιχορήγηση)
* 0,10 * λ
Όπου λ=(ΥΑΕ−ΔΑΕ)/ΥΔΑ
ΥΑΕ= Υποχρέωση Απασχόλησης με βάση την ημερομηνία Ελέγχου,
ΔΑΕ= Διατήρηση Απασχόλησης με βάση την ημερομηνία Ελέγχου,
ΥΔΑ= Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης

Η (ΥΑΕ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης σαν γινόμενο του αριθμού νέων θέσεων απασχόλησης που αναγράφονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης επί τον αριθμό των μηνών που έχουν παρέλθει από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης έως την ημερομηνία ελέγχου (μέγιστο 24 μήνες).

Η (ΔΑΕ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες των νέων θέσεων εργασίας. Προκειμένου να υπολογιστούν οι ανθρωπομήνες αθροίζονται οι ημέρες εργασίας όλης της περιόδου μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου όλων των εργαζομένων και διαιρούνται με το 25. Στην συνέχεια αφαιρούνται οι αντίστοιχα υπολογιζόμενοι ανθρωπομήνες των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης (όπως αποτυπώνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης) μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου και η διαφορά είναι οι ανθρωπομήνες των νέων θέσεων εργασίας (ΔΑΕ). Όταν η διαφορά αυτή είναι < 0 η ΔΑΕ είναι αρνητική το οποίο σημαίνει ότι η επιχείρηση όχι μόνο δεν διατήρησε τις νέες θέσεις αλλά έχει σε ανθρωπομήνες λιγότερους και από τους ανθρωπομήνες των υφιστάμενων θέσεων οπότε εφαρμόζεται ο τύπος με ΔΑΕ=0 και η μείωση υπολογίζεται στο μέγιστο ποσοστό 10% επί της καταβληθείσας επιχορήγησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις μη πλήρους απασχόλησης τότε γίνεται αναγωγή τους σε ημέρες πλήρους απασχόλησης. Η περίοδος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 24 μήνες.

Η Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης (ΥΔΑ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης σαν γινόμενο του αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης που αναγράφονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης επί του αριθμού των μηνών που υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει τους εργαζόμενους (πάντα 24).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είχε υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τότε δεν ελέγχεται για την διατήρηση της απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Πορίσματα ελέγχων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ αποφάσεις ανάκτησης, θα πρέπει να υπολογίσουν τα προς ανάκτηση ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης