Αριθμ. Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

30 Νοέ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011

(ΦΕΚ Β' 2785/2-12-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καταιβάτης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α' 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και των παρ. 12 και 5, υποπαράγραφος α' του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180).

β) Του άρθρου 55, παράγραφοι 5, 8 υποπαράγραφος α', 13, 15 υποπαράγραφος β', 21 υποπαράγραφοι α' και στ' και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Των άρθρων 1 - 13 του Ν. 3888/2010 (Α' 175). «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α' 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στην φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 277/2000 (Α' 227) «Σύσταση, ενοποίηση και κατάργηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των περιοχών των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης».

θ) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 466/1990 (Α' 179) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 551/1998 «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (ΦΕΚ 259 Α)» και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α' 210) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

ι) Του Π.Δ. 72/2007 (Α' 89) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 551/1988 (Α' 259)».

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2187) «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) ομοία.

3. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β' 2739) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

4. Την ανάγκη για παράταση μέχρι 31.12.2011 της προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010 (Α' 175) και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α' 180).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι.- Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφασή μας (Β' 2187), περί κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμού καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) ομοία, παρατείνοντας την ημερομηνία των παρ. Α, Β και Γ και κάθε ενέργειας που συνεπάγονται αυτές, από 1/12/2011 σε 1/1/2012, λόγω των αναγκών που προκύπτουν από την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010 (Α' 175) και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α' 180).

ΙΙ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2187) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) ομοία, καθώς και η αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 απόφασή μας «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

ΙΙ.α- Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

III.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Taxheaven.gr