Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 54700/13.12.2011 Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 σε συσχέτιση με το νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ………»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2011 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. πρωτ.: 54700/13.12.2011
Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 σε συσχέτιση με το νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ………»

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 54700

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩ ΤΙΚΩ Ν ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩ ΤΙΚΩ Ν ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ Ν

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Λαμπρινός
Τηλ. : 2103332262
Φαξ : 210 333 2264
e-mail :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 σε συσχέτιση με το νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ………».

1. Θεσμικό Πλαίσιο νόμου 3299/2004.

α. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004», ορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά που επιβάλλονταν να προσκομισθούν μεταξύ άλλων με την αίτηση για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων «παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας» στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Έτσι π.χ. στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών θα έπρεπε σύμφωνα με την υποπερίπτωση viii να υποβάλλονταν

« - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται)
- Άδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006
- Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού με το Δίκτυο ή το Σύστημα.
- Πιστοποιητικό ISO για τον εξοπλισμό κατασκευής.
- Άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται».

Επίσης σύμφωνα με την υποπερίπτωση i, (όπως αντικαταστάθηκε, ως ακολούθως με την περίπτωση γ του άρθρου 1 της υπ΄ Αριθμ.20875/12.5.2008 ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης για τον Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων …….), για τα επενδυτικά σχέδια των αιολικών σταθμών η επιχείρηση όφειλε να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία

- Άδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006.
- Προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο».

β. Η υπαγωγή και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 προϋποθέτει την κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση ή την μίσθωση ή παραχώρηση αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου. Η πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης εξετάζεται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της υποβληθείσας επενδυτικής πρότασης και σε περίπτωση μη συνδρομής της τίθεται σχετικός όρος στην εγκριτική πράξη της Διοίκησης.

Παρατηρείται συχνά σε επενδυτικά σχέδια, κατά κύριο λόγο, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο τόπος εγκατάστασής των να αποτελεί δημόσιο χώρο και μάλιστα δασική έκταση.

Τη δυνατότητα υλοποίησης του είδους αυτού των επενδύσεων «….στα δάση και τις δασικές εκτάσεις….» προβλέπει κατ΄ εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το οποίο «Η ….. γενική απαγόρευση (της εκτέλεσης έργων) δεν ισχύει εφόσον πρόκειται ……για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και των δικτύων σύνδεσής του με το Σύστημα ή το Δίκτυο ……….. η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση».

Για τις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο «έγκριση επέμβασης» οπότε αντίστοιχη αναφορά περιλήφθηκε στις αποφάσεις υπαγωγής του είδους αυτού των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2. Θεσμικό Πλαίσιο 4014/2011.

Το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο ν. 4014/2011 (Α-209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού «Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου……………….., η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α-279) …………………καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠ2 αντίστοιχα».

Με τη θέσπιση του άρθρου αυτού επιδιώκεται βάσει της αιτιολογικής έκθεσης «η κατάργηση αλληλο-επικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων. Οι άδειες αυτές θα ενσωματωθούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων…………... Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και των εστιών πιθανής συναλλαγής».

Σύμφωνη είναι και η αντίστοιχη ρύθμιση που υπάρχει στο νέο νόμο 3982/2011 για την αδειοδότηση της βιομηχανίας (άρθρο 37)

3. Από τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι

- η έγκριση επέμβασης για τα επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενσωματώνεται πλέον στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),

- για τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονταν για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3299/2004 υπήρχε ρητή πρόβλεψη είτε της προσκόμισης της άδειας Περιβαλλοντικών όρων κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης είτε και σε χρόνο μεταγενέστερο, δηλαδή μετά την υπαγωγή τους και κατά το στάδιο της υλοποίησης,

- οι ρυθμίσεις του ν. 4014/2011 οι οποίες θεσπίστηκαν για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση υλοποίησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., καταλαμβάνουν και τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στο ν. 3299/2004 με διαφορετικό ωστόσο νομικό καθεστώς, όσον αφορά τα ζητήματα των αδειοδοτήσεων, θεωρείται ότι συντρέχουν, αναφορικά με το τιθέμενο ζήτημα του ειδικού όρου (που περιλαμβάνεται σε αποφάσεις υπαγωγής) της ύπαρξης της έγκρισης επέμβασης, οι προϋποθέσεις παροχής του ποσού της προκαταβολής κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, εφόσον προσκομίζεται και διοικητικό έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου.

Περαιτέρω για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και πέραν της πλήρωσης των λοιπών όρων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του ν. 3299/2004 απαιτείται η προσκόμιση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω περιλαμβάνει και το μέχρι πριν τη δημοσίευση του ν. 4014/2011 δικαιολογητικό της «έγκρισης επέμβασης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης