Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1108/24.3.1997 ΠΟΛ.1108/24.3.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1108/24.3.1997
Περί καθορισμού των μέσων απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής σε μειωμένο φόρο μεταβίβασης αγοραζόμενου ακινήτου κατά το ποσοστό που η αξία του καλύπτεται με εισαγωγή κεφαλαίων από την αλλοδαπή


Αθήνα 24 Μαρτίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1035254/181/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1108

ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού των μέσων απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής σε μειωμένο φόρο μεταβίβασης αγοραζομένου ακινήτου κατά το ποσοστό που η αξία του καλύπτεται με εισαγωγή κεφαλαίων από την αλλοδαπή.

Εχοντας υπόψη:


1) Τη διάταξη της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ .... Α'), που προστέθηκε με την παρ. 6 το άρθρο 19 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').

2) Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

3) Απο την απόφασή μας αυτή δεν προκύπτει δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η ιδιότητα του Ελληνα εργαζόμενου στο εξωτερικό με εξηρτημένη εργασία αποδεικνύεται από το δελτίο της ταυτότητάς του ή από ελληνικό διαβατήριο ή από βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος.
Η για μια εξαετία απασχόλησή του με εξηρτημένη εργασία στο εξωτερικό, αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την πλησιέστερη προς τον τόπο της εργασίας του Ελληνική Προξενική Αρχή. Η θεώρηση αυτή δεν είναι αναγκαία, προκειμένου για κράτη που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α'). Εάν οι Ελληνες που εργάστηκαν ή εργάζονται στο εξωτερικό είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό του εξωτερικού, για την απόδειξη του χρόνου εργασίας τους στο εξωτερικό, αντί της βεβαίωσης του εργοδότη τους, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους οργανισμού, θεωρημένη από την πλησιέστερη προς το τόπο εργασίας τους Ελληνική Προξενική Αρχή ή από τα τυχόν υπάρχοντα εκεί κλιμάκια του υπουργείου Εργασίας. Η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής παρέλκει, προκειμένου για κράτη που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961.
Προκειμένου για δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, αρκεί βεβαίωση της υπηρεσίας τους για την τοποθέτηση και παραμονή τους στις υπηρεσίες του εξωτερικού για μία εξαετία.

2. Η ιδιότητα του Ελληνα ναυτικού αποδεικνύεται με το ναυτικό του φυλλάδιο ή με πιστοποιητικό της υπηρεσίας ναυτικών μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η για μια εξαετία υπηρεσία του Ελληνα με την ιδιότητα του ναυτικού σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημασία, που είναι συμβεβλημένη με το ΝΑΤ, τα οποία εκτελούν πλόες εξωτερικού, αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της υπηρεσίας ναυτικών μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η εξαετής πραγματική υπηρεσία του Ελληνα ναυτικού σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας, η οποία εκδίδεται από τον πλοίαρχο και θεωρείται για την ακρίβεια αυτής από Ελληνική Προξενική ή Λιμενική Αρχή.

3. Η ιδιότητα του Ελληνα που ασκεί δική του επιχείρηση στην αλλοδαπή αποδεικνύεται από το δελτίο ταυτότητάς του ή από το ελληνικό διαβατήριό του ή από σχετική βεβαίωση του δήμου της κοινότητας στα δημοτολόγια της οποίας είναι γραμμένος. Η άσκηση ιδίου επαγγέλματος για μια εξαετία στην αλλοδαπή, αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας επαγγέλματος αλλοδαπής δημόσιας αρχής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, από την πλησιέστερη προς τον τόπο άσκησης του επαγγέλματος Ελληνική Προξενική Αρχή. Η θεώρηση αυτή δεν είναι αναγκαία, όταν πρόκειται για κράτη τα οποία έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961.

4. Η ιδιότητα του ομογενούς αποδεικνύεται με κάθε μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του διαβατηρίου,

β) Το πιστοποιητικό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

γ) Η βεβαίωση ελληνικής κοινότητας του εξωτερικού "θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή".

δ) Το πιστοποιητικό της υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή οποιασδήποτε άλλης ελληνικής αρχής.

Η για μια εξαετία εγκατάσταση του ομογενούς στην αλλοδαπή πιστοποιείται με κάθε μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του διαβατηρίου του.

β) Πιστοποιητικό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

γ) Βεβαίωσης Ελληνικής Κοινότητας του εξωτερικού θεωρημένη από την Ελληνική Προξενική Αρχή.

δ) Πιστοποιητικό οποιασδήποτε αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

5. Ανάλογα με την περίπτωση, η εισαγωγή κεφαλαίων από την αλλοδαπή αποδεικνύεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε συνάλλαγμα μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή ανώνυμης εταιρίας, που δεν αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα (ανταλλακτήριο συναλλάγματος), με την προσκόμιση συμπληρωμένης της "Μοναδικής Βεβαίωσης" αγοράς συναλλάγματος.
Η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) μπορεί να εκδίδεται είτε στο όνομα αυτού για λογαριασμό του οποίου δραχμοποιείται το συνάλλαγμα είτε, όταν υπάρχει κοινός λογαριασμός στο όνομα οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού.

β) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε συνάλλαγμα μέσω ταχυδρομείου, μοναδική βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος αποτελεί το απόκομμα της οικείας επιταγής, το οποίο, για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ευκρινείς και ευανάγνωστες ενδείξεις.

Στη μπροστινή πλευρά
- Ποσό ξένο νόμισμα.
- Ονοματεπώνυμο αποστολέα.
- Γραφείο ή ημερομηνία αποστολέα και
- Κωδικό αριθμό γραφείου αποστολής.

Στην πίσω πλευρά (είτε εντύπως, είτε με σφραγίδα και ιδιόχειρη συμπλήρωση):
- Τη φράση "ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ".
- Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, δηλαδή αυτού στον οποίο καταβλήθηκε το συνάλλαγμα που δραχμοποιήθηκε.
- Το ποσό σε δραχμές.
- Τον αριθμό της επιταγής εξωτερικού και
- Στρογγυλή σφραγίδα (σήμαντρο), στην οποία θα αναγράφονται: Το ταχυδρομικό γραφείο και η ημερομηνία πληρωμής της επιταγής, καθώς και ο κωδικός αριθμός του γραφείου πληρωμής.

γ) Στην περίπτωση μη εισαγωγής κεφαλαίων δια μέσου του τραπεζικού συστήματος, αλλά απευθείας με μορφή αυτούσιων νομισμάτων, ράβδων χρυσού, άλλων πολύτιμων μετάλλων, λίθων κ.λπ. έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς (τελωνειακές αρχές, επίσημοι χρηματιστές κ.λπ.).

δ) Για την εισαγωγή συναλλάγματος μέσω του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την πληρωμή συντάξεων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων σε Έλληνες που εργάστηκαν στην αλλοδαπή, με την προσκόμιση μοναδικής βεβαίωσης του Υποκαταστήματος, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δραχμοποίηση του συναλλάγματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Διοίκησης του ΙΚΑ, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε αυτή.

ε) Στην περίπτωση δραχμοποίησης συναλλάγματος δια πληρεξουσίου η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) εκδίδεται στο όνομα του εντολέα για λογαριασμό του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αγορά του ακινήτου.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από 18.2.1997 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2459/1997 και κάθε προγενέστερη απόφαση για το θέμα αυτό, παύει να ισχύει.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης